Φοροαπαλλαγες 2013 ποιες μένουν

 ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 2013

Καταργούνται οι Φοροαπαλλαγες 2013 ποιες μένουν

Το Σχέδιο για το νέο φορολογικό που εχει δοθεί στην δημοσιότητα αλλα με καποιες αλλαγές που αναμένονται να γίνουν πριν την ψηφιση του προβλέπεται η καταργηση σχεδόν για όλες τις φοροαπαλλαγες για το 2013.

Οι φοροαπαλλαγές που καταργούνται είναι οι τόκοι των στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας, τα ενοίκια των παιδιών που σπουδάζουν, τα δίδακτρα φροντιστηρίων και ασφαλίστρων που έως τώρα μείωναν το φόρο εισοδήματος. Διατηρούνται 

Οι φοροαπαλλαγες για το 2013 που παραμένουν είναι:

ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2013 ΕΔΩ

α)Των εξόδων ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης του φορολογουµένου και των λοιπών προσώπων που τον βαρύνουν κατά το µέρος που δεν καλύπτονται από ασφαλιστικά ταµεία ή/και ασφαλιστικές εταιρείες και υπερβαίνουν το πέντε τοις εκατό (5%)  του  φορολογούµενου  εισοδήµατος.  Το  ποσό  της  µείωσης  δεν  µπορεί  να υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ. Ως έξοδα ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης θεωρούνται:
αα) οι αµοιβές που καταβάλλονται σε ιατρούς και ιατρικά κέντρα, όλων των ειδικοτήτων για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, καθώς και οι αµοιβές που
καταβάλλονται   σε   οδοντιάτρους,   ορθοδοντικούς,   για   οδοντοθεραπεία,
οδοντοπροσθετική και γναθοχειρουργική,
ββ)  τα  έξοδα  νοσηλείας  που  καταβάλλονται  σε  νοσηλευτικά  ιδρύµατα  ή
ιδιωτικές  κλινικές,  καθώς  και  οι  δαπάνες  που  καταβάλλονται  για  διαρκή κάλυψη ιατρικών αναγκών,
γγ) τα έξοδα για φαρµακευτική περίθαλψη γενικά,
δδ) οι αµοιβές που καταβάλλονται σε νοσοκόµο για την παροχή υπηρεσιών σε ασθενή κατά τη νοσηλεία του σε νοσοκοµείο ή κλινική ή στο σπίτι,
εε) η δαπάνη για την αντικατάσταση µελών του σώµατος µε τεχνητά µέλη,
καθώς και η δαπάνη για την αγορά ή τοποθέτηση στο σώµα του ασθενούς οργάνων, τα οποία είναι αναγκαία για τη φυσιολογική λειτουργία του ανθρώπινου οργανισµού.
στστ) τα έξοδα νοσοκοµειακής περίθαλψης των τέκνων που είναι άγαµα ή
διαζευγµένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον το ετήσιο φορολογούµενο και απαλλασσόµενο εισόδηµά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των  έξι  χιλιάδων  (6.000)  ευρώ  και  πάσχουν  από  ανίατο  νόσηµα,  καθώς επίσης και µε τις ίδιες προϋποθέσεις η δαπάνη για την περίθαλψη µε οποιονδήποτε τρόπο των τυφλών, κωφαλάλων ή διανοητικά καθυστερηµένων τέκνων  του  φορολογούµενου,  όπως  και  η  δαπάνη  τους  για  δίδακτρα  ή τροφεία που καταβάλλονται γι' αυτά τα τέκνα σε ειδικές για την πάθησή τους σχολές ή θεραπευτήρια,

ζζ) ποσό ίσο µε το πενήντα τοις εκατό (50%) της δαπάνης που καταβάλλεται σε επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωµένων, οι οποίες λειτουργούν νόµιµα.

Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται και οι δαπάνες για έξοδα ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 10, τα οποία συνοικούν µε τον φορολογούµενο και παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση µε βάση τη γνωµάτευση των οικείων υγειονοµικών επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή είναι τυφλοί που είναι γραµµένοι στο γενικό
µητρώο τυφλών, που τηρείται στον οικείο δήµο και έχουν αποκτήσει ετήσιο εισόδηµα πάνω από έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ. Στην περίπτωση αυτή, εκπίπτει το ποσό των εξόδων ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης που υπερβαίνει το συνολικό ετήσιο καθαρό πραγµατικό, φορολογούµενο µε τις γενικές διατάξεις ή µε ειδικό τρόπο ή απαλλασσόµενο ή τεκµαρτό εισόδηµα των προσώπων αυτών. Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται και οι αντίστοιχες δαπάνες που αφορούν τα τέκνα που ορίζονται στο άρθρο 10 στην περίπτωση που καταβάλλονται από γονέα που δεν συνοικεί µαζί τους, λόγω διάζευξης µε τον άλλο γονέα.

Το ποσό της κάθε δαπάνης της περίπτωσης αυτής η οποία υπολογίζεται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους, µειώνει το φόρο, µόνον εφόσον έχει περιληφθεί στην αρχική δήλωση και µερίζεται µεταξύ των συζύγων ανάλογα µε το ύψος του εισοδήµατος του καθενός που φορολογείται µε τις  γενικές  διατάξεις,  όπως  αυτό δηλώθηκε µε την αρχική δήλωση ή συµπληρωµατική µέχρι τη λήξη της προθεσµίας.

β) Το ποσό της διατροφής που καταβάλλεται από τον έναν σύζυγο στον άλλο, του οποίου αποτελεί φορολογητέο εισόδηµα και επιδικάστηκε ή συµφωνήθηκε µε συµβολαιογραφική πράξη.

γ)  Των  ποσών  που  καταβάλλονται  από  τον  φορολογούµενο  λόγω  δωρεάς  στο
∆ηµόσιο, τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το Εθνικό Ταµείο Κοινωνικής Συνοχής, τους ιερούς ναούς, τις ιερές µονές του Αγίου Όρους, το Οικουµενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, τα Πατριαρχεία Αλεξανδρείας και Ιεροσολύµων, την Ιερά Μονή Σινά, την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας, τα ηµεδαπά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, τα κρατικά και δηµοτικά νοσηλευτικά ιδρύµατα και τα νοσοκοµεία που είναι νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, καθώς και το Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων.

δ) Της αξίας των ιατρικών µηχανηµάτων και των ασθενοφόρων αυτοκινήτων, που
µεταβιβάζονται λόγω δωρεάς στα κρατικά και δηµοτικά νοσηλευτικά ιδρύµατα και τα νοσοκοµεία που αποτελούν νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό.

ε)  Των  χρηµατικών  ποσών  που  καταβάλλονται  από  τον  φορολογούµενο  λόγω δωρεάς προς τα κοινωφελή ιδρύµατα, τα σωµατεία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που  παρέχουν  υπηρεσίες  εκπαίδευσης  και  χορηγούν  υποτροφίες,  τα  ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόµιµα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς που διέπονται από το Ν.1514/
1985 (Φ.Ε.Κ. 13/Α’) και τα ερευνητικά κέντρα που αποτελούν ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

στ)  Των χρηµατικών  ποσών που  καταβάλλονται  από  τον  φορολογούµενο  λόγω χορηγίας  προς  τα  µη  κερδοσκοπικού  χαρακτήρα  ηµεδαπά  νοµικά  πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόµιµα υπάρχουν ή συνιστώνται, εφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς. Πολιτιστικοί σκοποί είναι, ιδίως, η καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση

των γραµµάτων, της µουσικής, του χορού, του θεάτρου, του κινηµατογράφου, της ζωγραφικής,  της  γλυπτικής  και  των  τεχνών  γενικότερα,  καθώς  και  η  ίδρυση, επέκταση και συντήρηση των αναγνωρισµένων ιδιωτικών µουσείων, όπως τέχνης, φυσικής ιστορίας, εθνολογικών και λαογραφικών.

Για την εφαρµογή των διατάξεων της προηγούµενης περίπτωσης καθορίζονται, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού και Τουρισµού, µετά από έλεγχο που διενεργείται από το Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού, τα νοµικά πρόσωπα που επιδιώκουν πολιτιστικούς σκοπούς.

Όταν τα ποσά των δωρεών και των χορηγιών των περιπτώσεων γ’, δ’, ε’ και στ’ µε εξαίρεση τις δωρεές που καταβάλλονται στους δωρεοδόχους, οι οποίοι αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, υπερβαίνουν τα τριακόσια (300) ευρώ ετησίως, λαµβάνονται υπόψη µόνον εφόσον έχουν κατατεθεί σε ειδικό λογαριασµό του νοµικού προσώπου, που πρέπει να ανοιχθεί για το σκοπό αυτόν στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή σε τράπεζα που νόµιµα λειτουργεί στην Ελλάδα.

Το γραµµάτιο είσπραξης της τράπεζας που εκδίδεται πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία του  δωρητή  ή  χορηγού  και  δωρεοδόχου,  το  ποσό  της  δωρεάς  ή  χορηγίας αριθµητικώς και ολογράφως, την ηµεροµηνία κατάθεσής του και την υπογραφή του δωρητή ή χορηγού, κατά περίπτωση.

Το συνολικό ποσό των δωρεών και χορηγιών της περίπτωσης αυτής επί του οποίου υπολογίζεται η µείωση δεν µπορεί να υπερβαίνει ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού εισοδήµατος που φορολογείται σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις.

Η µείωση διενεργείται εφόσον τα ποσά των δωρεών και χορηγιών υπερβαίνουν συνολικά τα εκατό (100) ευρώ.

φοροαπαλλαγές που καταργούνται , Καταργούνται Φοροαπαλλαγες