ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 2013

xrimata654655

ΤΑ ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2013 ΠΩΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ

Το ΙΚΑ με σχετικό έγγραφο ενημερώνει για τον κατώτατο μισθό και ημερομισθίο το 2013  . Για εργαζόμενους ηλικίας άνω των 25 ετών είναι μειωμένα κατά 22% και για τους εργαζόμενους ηλικίας μέχρι 25 ετών είναι μειωμένα κατά 32% (στην ισχύουσα  Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας). Δείτε αναλυτικούς πίνακες στη συνέχεια του άρθρου.

«Κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων από 14/2/2012»

Σε εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν.4046/2012 (ρυθμίσεις Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας) και σύμφωνα με την αριθμ. 6/28-2-2012 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου σας γνωρίζουμε ότι τα κατώτατα νόμιμα όρια μισθών και ημερομισθίων που ισχύουν για το έτος 2012 διαμορφώνονται για το χρονικό διάστημα από 14/2/2012 ως εξής:

α) Για τους εργαζόμενους ηλικίας άνω των 25 ετών, μειωμένα κατά (22%).
β) Για τους εργαζόμενους ηλικίας μέχρι 25 ετών, μειωμένα κατά (32%) στην ισχύουσα Ε.Γ.Σ.Σ.Ε..

Μετά τα ανωτέρω σας κοινοποιούμε πίνακες με τα κατώτατα όρια μισθών ημερομισθίων και της Επιδότησης Εργατικής Εισφοράς (Ν.2837/2000, ΦΕΚ 178/Α΄/00) όπως ισχύουν από 14/2/2012 και μέχρι της ολοκλήρωσης του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής στα πλαίσια στήριξης της ΕΕ/Ε.Κ.Τ./Δ.Ν.Τ..

Διευκρινίζεται ότι, η απεικόνιση της ασφάλισης, μισθολογικής περιόδου 2ος /2012 θα πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση μιας (1) εγγραφής στην Α.Π.Δ. με το σύνολο των αποδοχών και ημερών εργασίας της εν λόγω περιόδου.

Το συγκεκριμένο μήνα θα αναγράφονται τα ποσά Ε.Ε.Ε. που κοινοποιήθηκαν με το ανωτέρω σχετικό.

Προκειμένου η απεικόνιση της Επιδότησης Εργατικής Εισφοράς (Ε.Ε.Ε.) να παρακολουθείται μηχανογραφικά μέσω των διαδικασιών του ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ως ημερομηνία έναρξης εφαρμογής λογίζεται η 1/3/2012.

Μεικτές αποδοχές

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Κατηγορία εργαζομένων
 και χρόνια υπηρεσίας
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ 
Από 14/2/2012
Ποσά σε Ευρώ
ΑΓΑΜΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙ
1. Χωρίς προϋπηρεσία 26,18 28,80
2. Με 1 τριετία 27,49 30,11
3. Με 2 τριετίες 28,80 31,42
4. Με 3 τριετίες 30,11 32,73
5. Με 4 τριετίες 31,42 34,04
6. Με 5 τριετίες 32,73 35,35
7. Με 6 τριετίες 34,03 36,65
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Κατηγορία εργαζομένων
και χρόνια υπηρεσίας
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ 
Από 14/2/2012
Ποσά σε Ευρώ
ΑΓΑΜΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙ
1. Χωρίς προϋπηρεσία 586,08 644,69
2. Με 1 τριετία 644,69 703,30
3. Με 2 τριετίες 703,30 761,91
4. Με 3 τριετίες 761,90 820,51
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΜΕΧΡΙ 25 ΕΤΩΝ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Κατηγορία εργαζομένων
και χρόνια υπηρεσίας
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ
 Από 14/2/2012
Ποσά σε Ευρώ
ΑΓΑΜΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙ
1. Χωρίς προϋπηρεσία 22,83 25,11
2. Με 1 τριετία 23,97 26,25
3. Με 2 τριετίες 25,11 27,39
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΜΕΧΡΙ 25 ΕΤΩΝ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Κατηγορία εργαζομένων
και χρόνια υπηρεσίας
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ
Από 14/2/2012
Ποσά σε Ευρώ
ΑΓΑΜΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙ
1. Χωρίς προϋπηρεσία 510,95 562,05
2. Με 1 τριετία 562,05 613,15
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ 
ΑΓΑΜΟΙ
Από 1/03/2012
ΧΡΟΝΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΗΜΕΡ/ΣΘΙΑ
Ποσά σε Ευρώ
ΠΟΣΟΣΤΟ
Ε.Ε.Ε
ΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε 
(Ευρώ)
0-3  26,18 6,67% 1,75
3-6 27,49 1,75
6-9 28,80 1,75
9-12 30,11 1,75
12-15 31,42 1,75
15-18 32,73 1,75
18 - Ανω 34,03 1,75
ΕΓΓΑΜΟΙ
Από 1/03/2012
ΧΡΟΝΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ 
Ποσά σε Ευρώ
ΠΟΣΟΣΤΟ 
Ε.Ε.Ε
ΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε 
(Ευρώ)
0-3  28,80 6,67% 1,75
3-6 30,11 1,75
6-9 31,42 1,75
9-12 32,73 1,75
12-15 34,04 1,75
15-18 35,35 1,75
18 - Ανω 36,65 1,75
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
ΑΓΑΜΟΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ  Από 1/03/2012
ΧΡΟΝΙΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ
 Ποσά σε Ευρώ
ΠΟΣΟΣΤΟ 
Ε.Ε.Ε
ΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε 
(Ευρώ)
0-3  586,08 6,67% 39,09
3-6 644,69 39,09
6-9 703,30 39,09
9 - Ανω 761,90 39,09
ΕΓΓΑΜΟΙ Από 1/03/2012
ΧΡΟΝΙΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ 
Ποσά σε Ευρώ
ΠΟΣΟΣΤΟ 
Ε.Ε.Ε
ΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε 
(Ευρώ)
0-3  644,69 6,67% 39,09
3-6 703,30 39,09
6-9 761,91 39,09
9 - Ανω 820,51 39,09
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΕΧΡΙ 25 ΕΤΩΝ
ΑΓΑΜΟΙ 
Από 1/03/2012
ΧΡΟΝΙΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ
 Ποσά σε Ευρώ
ΠΟΣΟΣΤΟ 
Ε.Ε.Ε
ΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε 
(Ευρώ)
0-3  22,83 6,67% 1,52
3-6 23,97 1,52
6 - Ανω 25,11 1,52
ΕΓΓΑΜΟΙ 
Από 1/03/2012
ΧΡΟΝΙΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ
 Ποσά σε Ευρώ
ΠΟΣΟΣΤΟ
 Ε.Ε.Ε
ΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε 
(Ευρώ)
0-3  25,11 6,67% 1,52
3-6 26,25 1,52
6 - Ανω 27,39 1,52
         
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΕΧΡΙ 25 ΕΤΩΝ 
ΑΓΑΜΟΙ
Από 1/03/2012
ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ Ποσά σε Ευρώ ΠΟΣΟΣΤΟ Ε.Ε.Ε ΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε (Ευρώ)
0-3  510,95 6,67% 34,08
3 και Ανω 562,05 34,08
ΕΓΓΑΜΟΙ
Από 1/03/2012
ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ Ποσά σε Ευρώ ΠΟΣΟΣΤΟ Ε.Ε.Ε ΠΟΣΟ Ε.Ε.Ε (Ευρώ)
0-3  562,05 6,67% 34,08
3 και Ανω 613,15 34,08

 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 2013