ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΔΟΥΛΕΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

8ΜΗΝΗ ΔΟΥΛΕΙΑ  ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Η Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας που εδρεύει στο Δήμο Αχαρνών Αττικής, ύστερα από την υπ΄ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ ΕΓΚΡ. 12/79/οικ.20553 από 24-09-2012 Απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της αριθ. 33/2006 Π.Υ.Σ. (Αναστολή Διορισμών και Προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α΄) και την υπ’αριθμ. 72266/12/1200874 από 25-09-2012 διαταγή της Διεύθυνσης Πολιτικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, ανακοινώνει τις θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού είκοσι πέντε (25) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/94 ,όπως αυτός ισχύει μετά τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των: Ν.2225/1994, 2247/1994, 2266/1994, 2349/1995,2527/1997,2738/1999,3051/2002,3146/2003,3174/2003,3200/2003,3260/2004,3320/2005, του Π.Δ. 164/2004 και του άρθρου 9 του Ν.4058/2012 για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο, ως ακολούθως:

ΜΑΓΕΙΡΩΝ (ΔΕ) 5 θέσεις

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ(ΔΕ) 1 θέση

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ (ΔΕ) 1 θέση

ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ(ΥΕ) 10 θέσεις

ΛΑΝΤΖΙΕΡΩΝ (ΥΕ) 6 θέσεις

ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ(ΥΕ) 2 θέσεις

Η δουλειά που αφορούν τις παραπάνω θέσεις θα έχουν διάρκεια 8 μήνες

Α΄ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1.Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 18 έως 65 ετών .
2.Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που να τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3.Να μην έχουν κώλυμα κατά τον άρθρο 8 του υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση),με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.
ΕΞΑΙΡΕΣΗ: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικών ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6).
Τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, οι επαγγελματικές άδειες, η εμπειρία, τα κριτήρια πρόσληψης καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναγράφονται στο πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ)» στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Λ. Θρακομακεδόνων 101-Αχαρνές) και στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου ΑΧΑΡΝΩΝ Αττικής.
Β’ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στη Λ. Θρακομακεδόνων 101-Αχαρνές και ειδικότερα στο Τμήμα Εσωτερικών Λειτουργιών/ Γραφείο Προσωπικού (αρμόδιος: Υπαστυνόμος Α΄ ΜΗΤΙΛΟΥΔΗΣ Δημήτριος τηλ. 210-2424155-2102424164 - 2102424107) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών και κατά τις ώρες 08:00΄-14:00΄, που αρχίζει από την επόμενη μέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στον ημερήσιο τύπο ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας (Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, Λ. Θρακομακεδόνων 101 – Αχαρνές, Τ.Κ. 136 79) και στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αχαρνών, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

όλη η προκήρυξη για τις θέσεις εδώ