Επιδοτούμενο Πρόγραμμα για Μακροχρόνια Ανέργους Ανω των 45 Ετων

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 45

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη “AGRO‐ΖΩ” το πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο: “Παρέμβαση Ανάπτυξης και Στήριξης της επαγγελματικής αποκατάστασης για μακροχρόνια ανέργους άνω των 45 ετών και ατόμων ευρισκόμενων σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια στις Π.E. Θεσπρωτίας και Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου”, που έχει ενταχθεί
στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας
Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού»,
του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε
μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007‐
2013», το οποίο είναι επιδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ),

καλεί τους ωφελούμενους που έχουν περιγραφεί στην Πράξη, να υποβάλλουν αιτήσεις ενδιαφέροντος, μέχρι 30
Νοεμβρίου 2012 για συμμετοχή τους στην υλοποίηση της πράξης.
Η Πράξη θα υλοποιηθεί στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσπρωτίας και Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου, από
τις οποίες ενότητες θα πρέπει να προέρχονται και οι ωφελούμενοι της Πράξης.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ: Να μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών ή να
είναι άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια
Η προετοιμασία των ωφελουμένων για την εξασφάλιση απασχόλησης, μέσα από τις ενέργειες της Πράξης, θα
είναι τέτοια ώστε να τους υποβοηθήσει: να ιδρύσουν νέες επιχειρήσεις, να προωθηθούν για απασχόληση σε
επιχειρήσεις της περιφέρειας, να αποκτήσουν προϋποθέσεις ώστε να επιδοτηθούν και να επιχορηγηθούν από
άλλα αναπτυξιακά προγράμματα, να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία, να αποκτήσουν δεξιότητες ώστε
δυνητικά να είναι σε θέση να προσληφθούν από τοπικές επιχειρήσεις ή να αποκτήσουν δεξιότητες για να
ιδρύσουν και αναπτύξουν δική τους επιχείρηση.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Τηλέφωνο: 26510 ‐ 22262

Για την Υποβολή Αιτήσεων: Π.Ε.Δ.Η. (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ): Παράρτημα Π.Ε.
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, Γρ. Λαμπράκη 1 και 8ης Δεκεμβρίου 2, Ηγουμενίτσα, Τηλέφωνο: 26650‐7381,26107,23849 , Παράρτημα Π.Ε.
ΠΡΕΒΕΖΑΣ, Μπιζανίου 57 – Πρέβεζα, Τηλέφωνο: 26820 – 22363