Φορολόγηση Αγροτών 2013

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ

Φορολόγηση Αγροτών πως θα φορολογηθούν απο το 2013 τι προβλέπεται για την τηρηση βιβλίων

Με το νέο φορολογικό εισάγονται νέα δεδομένα στη φορολογήση των αγροτων.

Συγκεκριμένα εισάγεται φορος από φέτος με συντελεστή 13% και από το 2013 

Στο κείμενο του φορολογικού νομοσχεδίου περιλαμβάνονται αρκετές νεες ρυθμίσεις για την φορολογηση των αγροτών :

α) Φορολόγηση αγροτών για το έτος 2013.

Το δηλωθέν εισόδημα από ατομική γεωργική επιχείρηση υποβάλλεται σε φόρο με συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%). Ειδικά για το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) για το δηλωθέν εισόδημα από ατομική γεωργική επιχείρηση  εφαρμόζεται αυτοτελώς η κλίμακα μισθωτών- συνταξιούχων.

Κλιμάκιο εισοδήματος

(ευρώ)

Φορολογικός συντελεστής

%

Φόρος κλιμακίου

(ευρώ)

Σύνολο

Εισοδήματος

(ευρώ)

Φόρου

(ευρώ)

25.000

22%

5.500

25.000

5.500

17.000

32%

5.440

42.000

10.940

Υπερβάλλον

42%

 

 

 

Επίσης στο άρθρο 4, παράγραφοι 2, 3 και 4 αναφέρονται τα εξής : 2. Οι διατάξεις του άρθρου 42 του Κ.Φ.Ε. καταργούνται για εισοδήματα που αποκτώνται από 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά. 3. Οι διατάξεις του άρθρου 43 του Κ.Φ.Ε. καταργούνται για εισοδήματα που αποκτώνται από 1η Ιανουαρίου 2014. 4. Οι διατάξεις του άρθρου 44 του Κ.Φ.Ε. καταργούνται για εισοδήματα που αποκτώνται από 1η Ιανουαρίου 2014.

Οι αγρότες για το εισόδημά τους που θα αποκτήσουν κατά το έτος 2013 θα τύχουν των απαλλαγών και των εκπτώσεων που προβλέπονται από την κατάργηση των διατάξεων των άρθρων 42, 43 και 44 του νόμου 2238/94 (π.χ. κατάργηση του αντικειμενικού προσδιορισμού του γεωργικού εισοδήματος, έκπτωση ενοικίου εκμισθούμενης γης, έκπτωση 25% της δαπάνης αγοράς καινούργιου πάγιου εξοπλισμού, απαλλαγές 1500 ευρώ και 3000 ευρώ σε όσους παίρνουν εξισωτικές αποζημιώσεις) όπως ισχύει σήμερα και θα φορολογηθούν με την κλίμακα μισθωτών και συνταξιούχων, όπως προτείνεται από το σχέδιο νόμου στο άρθρο 1 που έχει ως ακολούθως:  

Από το έτος όμως 2014 και μετά όλοι οι αγρότες θα ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ (τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων)

Για τα εισοδήματα του έτους 2014 που θα φορολογηθούν το έτος 2015 η φορολόγησή τους θα γίνει με βάση τα βιβλία (έσοδα μείον έξοδα) και με συντελεστή φορολόγησης 13% χωρίς καμία έκπτωση.

β) Εισόδημα - εκπτώσεις δαπανών επιχειρήσεων.

 Στην παράγραφο 22 του άρθρου 3 προβλέπονται τα ακόλουθα :  22. Στην περίπτωση ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε.  προστίθενται περιπτώσεις ιι) και ιαια) ως εξής: «ιι) η έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης του ν.4093/2012. ιαια) ο φόρος του παρόντος.»

Σύμφωνα με αυτή τη διάταξη δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης η έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης του ν.4093/2012, για τα φωτοβολταϊκά πάρκα και ο φόρος εισοδήματος.