ΜΕΙΩΣΗ 7% ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΝΑΤ

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΝΑΤ ΚΑΤΑ 7% ΚΑΙ ΜΕ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥΗ

Διαβάστε την απόφαση του υπουργείου το οποίο μειώνει την σύνταξη του ταμείου του ΝΑΤ αναδρομικά απο 1/1/2012

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα, 28-2-2012
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ.: 476
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 39η
Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 37
Ταχ. Κώδικας : 101 65
ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΘΕΜΑ: «Αναπροσαρμογή συντάξεων του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.)»
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011(ΦΕΚ 152 Α’) «Επείγοντα μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015».
2) Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α’) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των Δαπανών του Κράτους
και άλλες διατάξεις» και το Ν. 3871/2010 «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών
υπηρεσιών κλπ» (ΦΕΚ 66 Α’).
3) Τις διατάξεις του Π.Δ. 110/2011 (ΦΕΚ 243 Α’) «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4) Την με Υ25/6-12-2011 (ΦΕΚ 2792 Β’) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των
Αναπληρωτών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου».
5) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού
ή του Προϋπολογισμού του Ν.Α.Τ.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
1. Μειώνουμε τα καταβαλλόμενα ποσά των συντάξεων του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.),
αναδρομικά από 01/01/2012, κατά ποσοστό 7%.

2. Για τη μείωση λαμβάνεται υπόψη το ποσό της κύριας σύνταξης που προκύπτει μετά την παρακράτηση
από το συνολικό ποσό της μηνιαίας σύνταξης της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38 παρ. 2
του ν. 3863/2010(Α΄115), της εισφοράς της παρ. 11 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011(Α΄152) και της μείωσης των
κύριων συντάξεων του άρθρου 2 του ν. 4024/2011 (Α΄226).
3. Από τη μείωση της παραγράφου 1 εξαιρούνται οι συνταξιούχοι που προβλέπονται από τις διατάξεις του
τέταρτου και πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 4024/2011, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
ΑΔΑ: Β44ΗΗ-446
4. Οι αναδρομικές μειώσεις της παρ. 1 παρακρατούνται σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης
από τη σύνταξη του μηνός Μαΐου 2012.
5. Τα ποσά που προκύπτουν από τις μειώσεις της παραγράφου 1 αποτελούν έσοδα του ταμείου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
Κοινοποιήσεις:
1. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών
2. Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας
3. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Σαχινίδη
4. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής
5. Εθνικό Τυπογραφείο (για δημοσίευση)
Εσωτερική Διανομή:
Δ39- Τμήμα Β
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος Διεκπ/σης α.α.
ΑΔΑ: Β44ΗΗ-446