Μεσω taxisnet η δηλωση ΦΗΜ

taxisnet ΔΗΛΩΣΗ ΦΗΜ

Μεσω taxisnet η δηλωση ΦΗΜ Φορολογικου μηχανισμου

Η υποβολή δηλώσης που αφορα , έναρξη, μεταβολή ή παύση λειτουργίας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών ΦΗΜ, (εκτός των ΦΗΜ−ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων) για τους οποίους υποβάλλεται το έντυπο Β2 του Κ.Β.Σ.−TAXIS,θα γινεται πλεον μεσω του taxisnet.

Αυτο προκυπτει συμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου οικονομικων οπου καθορίζει την διαδικασία για την δηλωση μεσω taxisnet .

Συγκεκριμένα η εγκυκλιος αναφερει οτι οι δηλώσεις ΦΗΜ θα γίνονται μεσω taxisnet στο www.gsis.gr, με το Έντυπο δήλωσης έναρξης – μεταβολής−παύσης λειτουργίας ΦΗΜ (Δ13) της Εφαρμογής Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

Η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ΦΗΜ παρέχεται για τις εξής περιπτώσεις και με την παρακατω διαδικασία

Η δήλωση της Έναρξης – Μεταβολής- Παύσης λει­τουργίας των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών ΦΗΜ , (εκτός των ΦΗΜ-ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων) για τους οποίους υποβάλλεται το έντυπο Β2 του Κ.Β.Σ.-TAXIS, γί­νεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου Επικοινωνίας, μέσω του Διαδικτύου, στον διαδικτυακό τόπο της Γενι­κής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) www.gsis.gr, με το Έντυπο δήλωσης έναρξης – μεταβο-λής-παύσης λειτουργίας Φ.Η.Μ. (Δ13) της Εφαρμογής Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, για τις εξής περιπτώσεις:

1.1 Κωδικοί - περιπτώσεις αιτιών έναρξης ΦΗΜ .:

1 – Αγορά νέας ΦΗΜ

2 - Αγορά μεταχειρισμένης ΦΗΜ από dealer ΦΗΜ με σκοπό την μεταπώληση

3  - Αγορά νέας μνήμης ΦΗΜ σε αντικατάσταση πα­λαιάς μνήμης

13 - Αγορά νέας ΦΗΜ με λήζινγκ (leasing)

15 - Απόκτηση ΦΗΜ λόγω κληρονομιάς

22 - Ανεύρεση ΦΗΜ έπειτα από απώλεια-κλοπή

36 - Επανέναρξη εργασιών επιχείρησης ή επαναχρησι­μοποίηση ΦΗΜ που είχε τεθεί σε αναστολή λειτουργίας

37 – Απόκτηση ΦΗΜ από γονική παροχή

1.2  Κωδικοί - περιπτώσεις αιτιών μεταβολής - παύ­σης ΦΗΜ .:

4 - Ακύρωση αγοράς ΦΗΜ-επιστροφή στον κατασκευ­αστή

5 - Πώληση η δωρεά μεταχειρισμένης ΦΗΜ από επιτη­δευματία ή πώληση από dealer ΦΗΜ σε επιτηδευματία

6 - Πώληση μεταχειρισμένης ΦΗΜ από επιτηδευματία ή dealer ΦΗΜ σε dealer ΦΗΜ

7 - Αλλαγή τόπου εγκατάστασης (μεταφορά ΦΗΜ με­ταξύ υποκαταστημάτων-έδρας)

8  - Αντικατάσταση μνήμης χωρίς μεταβίβαση ΦΗΜ λόγω βλάβης

9  - Αντικατάσταση μνήμης χωρίς μεταβίβαση ΦΗΜ λόγω πλήρωσης

10 - Αυτοπαράδοση της ΦΗΜ λόγω οριστικής διακοπής επιχείρησης

23 - Παύση της ΦΗΜ (αλλά όχι της επιχείρησης) λόγω πλήρωσης μνήμης

24  - Παύση λόγω θανάτου (προϋποθέτει αποδοχή κληρονομιάς)

25 - Παύση της ΦΗΜ (αλλά όχι της επιχείρησης) λόγω βλάβης φορολογικής μνήμης

28 - Μεταβίβαση ΦΗΜ λόγω μετασχηματισμού (συγχώνευση-διάσπαση-απορρόφηση) εταιρείας, στο ίδιο ή σε νέο Α.Φ.Μ. νέου κατόχου

34 - Αναστολή λειτουργίας ΦΗΜ λόγω μη χρησιμο­ποίησης της, για οποιοδήποτε αιτία πλην οριστικής διακοπής εργασιών (προαιρετικό-δεν έχει προθεσμία)

36 - Επανέναρξη εργασιών επιχείρησης ή επαναχρησι­μοποίηση ΦΗΜ που είχε τεθεί σε αναστολή λειτουργίας

37 - Μεταβίβαση ΦΗΜ με γονική παροχή

77- Αλλαγή τόπου εγκατάστασης και ταυτόχρονη αναστολή λειτουργίας ΦΗΜ την ίδια μέρα

2. Ο υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης, εισαγάγει στα προβλεπόμενα πεδία της αντίστοιχης φόρμας, τα δεδο­μένα όπως προκύπτουν από τα αντίστοιχα παραστατικά και δικαιολογητικά (παραστατικό μεταβίβασης, Δελ­τίο «Ζ», βιβλιάριο συντήρησης, ανάγνωση μνήμης, κλπ). Τα ανωτέρω διαφυλάσσονται από τον υπόχρεο για το προβλεπόμενο από τις διατάξεις χρονικό διάστημα και επιδεικνύονται σε οποιοδήποτε φορολογικό έλεγχο.

3.  Η θεώρηση του Βιβλιαρίου Συντήρησης και Επι­σκευών (ΒΣΕ), πραγματοποιείται με την ηλεκτρονική αναγραφή του πλήθους των σελίδων του ΒΣΕ στο ανω­τέρω έντυπο Δ13.

4. Οι προθεσμία υποβολής που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 του Ν.1809/88 παραμένει σε ισχύ και για την ηλεκτρονική υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου Επικοινωνίας, μέσω του Διαδικτύου.

Οι εκπρόθεσμες υποβολές γίνονται υποχρεωτικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

5.  Εφόσον την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προαναφερόμενων δηλώσεων, διαπιστώνεται ότι υπάρχει τεχνική αδυναμία του ειδικού δικτύου TAXISnet, που αναγνωρίζεται από τη Γενική Γραμματεία Πληρο­φοριακών Συστημάτων, θα γίνεται αποδεκτή η υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων, που υποβάλλονται στην αρ­μόδια Δ.Ο.Υ. εμπροθέσμως, μέχρι την επόμενη τοπικά εργάσιμη ημέρα, μετά από σχετικό έγγραφο που θα αποστέλλεται από τη Γ.Γ.Π.Σ. σε όλες τις Δ.Ο.Υ.

6. Στις περιπτώσεις που δεν γίνεται δεκτή η ηλεκτρο­νική υποβολή και ο υποβάλλων αμφισβητεί τους λόγους της μη αποδοχής, προσέρχεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., με μια εκτύπωση του μηνύματος που εμφανίζεται αυτόματα στην οθόνη του, για περαιτέρω διερεύνηση των λόγων απόρριψης της υποβολής και εν συνεχεία, η υποβολή γίνεται εντύπως μέσω της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

Αν μετά την οριστική υποβολή ο υπόχρεος διαπιστώσει ότι έχει καταχωρήσει λανθασμένα στοιχεία, πρέπει άμεσα να ενημερώσει με Υπεύθυνη Δήλωση την αρμόδια Δ.Ο.Υ., υποβάλλοντας τα απαραίτητα παραστατικά, προκειμέ­νου η Δ.Ο.Υ μετά από σχετικό έλεγχο να διορθώσει την λανθασμένη καταχώρηση.

Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του Ν.2523/1997 (ΦΕΚ 179Α΄) «Περί της μη επιβολής προστίμου για τυπικές παραβάσεις».

7. Οι υπόχρεοι, εφόσον είναι νέοι χρήστες εγγράφο­νται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet σύμφωνα με όσα ορίζονται με την με αριθμό ΠΟΛ.1178/7.12.2010, (ΦΕΚ Β΄/9.12.10) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η διαδικασία αυτή δεν απαιτείται για τους ήδη πιστοποι­ημένους χρήστες σε οποιαδήποτε εφαρμογή. Σε περί­πτωση απενεργοποίησης από την Γ.Γ.Π.Σ. των κωδικών πρόσβασης στο σύστημα, εφαρμόζονται τα αναφερό­μενα στο άρθρο 6 της ανωτέρω απόφασης.

8. Η Υποβολή του Εντύπου Έναρξης - Μεταβολής-Παύ-σης λειτουργίας των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχα­νισμών - Φ.Η.Μ (εκτός των ΦΗΜ - ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων) που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 1809/1988, καθώς και από τις διατάξεις του 4ου κεφ. της ΑΎ.0.0 ΠΟΛ 1135/2005, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επι­κοινωνίας μέσω διαδικτύου ισχύει προαιρετικά από τις 16/01/2013 και υποχρεωτικά από τις 01/10/2013.

Άρθρο 2

Έλεγχος – Ενημέρωση Δ.Ο.Υ.

1. Μετά την υποβολή του Εντύπου δήλωσης έναρξης – μεταβολής-παύσης λειτουργίας Φ.Η.Μ. (Δ13), η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενημερώνεται από την Γ.Γ.Π.Σ. εντός της ημέρας, ανά υπόχρεο, με ταυτόχρονη καταχώρηση των στοιχεί­ων στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.