ΔΕΗ 7 προσλήψεις Γραμματέων

ΔΕΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

ΔΕΗ 7 προσλήψεις Γραμματέων στην Διεύθυνση Μεγάλων Πελατών

Η ΔΕΗ ανακοινώνει τις προσλήψεις, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά ( 7 ) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Μεγάλων Πελατών (ΔΜΠ) που εδρεύει στον Νομό Αττικής, και στους Τομείς Μεγάλων Πελατών, στους Νομούς Θεσσαλονίκης και Αχαΐας.

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείου)

Οι θέσεις θα διανεμειθούν  ως εξής

Αθήνα 4

Θεσσαλονίκη 2

Πάτρα 1

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής για τις προσλήψεις στη ΔΕΗ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία των υπηρεσιών μας στις ακόλουθες διευθύνσεις :
1. Για τις θέσεις με κωδικό 500 και 502 : ΔΕΗ/ΔΜΠ/ΑΘΗΝΑ,
Διεύθυνση Μεγάλων Πελατών,
Οδός : 3ης Σεπτεμβρίου 7, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα, 6ος όροφος, γραφεία 602, 603, 606.
(Αρμόδιες : κα Μιχαλοπούλου, κα Ιωάννου, κα Κουρέα, κα Παπαδοπούλου (τηλέφωνα επικοινωνίας : 210-5233895, 210- 5248521, 210-5233582).
2. Για τις θέσεις με κωδικό 501 : ΔΕΗ/ΔΜΠ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οδός: Αδριανουπόλεως 24, Τ.Κ.: 551 33, Θεσσαλονίκη και ειδικότερα στον Τομέα Μεγάλων Πελατών Θεσσαλονίκης (αρμόδιοι : κος Παππάς Σταύρος, τηλ: 2310-456227 και κα Φωτιάδου Αγγελική ,τηλ : 2310-456242).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι Υποβολή Αιτήσεων : από Δευτέρα 12.11.2012 έως και Δευτέρα 19.11.2012