ΟΓΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

ΟΓΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

ΟΓΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

Ασφαλιστικά ενήμεροι θεωρούνται:

α) Οι ασφαλισμένοι που δεν οφείλουν ληξιπρόθεσμες εισφορές.

β) Οι ασφαλισμένοι που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση των οφειλών τους και τηρούν τους όρους της ρύθμισης.

Στο εξής, οι βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας θα χορηγούνται από τον Ανταποκριτή ΟΓΑ μέσω της εφαρμογής Ανταποκριτών. Η βεβαίωση θα πρέπει να συμπληρώνεται, πρωτοκολλείται και υπογράφεται κανονικά (σφραγίδα και υπογραφή) από τον αρμόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ.

Η διάρκεια ισχύος της βεβαίωσης, ορίζεται από το σύστημα.

Για τους ασφαλιστικά ενήμερους ενδιαφερόμενους, όπως προείπαμε η εκτύπωση της βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας γίνεται από την υπηρεσία «Ασφαλιστικές - Οικονομικές Μερίδες Υπόχρεων» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι).

Για την εκτύπωση της βεβαίωσης, μετά την αναζήτηση του συγκεκριμένου ασφαλισμένου θα πρέπει να πατήσετε το κουμπί «Εκτύπωση ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ σε PDF» ή

«Εκτύπωση ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ σε HTML». Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν είναι ασφαλιστικά ενήμερος, δεν εμφανίζονται τα ως άνω κουμπιά και συνεπώς δεν εκδίδεται από το σύστημα η σχετική βεβαίωση. Προκειμένου στην περίπτωση αυτή να του χορηγήσετε την εν λόγω βεβαίωση, θα πρέπει να σας προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος εξοφλητική απόδειξη εισφορών που να αποδεικνύει ότι έχει πληρώσει όλες τις οφειλόμενες εισφορές του. Στη συνέχεια, θα πατήσετε το κουμπί «Εξόφληση Εισφορών» και θα εμφανιστεί στο σύστημα η δυνατότητα εκτύπωσης της εν λόγω βεβαίωσης. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να είσαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε η επιλογή «Εξόφληση Εισφορών» να χρησιμοποιείται μόνο εφόσον έχουν εξοφληθεί όλες οι οφειλόμενες εισφορές.

Προσοχή:

Οι βεβαιώσεις που εκδίδονται με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να τηρούνται σε δικό σας ξεχωριστό αρχείο.

Επισημαίνουμε ότι για τους ασφαλισμένους που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση και τηρούν τους όρους αυτής, η βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, θα χορηγείται επίσης από τους Ανταποκριτές ΟΓΑ μέσω της ως άνω υπηρεσίας, με εξαίρεση, τις περιπτώσεις που η βεβαίωση ζητείται για είσπραξη επιδοτήσεων – αποζημιώσεων. Σε περίπτωση που ασφαλισμένοι σε ρύθμιση ζητούν βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για είσπραξη επιδότησης ή αποζημίωσης, αυτή θα εκδίδεται μόνο από τον ΟΓΑ (Κεντρική Υπηρεσία ή το κατά τόπο αρμόδιο Υποκατάστημα ΟΓΑ).

Τονίζουμε και πάλι ότι οι βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας θα χορηγούνται από τον

Ανταποκριτή ΟΓΑ μέσω της εφαρμογής Ανταποκριτών.

Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση άμεσης ένταξης σε ρύθμιση, λόγω έκτακτης ή επείγουσας

ανάγκης, οι σχετικές βεβαιώσεις, προς το παρόν και μέχρι νεώτερης ενημέρωσής σας, θα

χορηγούνται χειρόγραφα από τον Ανταποκριτή ΟΓΑ και όχι μέσω της εφαρμογής.

Μετά την υποβολή της αίτησης για άμεση ρύθμιση, ο Ανταποκριτής θα πρέπει να απευθύνεται στον ΟΓΑ για να πληροφορηθεί το απαιτούμενο, για την ένταξη στη ρύθμιση, ποσό. Μετά την πληρωμή του ποσού στην ΑΤΕ, ο Ανταποκριτής μπορεί να εκδώσει τη σχετική βεβαίωση, αντίγραφο της οποίας θα καταχωρήσει στο ίδιο αρχείο που προαναφέραμε, δηλαδή μαζί με τις βεβαιώσεις που εκδίδονται από το σύστημα κατόπιν εντολής του (μετά την προσκόμιση της εξοφλητικής απόδειξης των εισφορών).

Ως λόγος έκτακτης ή επείγουσας ανάγκης δε θεωρείται η είσπραξη επιδοτήσεων –αποζημιώσεων.

Όλες οι βεβαιώσεις που θα εκδίδονται διαδικτυακά από κάθε Ανταποκριτή, θα καταχωρούνται στο σύστημα ανά ημέρα έκδοσης και ανά ασφαλισμένο.

Περιπτώσεις μη δυνατότητας εκτύπωσης βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας

Παρακάτω αναλύονται οι περιπτώσεις αναζητήσεων κατά τις οποίες δε μπορείτε να εκτυπώσετε βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για τον ασφαλισμένο ή χρειάζεται να προχωρήσετε σε ορισμένες ενέργειες για την πραγματοποίηση της εκτύπωσης.

- ο ασφαλισμένος δεν είναι ασφαλιστικά ενήμερος.

Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος οφείλει ληξιπρόθεσμες εισφορές, εμφανίζεται μήνυμα ότι μετά την καταβολή τους, είναι δυνατή η εκτύπωση της βεβαίωσης.

- ο ΑΜΚΑ του ασφαλισμένου δεν έχει ταυτοποιηθεί με αυτόν του αρχείου ΑΜΚΑ της ΗΔΙΚΑ

Α.Ε. Σε περίπτωση που ο ΑΜΚΑ δεν είναι καταχωρημένος στο σύστημα ή ο ήδη καταχωρημένος ΑΜΚΑ δεν είναι ο σωστός, θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να σας προσκομίσει οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο (βεβαίωση ΑΜΚΑ, αυτοκόλλητο κ.λπ.) προκειμένου να τον καταχωρήσετε στο ειδικό πεδίο ΑΜΚΑ. Αν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει ΑΜΚΑ – ή δεν τον γνωρίζει – θα πρέπει οπωσδήποτε να απευθυνθεί, προηγουμένως, σε οποιοδήποτε ΚΕΠ ή ΚΕΑ για να λάβει βεβαίωση ΑΜΚΑ. Στη συνέχεια, για να προχωρήσετε στην εκτύπωση, θα πρέπει να καταχωρήσετε ή να

επιβεβαιώσετε ή να διορθώσετε τον καταχωρημένο ΑΜΚΑ μέσω της υπηρεσίας «Δήλωση ΑΦΜ-ΑΜΚΑ για όλους».