ΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗΚΑΝ

ΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

ΙΚΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗΚΑΝ

Διαδικασία πληρωμής συνταξιούχων που δεν απογράφηκαν μέχρι και τις 5.10.2012
Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. Σ00/33/28.6.2012 Γενικό Έγγραφο.
Μετά την παρέλευση της προθεσμίας φυσικής καταγραφής (5.10.2012) κατά το τρέχον έτος των συνταξιούχων που λαμβάνουν οριστική ή προσωρινή σύνταξη ή εξωϊδρυματικό επίδομα από το IKA-ETAM, ETEA (τ. ΕΤΕΑM) και τα ενταχθέντα Ταμεία ΤΑΠ-ΟΤΕ και ΤΑΠΙΛΤ, (με μήνα οριστικοποίησης ή αναγγελίας ΔΑΝΣ πριν από τον Ιούλιο 2012), μονίμων κατοίκων Ελλάδας ή κατοίκων εξωτερικού που πληρώνονταιμέσω πληρεξουσίου στην Ελλάδα, σας γνωστοποιούμε τις διαδικασίες πληρωμής των εν ζωή συνταξιούχων οι οποίοι δεν απογράφηκαν

Συγκεκριμένα, για τα ανωτέρω πρόσωπα (πλην των συνταξιούχων του ΤΑΠ ΟΤΕ) θα υπάρχει δυνατότητα καταγραφής μόνο στα Υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ όπου ανήκουν βάσει του τόπου κατοικίας τους από τις 22 Οκτωβρίου 2012 και μετά,
ημερομηνία κατά την οποία θα επαναλειτουργήσει το σύστημα καταγραφής τωνσυνταξιούχων μέσω ΟΠΣ, στο οποίο θα έχει ενσωματωθεί ηλεκτρονικά το αρχείοόλων των μη καταγεγραμμένων συνταξιούχων.
Παράλληλα, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας φυσικής καταγραφής, θαυπάρχει δυνατότητα καταβολής του ποσού της σύνταξής τους από το Ταμείο του ίδιου Υποκαταστήματος αυθημερόν, μετά την έκδοση ειδικής εντολής πληρωμής.
Ειδικά για τους συνταξιούχους του ΤΑΠ-ΟΤΕ η ανωτέρω διαδικασία θα μπορείνα ενεργοποιηθεί από τις 26 Οκτωβρίου 2012.
Επισημαίνεται ότι όσοι συνταξιούχοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) και του ΤΑΠΙΛΤ προέβησαν σε φυσική καταγραφή στις 8 και 9 Οκτωβρίου 2012 και δεν θα έχει πιστωθεί σε πιστωτικό ίδρυμα ή στα ΕΛ.ΤΑ. η σύνταξη μηνός Νοεμβρίου στις 22
Οκτωβρίου θα πληρωθούν στις 22 Οκτωβρίου από το Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
όπου ανήκουν βάσει του τόπου κατοικίας τους.
Τέλος, προκειμένου να διευκολυνθούν οι ενδιαφερόμενοι και οι Υπηρεσίες πληρωμών συντάξεων των Υποκαταστημάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, επισημαίνεται ότι ενώ οι ανωτέρω διαδικασίες επανενεργοποιούνται στις 22 και 26 Οκτωβρίου αντίστοιχα, δεν
είναι απαραίτητο να σπεύσουν όλοι οι μη καταγεγραμμένοι συνταξιούχοι στα
Υποκαταστήματα τις συγκεκριμένες ημερομηνίες αλλά προκειμένου να πιστωθεί στις 22 Νοεμβρίου σε πιστωτικό ίδρυμα ή στα ΕΛ.ΤΑ. το ποσό της σύνταξης μηνός Δεκεμβρίου, θα πρέπει η διαδικασία καταγραφής στο Υποκατάστημα να έχει γίνει
μέχρι τις 30 Οκτωβρίου.
Αντίστοιχα, εφ’ όσον η καταγραφή των προσωρινών ή οριστικών συνταξιούχων γίνει κατά τις επίσημες ημερομηνίες πληρωμής των επόμενων μηνών, θα υπάρχει δυνατότητα πληρωμής της σύνταξης τρέχοντος μηνός και των αναδρομικών από το Ταμείο του αρμόδιου Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.