ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΕΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

 

dei333

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΕΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Ανακοινώνει με την προκήρυξη ΣΟΧ/ΔΕΗ τις προσλήψεις, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαεπτά (17) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου, που εδρεύει στον Νομό Λασιθίου στην Κρήτη.Οι ειδικότητες που αφορούν τις προσλήψεις στην ΔΕΗ είναιη κάτωθι:

Δ.Ε.Διοικητικοοικονομικών επιμελητών 1 προσληψη

Δ.Ε. Μηχανοτεχνιτών 6 προσληψεις

Δ.Ε. Ηλεκτροτεχνιτών Σταθμών Υποσταθμών 1 προσληψη

Δ.Ε. Οδηγών, Μηχανοδηγών –χειριστών 1 προσληψη

ΔΕ Συγκολλητής 1 προσληψη

Υ.Ε. Φύλακες 6 προσληψεις

Υ.Ε. Εργάτης 1 προσληψη

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι για τις προσλήψεις καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΔΕΗ Α.Ε./ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ ΧΑΝΔΡΑΣ ΣΗΤΕΙΑ Τ.Κ. 72059, απευθύνοντάς την στη Γραμματεία υπόψιν κ. Ξενικάκη Βικτωρία (τηλ. επικοινωνίας: 28430/63162).

όλη η προκήρυξη με τις λεπτομέρειες για τις προσλήψεις στη ΔΕΗ εδώ