Φορολογια Ελευθερων Επαγγελματιων 2013

5 0 Αξιολόγηση:0
(0 ψήφοι)

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Φορολογια Ελευθερων Επαγγελματιων 2013 τι προβλέπει

Στο νέο φορολογικό προβλέπονται νεοι φορολογικοι συντελεστές και η νέα φορολογία ελευθερων επαγγελματιών.

Συγκεκριμένα το δηλωθέν εισόδημα από ατομική επιχείρηση, εκτός της περίπτωσης

 γ) της παρούσας παραγράφου και ελευθέριο επάγγελμα υποβάλλεται σε φόρο σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα: 

Κλιμάκιο εισοδήματος

(ευρώ)

Φορολογικός συντελεστής

%

Φόρος κλιμακίου

(ευρώ)

Σύνολο

Εισοδήματος

(ευρώ)

Φόρου

(ευρώ)

50.000

26%

13.000

50.000

13.000

Υπερβάλλον

33%

     

Στο νέο φορολογικό προβλέπεται επίσης για τις νέες ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις ή νέους ελεύθερους επαγγελματίες με πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από 1η Ιανουαρίου 2013 και για τα τρία (3) πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της παραπάνω κλίμακας μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) και μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ εισόδημα με αποτέλεσματ τα πρώτα 10000 ευρω να φορολογούνται με 13% αφού ο συντελεστής για τις επιχειρήσεις είναι 26% εως τα 50000 ευρώ.

Νέα τεκμήρια για την φορολογία ελευθέρων επαγγελματιών δείτε εδώ περισσότερα