10 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ 10 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

Ο Δήμος Δάφνης Υμηττού ανακοινώνει τις προσλήψεις για την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό στον ΝΠΔΔ "Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης – Υμηττού.Οι προσλήψεις αφορούν 10 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΥΣ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας εως 31-8-2013 με δυνατότητα παράτασης.Οι ειδικότητες που αφορούν τις προσλήψεις είναι οι εξής:

5 προσλήψεις ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων

προσλήψεις ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων

Οι ενδιαφερόμενοι για τις προσλήψεις καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση Δήμος Δάφνης – Υμηττού Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής ΔάφνηςΥμηττού Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 1 ΥΜΗΤΤΟΣ ΤΚ 17237, τμήμα προσωπικού υπόψιν κ. Ελένης Πατήθρα (τηλ: 2132037869).

ολη η προκήρυξη για τις προσλήψεις εδώ