ΔΕΗ ΟΚΤΑΜΗΝΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

ΔΕΗ ΟΚΤΑΜΗΝΑ

ΔΕΗ ΟΚΤΑΜΗΝΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας με οκτάμηνα ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , συνολικού αριθμού σαράντα οκτώ (48) ΣΟΧ 4/2012 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Πωλήσεων (ΔΠΩΛ) στη Διοικητική Περιφέρεια Μακεδονίας- Θράκης,Οι 31 προσλήψεις αφορούν καταστηματα της ΔΕΗ στην Θεσσαλονίκη.

 

Κωδικός

Υπηρεσιακή

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια

Αριθμός

 

θέσης

Μονάδα

σύμβασης

ατόμων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κλάδος

 

ΔΕ

 

 

 

 

Πωλήσεων

 

 

 

 

500

Θεσσαλονίκη

Λογιστικού – Διοικητικού

8 μήνες

20

 

Μακεδονίας

 

 

 

(Ταμίες)

 

 

 

 

Θράκης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κλάδος

 

ΔΕ

 

 

 

 

Πωλήσεων

 

 

 

 

501

Θεσσαλονίκη

Διοικητικών Γραμματέων

8 μήνες

11

 

Μακεδονίας

 

 

 

(Υπάλληλοι Γραφείου)

 

 

 

 

Θράκης

 

 

 

 

 

Κωδικός

Υπηρεσιακή

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια

Αριθμός

θέσης

Μονάδα

σύμβασης

ατόμων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΠΜΘ/Κατάστημα

Έδεσσα-

ΔΕ

 

 

502

Πωλήσεων

Λογιστικού – Διοικητικού

8 μήνες

1

Ν. Πέλλας

 

Έδεσσας

(Ταμίες)

 

 

 

 

 

 

503

ΚΠΜΘ/Κατάστημα

Γιαννιτσά-

ΔΕ

8 μήνες

1

Πωλήσεων

Λογιστικού – Διοικητικού

Ν. Πέλλας

 

Γιαννιτσών

(Ταμίες)

 

 

 

 

 

 

504

ΚΠΜΘ/Κατάστημα

Κιλκίς

ΔΕ

 

1

Λογιστικού – Διοικητικού

8 μήνες

Πωλήσεων Κιλκίς

 

 

(Ταμίες)

 

 

 

 

 

 

 

505

ΚΠΜΘ/Κατάστημα

Πολύγυρος-

ΔΕ

 

1

Πωλήσεων

Λογιστικού – Διοικητικού

8 μήνες

Ν. Χαλκιδικής

 

Πολυγύρου

(Ταμίες)

 

 

 

 

 

 

506

ΚΠΜΘ/Κατάστημα

Ν. Μουδανιά-

ΔΕ

8 μήνες

2

Πωλήσεων Νέων

Λογιστικού – Διοικητικού

Ν. Χαλκιδικής

 

Μουδανιών

(Ταμίες)

 

 

 

 

 

 

 

ΚΠΜΘ/Κατάστημα

 

ΔΕ

 

 

507

Πωλήσεων

Κοζάνη

Λογιστικού – Διοικητικού

8 μήνες

1

 

Κοζάνης

 

(Ταμίες)

 

 

508

ΚΠΜΘ/Κατάστημα

Πτολεμαΐδα-

ΔΕ

 

1

Πωλήσεων

Λογιστικού – Διοικητικού

8 μήνες

Ν. Κοζάνης

 

Πτολεμαΐδας

(Ταμίες)

 

 

 

 

 

 

509

ΚΠΜΘ/Κατάστημα

Ξάνθη

ΔΕ

8 μήνες

2

Λογιστικού – Διοικητικού

Πωλήσεων Ξάνθης

 

 

(Ταμίες)

 

 

 

 

 

 

 

510

ΚΠΜΘ/Κατάστημα

Καβάλα

ΔΕ

8 μήνες

1

Πωλήσεων

Λογιστικού – Διοικητικού

 

Καβάλας

 

(Ταμίες)

 

 

511

ΚΠΜΘ/Κατάστημα

Κομοτηνή-

ΔΕ

8 μήνες

3

Πωλήσεων

Λογιστικού – Διοικητικού

Ν. Ροδόπης

 

Κομοτηνής

(Ταμίες)

 

 

 

 

 

 

 

ΚΠΜΘ/Κατάστημα

Αλεξανδρούπολη-

ΔΕ

 

 

512

Πωλήσεων

Ν. Έβρου

Λογιστικού – Διοικητικού

8 μήνες

3

 

Αλεξανδρούπολης

(Ταμίες)

 

 

 

 

 

 

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής για τα οκτάμηνα στη ΔΕΗ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ, Κλάδος Πωλήσεων Μακεδονίας Θράκης, Αδριανουπόλεως 24, Τ.Κ 55 133 – Θεσσαλονίκη υπόψιν κου Πετρόπουλου Αντώνιου (τηλέφωνα επικοινωνίας : 2310-482277 & 2310-454054 ).

δειτε εδώ ολη την προκήρυξη για τα οκτάμηνα στη ΔΕΗ

Έντυπο Αίτησης

Παράρτημα Εποχικό


Παράρτημα  Υ/Η


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ από 24.10.2012 έως και 02.11.2012