ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΛΑΡΙΣΑ 42 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

KOINOFELIS POLITISMOS

 

 

42 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΧ.Π. 10.502/ 01 / 2013

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα δύο (42) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού (ΚΟΧ.Π.) στην περιφερειακή ενότητα Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική
περίοδο 2007-2013. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθεί ανά συμπράττοντα φορέα, ενέργεια, τόπο υλοποίησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων 42 με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα .

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:
• να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας· και
• να είναι άνεργοι ηλικίας έως και 35 ετών (να έχουν γεννηθεί από 01/01/1978 και μετά) με δελτίο ανεργίας σε ισχύ (εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ).

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) και των ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ που βαθμολογούνται, οφείλουν να προσκομίσουν τα κατά περίπτωση  απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται ακολούθως:
1. ΓΕΝΙΚΑ:
• Αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας (για τους Έλληνες πολίτες και τους πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε.).
• Ταυτότητα ομογενούς (για τους Έλληνες ομογενείς).
• Άδεια διαμονής σε ισχύ (για τους υπηκόους τρίτων χωρών).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.Π.1. και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: (Για το φορέα ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ Π.Ε. Λάρισας), Δημάρχου Χρ. Βλαχοδήμου 1, 402 00 Ελασσόνα, απευθύνοντάς την, υπόψιν κ. Μαγδαληνής Μπόλη (τηλ. επικοινωνίας: 2493024222). Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. Κάθε υποψήφιος δύναται να σημειώσει στην αίτησή του έναν ή περισσότερους κωδικούς θέσεων για μία ή περισσότερες ειδικότητες της ίδιας ή διαφορετικής κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ, ΔΕ και ΥΕ), εφόσον διαθέτει τα απαιτούμενα από την ανακοίνωση προσόντα

Κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους για να ανοίξετε τα αρχεία. Αν επιθυμείτε να τα αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας, πατήστε δεξί κλικ, αποθήκευση δεσμού ως… Τα αρχεία είναι σε μορφή pdf.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ (ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ)

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 28/1 έως 6/2/2013