Επιδοτηση Ανεργων για νεα Επιχειρηση 2013

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Επιδοτηση Ανεργων για νεα Επιχειρηση 2013

Σημερα στο πλαίσιο της ανακοίνωσης του εθνικου σχεδίου δράσης για την απασχόληση των νεων παρουσιάστηκε το πρόγραμμα Ενίσχυση επιχειρηματικότητας νέων ανέργων που αφορα την επιδότηση ανέργων για νεα επιχείρηση μεσα στο 2013

Στόχος της δράσης είναι η επιδότηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών νέων με έμφαση σε αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ενσωμάτωση καινοτομικών ιδεών και περιβαλλοντικά φιλικών παραγωγικών διαδικασιών.
Το πρόγραμμα επιδότησης ανέργων για νεα επιχείρηση εστιάζει κυρίως σε τομείς της οικονομίας που δύνανται να στρέψουν την ελληνική επιχειρηματικότητα προς την ουσιαστική εξωστρεφή ανάπτυξη.

Περιλαμβάνει:
Επιδότηση ανέργων για νέα επιχείρηση

Ωφελούμενοι θα είναι:
Άνεργοι νέοι από 18 έως 35 ετών που επιθυμούν να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση και οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα ειδικά μητρώα του ΟΑΕΔ.

1.600 άνεργοι

Παρέχει:
Κλιμακούμενη επιχορήγηση προϋπολογισμού από 20.000€ έως 150.000€.
Ποσοστά χρηματοδότησης της τάξης του 40 - 60%, ανάλογα με την περιφέρεια.
Πριμοδότηση βαθμολογίας στις περιπτώσεις ανέργων με τέκνα, ΑμEΑ, δημιουργίας νέως θέσεων εργασίας,συμμετοχής σε clusters, θερμοκοιτίδες ή άλλες συνεργατικές προτάσεις.
Κάλυψη λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης για το πρώτο έτος λειτουργίας της, δαπάνες για ενέργειες συμβουλευτικής (mentoring), καθώς και για την κάλυψη μίας νέας θέσης εργασίας.

Το πρόγραμμα Επιδότησης ανέργων για νέα επιχείρηση θα υλοποιηθεί το A’ τρίμηνο 2013 απο το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων 2013

Φο ρ έ α ς δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς :
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ε.Π.
Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα (Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε.)
Πλ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς :
Γραφείο Πληροφόρησης του κοινού: τηλ. 801 11 36 300
www.antagonistikotita.gr, www.efepae.gr