ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ

paidia

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση των ενδιαφερομένων (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής τους)
2. Φωτοτυπίες (επικυρωμένες) :
α. Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριου των υποψήφιων θετών γονέων και
β. Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριου του προς υιοθεσία τέκνου (εφόσον είναι ενήλικο)
3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας η διαβατηρίου των φυσικών γονέων
4. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
6. Ληξιαρχική Πράξη γέννησης του παιδιού
7. Συναίνεση των φυσικών γονέων
8. Ιατρικές βεβαιώσεις/γνωματεύσεις από κρατικό νοσοκομείο, και συγκεκριμένα:
α) βεβαίωση/γνωμάτευση Παθολόγου, που εκδίδεται βάσει ακτινογραφίας θώρακος, εξέτασης HIV, Ηπατίτιδας B+C, VDRL, ότι οι Υ.Θ.Γ. δεν πάσχουν από λοιμώδες – μεταδοτικό νόσημα. Στη βεβαίωση του παθολόγου αναφέρονται αλλά δεν επισυνάπτονται οι άνω εξετάσεις και δηλώνεται ότι ο Υ.Θ.Γ. είναι κλινικά υγιής.
β) βεβαίωση/γνωμάτευση ψυχιάτρου από την οποία να προκύπτει ότι ο Υ.Θ.Γ. δεν πάσχει από ψυχικό νόσημα.
Στις ανωτέρω ιατρικές βεβαιώσεις/γνωματεύσεις:
• επικολλάται φωτογραφία του Υ.Θ.Γ., που σφραγίζεται με κρατική (στρογγυλή) σφραγίδα του νοσοκομείου,
9. Πιστοποιητικά αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής ότι δεν διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι, ή υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής)
10. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου
11. Πιστοποιητικά περιουσιακής κατάστασης:
i. Εκκαθαριστικό Εφορίας και έντυπο Ε9 ή ΕΤΑΚ (θεωρημένα φωτοαντίγραφα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.).
ii. Βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων (προκειμένου για μισθωτούς ή συνταξιούχους).
iii. Συμβόλαια ακινήτων με τα πιστοποιητικά υποθηκοφυλακείου (βαρών) (αν δεν αναφέρονται στο Ε9).
12. Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν. 1599/86 και από τους δυο Υ.Θ.Γ., (θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής) στις οποίες θα δηλώνονται τα παρακάτω:
i. τα τυχόν συνοικούντα πρόσωπα,
ii. ότι δέχονται τη συνεργασία με την υπηρεσία μας, για την παρακολούθηση του παιδιού και τυχόν αλλαγή της διεύθυνσής τους.
iii. ότι θα προσκομίσουν στην Υπηρεσία τη δικαστική απόφαση που κηρύσσει την υιοθεσία.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Α. Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί τουλάχιστον ένα τρίμηνο από την ημερομηνία υποβολής τους στην υπηρεσία.
Β. Τα παραπάνω δικαιολογητικά κατατίθενται εις διπλούν. Μια σειρά δικαιολογητικών με τα πρωτότυπα έγγραφα και μια με τα ίδια σε φωτοαντίγραφα.
Γ. Στο πλαίσιο της εφαρμογής των Ν.3242/04 & 3448/06 η Υπηρεσία προβαίνει στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση Ποινικού Μητρώου, Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης και Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου.
Δ. Η υπηρεσία σε κάθε περίπτωση ορίζει οτιδήποτε επιπλέον δικαιολογητικά κρίνει απαραίτητα για την διεξαγωγή της κοινωνικής έρευνας.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ