ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

paidikos333

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο Δήμος Ελευσίνας ανακοινώνει θέσεις για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,συνολικά δέκα πέντε (15) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής Ελευσίνας,

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 6 θέσεις

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ-ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ 5 θέσεις

ΔΕ Μαγείρων 2 θέσεις

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 2 θέσεις

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας
μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κίμωνος 11 & Παγκάλου, Ελευσίνα Τ.Κ. 19200, απευθύνοντάς την στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής Ελευσίνας, υπόψιν κας Γκουγκάλη
Θεοδώρας (τηλ. επικοινωνίας: 2105565619-616).

ολη η προκηρυξη για τις θέσεις στους παιδικούς σταθμούς εδώ