Που θα γινουν 120 προσληψεις σε Δημους το 2013

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΗΜΟΥΣ 2013

Που θα γινουν 120 προσληψεις σε Δημους το 2013

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργων Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και οικονομικών εγκρίθηκαν 120 προσλήψεις σε δημους οπου θα γινουν με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και μίσθωσης έργου.

Οι προσλήψεις θα στελεχωσουν τμήματα σε δημους που παρέχουν υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους.

Το διάστημα των συμβάσεων που θα υπογραφούν δεν πρέπει να ξεπερνά τους 8 μήνες ή τους 12 μήνες αν πρόκειται για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου.

Οι προσλήψεις θα αφορουν τους δημους και τις θεσεις που παρουσιάζονται στον παρακάτω πινακα

ΝΟΜΟΣ

ΟΤΑ

ΦΟΡΕΑΣ/ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ

Ι∆ΟΧ

ΣΜΕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αττικής

∆άφνης-Υµηττού

Ν.Π.∆.∆. Οργανισµός

(ΠΕ) καθηγητές

 

2

 

πολιτισµού αθλητισµού

ζωγραφικής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αττικής

∆άφνης-Υµηττού

Ν.Π.∆.∆. Οργανισµός

(∆Ε) δάσκαλο κλασσικού &

 

1

 

πολιτισµού αθλητισµού

µοντέρνου χορού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αττικής

∆άφνης-Υµηττού

Ν.Π.∆.∆. Οργανισµός

(∆Ε) δάσκαλο ζωγραφικής

 

1

 

πολιτισµού αθλητισµού

- Αγιογραφίας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αττικής

∆άφνης-Υµηττού

Ν.Π.∆.∆. Οργανισµός

(∆Ε) δάσκαλο χορού

 

1

 

πολιτισµού αθλητισµού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αττικής

Ασπροπύργου

Ν.Π.∆.∆. Πνευµατικό

δασκάλους θεάτρου

 

2

 

Κέντρο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μουσικός για τη

1

 

 

Αττικής

Περιστερίου

∆ήµος

διδασκαλία

 

 

 

µουσικοκινητικής αγωγής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αττικής

Περιστερίου

∆ήµος

Μουσικός ανώτερων

1

 

 

θεωρητικών µαθηµάτων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αττικής

Περιστερίου

∆ήµος

Μουσικός σύνθεσης

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αττικής

Περιστερίου

∆ήµος

Μουσικός κλασσικής

1

 

 

κιθάρας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αττικής

Περιστερίου

∆ήµος

Μουσικός µονωδίας -

1

 

 

∆ιευθυντής χορωδίας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αττικής

Περιστερίου

∆ήµος

Μουσικός σαξοφώνου

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αττικής

Περιστερίου

∆ήµος

Μουσικός φλάουτου

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αττικής

Περιστερίου

∆ήµος

Μουσικός σύγχρονων και

1

 

 

παραδοσιακών κρουστών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μουσικός µουσικών

1

 

 

Αττικής

Περιστερίου

∆ήµος

συνόλων έγχορδων

 

 

 

νυκτών

 

 

 

 

 

 

 

 

Αττικής

Περιστερίου

∆ήµος

Μουσικός ηλεκτρικού

1

 

 

µπάσου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ν.Π.∆.∆. ∆ηµοτικός

 

 

 

 

Ευβοίας

Χαλκιδέων

οργανισµός άθλησης

δασκάλους Ισπανικού

 

2

 

πολιτισµού περιβάλλοντος

χορού - φλαµέγκο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χαλκίδας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ν.Π.∆.∆. ∆ηµοτικός

 

 

 

 

Ευβοίας

Χαλκιδέων

οργανισµός άθλησης

εικαστικό διδάσκαλο

 

1

 

πολιτισµού περιβάλλοντος

πυρογραφίας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χαλκίδας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ν.Π.∆.∆. ∆ηµοτικός

 

 

 

 

Ευβοίας

Χαλκιδέων

οργανισµός άθλησης

εικαστικούς - ζωγράφους

 

3

 

πολιτισµού περιβάλλοντος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χαλκίδας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ν.Π.∆.∆. ∆ηµοτικός

 

 

 

 

Ευβοίας

Χαλκιδέων

οργανισµός άθλησης

εικαστικό διδάσκαλο

 

1

 

πολιτισµού περιβάλλοντος

χειροτεχνίας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χαλκίδας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ν.Π.∆.∆. ∆ηµοτικός

 

 

 

 

Ευβοίας

Χαλκιδέων

οργανισµός άθλησης

δασκάλους µοντέρνου

 

2

 

πολιτισµού περιβάλλοντος

χορού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χαλκίδας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ν.Π.∆.∆. ∆ηµοτικός

δασκάλους χορού -

 

 

 

 

 

οργανισµός άθλησης

 

3

 

Ευβοίας

Χαλκιδέων

κλασικού & σύγχρονου

 

 

πολιτισµού περιβάλλοντος

 

 

 

µπαλέτου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χαλκίδας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ν.Π.∆.∆. ∆ηµοτικός

 

 

 

 

Ευβοίας

Χαλκιδέων

οργανισµός άθλησης

δασκάλους χορού -

 

3

 

πολιτισµού περιβάλλοντος

κλασικού µπαλέτου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χαλκίδας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ν.Π.∆.∆. ∆ηµοτικός

 

 

 

 

Ευβοίας

Χαλκιδέων

οργανισµός άθλησης

δασκάλους χορού -

 

2

 

πολιτισµού περιβάλλοντος

εναλλακτικής γυµναστικής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χαλκίδας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ν.Π.∆.∆. ∆ηµοτικός

 

 

 

 

Ευβοίας

Χαλκιδέων

οργανισµός άθλησης

εκπαιδευτή χορού -

 

1

 

πολιτισµού περιβάλλοντος

φλαµέγκο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χαλκίδας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ν.Π.∆.∆. ∆ηµοτικός

καλλιτεχνικό προσωπικό

 

2

 

Καρδίτσης

Σοφάδων

Οργανισµός πολιτισµού

 

 

µε ειδικότητα στο πιάνο

 

 

 

Αθλητισµού & Περιβάλλοντος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ν.Π.∆.∆. ∆ηµοτικός

καλλιτεχνικό προσωπικό

 

1

Καρδίτσης

Σοφάδων

Οργανισµός πολιτισµού

µε ειδικότητα στα ανώτερα

 

 

Αθλητισµού & Περιβάλλοντος

θεωρητικά

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ν.Π.∆.∆. ∆ηµοτικός

καλλιτεχνικό προσωπικό

 

1

Καρδίτσης

Σοφάδων

Οργανισµός πολιτισµού

µε ειδικότητα στο

 

 

Αθλητισµού & Περιβάλλοντος

µπουζούκι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ν.Π.∆.∆. ∆ηµοτικός

καλλιτεχνικό προσωπικό

 

2

Καρδίτσης

Σοφάδων

Οργανισµός πολιτισµού

 

µε ειδικότητα στη κιθάρα

 

 

Αθλητισµού & Περιβάλλοντος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ν.Π.∆.∆. ∆ηµοτικός

καλλιτεχνικό προσωπικό

 

1

Καρδίτσης

Σοφάδων

Οργανισµός πολιτισµού

 

µε ειδικότητα στο βιολί

 

 

Αθλητισµού & Περιβάλλοντος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ν.Π.∆.∆. ∆ηµοτικός

καλλιτεχνικό προσωπικό

 

1

Καρδίτσης

Σοφάδων

Οργανισµός πολιτισµού

µε ειδικότητα στο

 

 

Αθλητισµού & Περιβάλλοντος

παραδοσιακό κλαρίνο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ν.Π.∆.∆. ∆ηµοτική

ψηφιδογράφο - πτυχιούχο

 

1

Λάρισας

Λαρισαίων

πινακοθήκη Λάρισας -

σχολής εφαρµοσµένων

 

 

µουσείο Γ. Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ

τεχνών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ν.Π.∆.∆. ∆ηµοτική

κεραµίστα - πτυχιούχο

 

1

Λάρισας

Λαρισαίων

πινακοθήκη Λάρισας -

σχολής εφαρµοσµένων

 

 

µουσείο Γ. Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ

τεχνών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ν.Π.∆.∆. ∆ηµοτική

 

 

1

Λάρισας

Λαρισαίων

πινακοθήκη Λάρισας -

(ΠΕ) χαράκτη

 

 

µουσείο Γ. Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ν.Π.∆.∆. ∆ηµοτική

(ΠΕ) δασκάλους

 

14

Λάρισας

Λαρισαίων

πινακοθήκη Λάρισας -

 

ζωγραφικής

 

 

µουσείο Γ. Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

 

 

 

 

 

 

∆ράµας

∆ράµας

∆ήµος

(∆Ε) κεραµιστή

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ράµας

∆ράµας

∆ήµος

(∆Ε) υαλουργούς (βιτρώ)

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ράµας

∆ράµας

∆ήµος

(∆Ε) τεχνίτες ψηφιδωτού

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ράµας

∆ράµας

∆ήµος

(∆Ε) φωτογράφους

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ράµας

∆ράµας

∆ήµος

(∆Ε) ζωγράφους

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

διδάσκοντες (∆Ε ή ΤΕ)

 

 

Καβάλας

Καβάλας

∆ήµος

σύγχρονου

5

 

τµήµατος(ηλ.κιθάρα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

µπάσο κλπ)

 

 

 

 

 

 

 

 

Καβάλας

Καβάλας

∆ήµος

διδάσκων (∆Ε ή ΤΕ)

1

 

µουσικής προπαιδείας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

διδάσκων (∆Ε ή ΤΕ)

1

 

Καβάλας

Καβάλας

∆ήµος

σχολής λαϊκής &

 

 

παραδοσιακής µουσικής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

διδάσκοντες (∆Ε ή ΤΕ)

 

 

Καβάλας

Καβάλας

∆ήµος

υποχρεωτικών

5

 

θεωρητικών & ανώτερων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

θεωρητικών

 

 

 

 

 

διδάσκοντες (∆Ε ή ΤΕ ή

5

 

Καβάλας

Καβάλας

∆ήµος

ΠΕ) σχολής νυκτών

 

 

(κιθάρας)

 

 

 

 

 

 

Καβάλας

Καβάλας

∆ήµος

διδάσκοντες (∆Ε ή ΤΕ ή

6

 

 

ΠΕ) σχολής εγχόρδων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

διδάσκων (∆Ε ή ΤΕ ή ΠΕ)

1

 

 

Καβάλας

Καβάλας

∆ήµος

σχολής Βυζαντινής

 

 

 

µουσικής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

διδάσκων (∆Ε ή ΤΕ ή ΠΕ)

1

 

 

Καβάλας

Καβάλας

∆ήµος

σχολής κλασικών

 

 

 

κρουστών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

διδάσκοντες (∆Ε ή ΤΕ ή

5

 

 

Καβάλας

Καβάλας

∆ήµος

ΠΕ) σχολής πλήκτρων

 

 

 

(πιάνο)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

διδάσκοντες (∆Ε ή ΤΕ ή

2

 

 

Καβάλας

Καβάλας

∆ήµος

ΠΕ) σχολής µονωδίας &

 

 

 

µελοδραµατικής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καβάλας

Καβάλας

∆ήµος

διδάσκοντες (∆Ε ή ΤΕ ή

4

 

 

ΠΕ) πνευστών οργάνων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ν.Π.∆.∆. Οργανισµός

καθηγητή ερασιτεχνικού

 

1

 

Χαλκιδικής

Νέας Προποντίδας

πολιτισµού και αθλητισµού

 

 

χορού

 

 

 

∆ήµου Νέας Προποντίδας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ν.Π.∆.∆. Οργανισµός

καθηγητή ζωγραφικής -

 

1

 

Χαλκιδικής

Νέας Προποντίδας

πολιτισµού και αθλητισµού

 

 

Αγιογραφίας

 

 

 

∆ήµου Νέας Προποντίδας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μορφωτικό, Πολιτιστικό,

 

 

 

 

 

 

Αθλητικό & Κοινωνικό

διδάσκαλος φιλαρµονικής

1

 

 

Χαλκιδικής

Πολυγύρου

Νοµικό Πρόσωπο ΝΠ∆∆

 

 

µπάντας

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ήµου Πολυγύρου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<<Αριστοτέλης>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μορφωτικό, Πολιτιστικό,

 

 

 

 

 

 

Αθλητικό & Κοινωνικό

διδάσκαλος θεωρίας

1

 

 

Χαλκιδικής

Πολυγύρου

Νοµικό Πρόσωπο ΝΠ∆∆

 

 

σολφέζ αν

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ήµου Πολυγύρου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<<Αριστοτέλης>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μορφωτικό, Πολιτιστικό,

 

 

 

 

 

 

Αθλητικό & Κοινωνικό

διδάσκαλος µουσικής

1

 

 

Χαλκιδικής

Πολυγύρου

Νοµικό Πρόσωπο ΝΠ∆∆

 

 

προπαιδείας

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ήµου Πολυγύρου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<<Αριστοτέλης>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μορφωτικό, Πολιτιστικό,

 

 

 

 

 

 

Αθλητικό & Κοινωνικό

 

1

 

 

Χαλκιδικής

Πολυγύρου

Νοµικό Πρόσωπο ΝΠ∆∆

διδάσκαλος κλαρινέτου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ήµου Πολυγύρου

 

 

 

 

 

 

<<Αριστοτέλης>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μορφωτικό, Πολιτιστικό,

 

 

 

 

 

 

Αθλητικό & Κοινωνικό

 

1

 

 

Χαλκιδικής

Πολυγύρου

Νοµικό Πρόσωπο ΝΠ∆∆

διδάσκαλος φλάουτου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ήµου Πολυγύρου

 

 

 

 

 

 

<<Αριστοτέλης>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μορφωτικό, Πολιτιστικό,

 

 

 

 

 

 

Αθλητικό & Κοινωνικό

 

1

 

 

Χαλκιδικής

Πολυγύρου

Νοµικό Πρόσωπο ΝΠ∆∆

διδάσκαλος βιολιού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ήµου Πολυγύρου

 

 

 

 

 

 

<<Αριστοτέλης>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μορφωτικό, Πολιτιστικό,

 

 

 

 

 

 

Αθλητικό & Κοινωνικό

 

1

 

 

Χαλκιδικής

Πολυγύρου

Νοµικό Πρόσωπο ΝΠ∆∆

διδάσκαλος κιθάρας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ήµου Πολυγύρου

 

 

 

 

 

 

<<Αριστοτέλης>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μορφωτικό, Πολιτιστικό,

 

 

 

 

 

 

 

 

Αθλητικό & Κοινωνικό

 

 

2

 

 

 

Χαλκιδικής

Πολυγύρου

Νοµικό Πρόσωπο ΝΠ∆∆

διδασκάλους πιάνου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ήµου Πολυγύρου

 

 

 

 

 

 

 

 

<<Αριστοτέλης>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μορφωτικό, Πολιτιστικό,

 

 

 

 

 

 

 

 

Αθλητικό & Κοινωνικό

διδάσκαλος µεικτής

 

1

 

 

 

Χαλκιδικής

Πολυγύρου

Νοµικό Πρόσωπο ΝΠ∆∆

 

 

 

 

χορωδίας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ήµου Πολυγύρου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<<Αριστοτέλης>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

 

64

 

Οι προσλήψεις του ανωτέρω προσωπικού στους δημους θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όµοιες του ν. 3812/2009, όπως ισχύει, για χρονικό διάστηµα έως οκτώ (8) µήνες ή έως δώδεκα (12) µήνες για τις συµβάσεις µίσθωσης έργου