ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 55

IKA444

Ασφάλιση ΙΚΑ σε ανέργους άνω των 55 ετών

Αρμόδιος φορέας: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ)

Εμπλεκόμενοι φορείς: ΚΕΠ

Κωδικός υπηρεσίας: 0307

Κόστος: Μηδέν

Ιστοσελίδα: http://www.ermis.gov.gr

Νομικό πλαίσιο: ΦΕΚ τ. Β 946/24.07.2002
Εκτύπωση
Περιγραφή

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ασφάλιση στο ΙΚΑ σε ανέργους άνω των 55.


Γενικά Δικαιολογητικά


Αίτηση για ασφάλιση ΙΚΑ σε ανέργους άνω των 55 ετών
Ασφαλιστικά Βιβλιάρια
Ασφαλιστικά Βιβλιάρια του ΙΚΑ ή άλλου φορέα εάν έχει ασφάλιση σε άλλους φορείς, στα οποία απεικονίζεται ο συνολικός χρόνος ασφάλισης. Σε περίπτωση έλλειψης Ασφαλιστικών Βιβλιαρίων απαιτείται Βεβαίωση από το φορέα.
Βεβαίωση του φορέα για τη διακοπή άσκησης επαγγέλματος (εάν έχει χρόνο ασφάλισης σε φορέα αυτοαπασχολούμενων)
Βιβλιάρια Ασθενείας (εάν υπάρχουν)
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986
Στην υπεύθυνη δήλωση να δηλώνεται ότι δεν έχει άλλο χρόνο ασφάλισης εκτός αυτού που περιλαμβάνεται στα προσκομισθέντα βιβλιάρια ή στις βεβαιώσεις.
 
Αυτεπάγγελτα δικαιολογητικά


Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ για εγγραφή του στα Μητρώα Ανέργων για τουλάχιστον 12 μήνες
Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Βεβαίωση χρόνου ανεργίας από τον ΟΑΕΔ


Διαδικασία

Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί την ασφάλιση ΙΚΑ σε ανέργους άνω των 55 ετών, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Βήµα 1: Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο υπάλληλος ΚΕΠ ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης.

Βήμα 2: Ο υπάλληλος ΚΕΠ συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση και δημιουργεί νέο φάκελο στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ. Αν ο πολίτης επιθυμεί, έχει την δυνατότητα, δηλώνοντας τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του, να ενημερωθεί με SMS όταν γίνει η παραλαβή του εγγράφου. Τέλος, ο υπάλληλος ΚΕΠ παραδίδει στον πολίτη την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου του αιτήματος.

Βήµα 3: O υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης (ο οποίος περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά) με έναν από τους αποδεκτούς τρόπους (fax, courier, ταχυδρομείο).

Βήµα 4: Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει το τελικό έγγραφο από τον αρμόδιο Φορέα και ειδοποιεί τον πολίτη (μέσω sms ή τηλεφώνου) να προσέλθει για να το παραλάβει.

Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ και παραλαμβάνει τη βεβαίωση ασφάλισης ΙΚΑ σε ανέργους άνω των 55 ετών.