Αδεια Γαμου

adeia-gamou

Αδεια γαμου ποσες ημερες δικαιουσται τι προβλέπεται

Σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 23.5.2000 ΕΓΣΣΕ, οι μισθωτοί που συνάπτουν γάμο (θρησκευτικό ή πολιτικό) δικαιούνται άδεια γάμου μιας πλήρους εβδομάδας με αποδοχές (δηλ. 6 εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται 6ήμερο και 5 εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται 5νθήμερο).
Εάν μετά τον πολιτικό γάμο ακολουθήσει και θρησκευτικός δεν δικαιολογείται άλλη άδεια. Σε περίπτωση όμως που ακολουθήσει δεύτερος γάμος με άλλη γυναίκα δικαιολογείται και πάλι άδεια. Εφόσον για όλους τους μισθωτούς η άδεια είναι μία (1) εβδομάδα, αυτοί που απασχολούνται λιγότερες ημέρες την εβδομάδα π.χ. 2, 3, 4 ημέρες (δηλ. με διαλείπουσα απασχόληση) θα απουσιάσουν τις 2 ή 3 ή 4 ημέρες που θα εργάζονταν (δηλ. το διάστημα που αντιστοιχεί στις 6 ή 5 εργάσιμες ημέρες).
Η άδεια αυτή πρέπει να χορηγείται πριν ή μετά το γάμο ή εντός ευλόγου χρόνου από την τέλεσή του. Σχετική και η Γνωμ. αριθ. 203/2008 του ΝΣΚ (ΔΕΝ 2009 σελ. 1453).
Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι, το «Σύμφωνο συμβίωσης» (Ν 3719/2008 ) δεν αποτελεί γάμο και ως εκ τούτου δεν υπάρχει και αντίστοιχο δικαίωμα για άδεια γάμου.
Ορισμένες κατηγορίες μισθωτών δικαιούνται περισσότερες ημέρες άδεια γάμου με αποδοχές βάσει των κλαδικών ΣΣΕ. Ενδεικτικά αναφέρουμε:
α) Οι μισθωτοί των καπνοβιομηχανικών επιχειρήσεων δικαιούνται άδεια γαμου οκτώ (8) εργάσιμων ημερών.
β) Οι εργατοτεχνίτες των κλωστοϋφαντουργικών επιχειρήσεων δικαιούνται άδεια γάμου εννέα (9) εργάσιμων ημερών.
γ) Το υπαλληλικό προσωπικό των ναυτιλιακών πρακτορείων και ναυτιλιακών επιχειρήσεων δικαιούται άδεια γάμου δέκα (10) εργάσιμων ημερών.
δ) Οι ιατρικοί επισκέπτες δικαιούνται άδεια γάμου οκτώ (8) εργάσιμων ημερών.
ε) Οι μισθωτοί των φαρμακευτικών επιχειρήσεων δικαιούνται άδεια γάμου οκτώ (8) εργάσιμων ημερών.