ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ 200 ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ ΤΟ 2014

Στο πολυνομοσχέδιο που ψηφίζεται στην Βουλή θεσπίζεται επίδομα ανεργίας  μακροχρόνια ανέργων ύψους 200 ευρώ το οποίο όμως θα ξεκινήσει να καταβάλλεται από το 2014. Θα χορηγείται σε όσους έχουν εισόδημα κάτω των 10.000 ευρώ το όριο θα προσαυξάνεται κατά 586,8 ευρώ για κάθε παιδί ενώ θα υπάρχει και με ηλικιακό κριτήριο από 20 ετών μέχρι 66 ετών.

Το dikaiologitika.gr σας παρουσίαζει όλη την ρύθμιση για το Επίδομα ανεργίας μακροχρόνια ανέργων

Μέτρα Κοινωνικής Πολιτικής Μακροχρονίων Ανέργων

  1. 1.Από 1.1.2014 Έλληνες υπήκοοι και υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι κατά της ανεργίας και ευρίσκονται σε διαρκή κατάσταση ανεργίας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δώδεκα (12) μήνες, δικαιούνται επίδομα μακροχρονίως ανέργου, εφόσον έχουν εξαντλήσει το δικαίωμα τακτικής επιδότησης ανεργίας και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους δεν ξεπερνά το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Το όριο αυτό του εισοδήματος προσαυξάνεται κατά πεντακόσια ογδόντα έξι ευρώ και οκτώ λεπτά (586,08) ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο της οικογένειας.
  1. 2.Το ύψος του επιδόματος μακροχρονίως ανέργου δεν μπορεί να υπερβεί μηνιαίως το ποσό των διακοσίων (200) ευρώ και καταβάλλεται για όσο χρονικό διάστημα οι δικαιούχοι παραμένουν άνεργοι και ουδέποτε πέραν των δώδεκα (12) μηνών.
  1. 3.Το προαναφερόμενο επίδομα, καθώς και τα επιδόματα ανεργίας, ασθένειας και μητρότητας δεν λαμβάνονται υπόψη για τον κατά περίπτωση προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με βάση το οποίο χορηγείται αυτό.
  1. 4.Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζονται και εξειδικεύονται:

α) Τα όρια ηλικίας των δικαιούχων, τα οποία δεν μπορούν να είναι μικρότερα των είκοσι (20) και μεγαλύτερα των εξήντα έξι (66) ετών, και τα κριτήρια που απαιτούνται για την απόκτηση της ιδιότητας του δικαιούχου, καθώς και η διαδικασία χορήγησης των παροχών αυτών.

β) Το ύψος της προαναφερόμενης παροχής, καθώς και η διαδικασία, ο τόπος, ο τρόπος και ο χρόνος καταβολής της.

γ) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη της συνδρομής των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης της προαναφερόμενης παροχής, καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταβολή της.

δ) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την αναστολή ή τη διακοπή της παροχής και

ε) Κάθε άλλο θέμα σχετικό με την παροχή.

  1. 5.Με όμοιες αποφάσεις δύνανται να αναπροσαρμόζονται το ύψος του προαναφερόμενου επιδόματος, τα όρια ηλικίας των δικαιούχων και το ύψος των εισοδηματικών ορίων.
  1. 6.Το παραπάνω επίδομα καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ, με διάθεση των αναγκαίων κονδυλίων από τον κρατικό προϋπολογισμό.
  1. 7.Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο, εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του από κάθε πηγή, με εξαίρεση τις αποζημιώσεις απόλυσης.
  1. 8.Οι παραπάνω εισοδηματικές ενισχύσεις δεν λαμβάνονται υπόψη για τον κατά περίπτωση προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με βάση το οποίο χορηγούνται αυτές.
  1. 9.Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν.3016/2002 παύει να ισχύει από 1.1.2014 εκτός του τελευταίου εδαφίου της που έχει ως εξής: «στο άρθρο 1 του Π.Δ. 179/ 1986 (Α’ 69) προστίθεται εδάφιο ιστ’ ως εξής: «ιστ’) Τα επιδόματα μακροχρονίως ανέργων»».