ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΟΕΚ

ΟΕΚ

ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΟΕΚ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

Υπουργική απόφαση του υφυπουργού Εργασίας δίνει τη δυνατότητα στους δανειολήπτες που έχουν πάρει επιδοτούμενο δάνειο από τον ΟΕΚ, να παρατείνουν τη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου και να μειώσουν τη μηνιαία δόση

Τι αλλάζει, Ο δανειολήπτης θα μπορεί να ζητήσει η διάρκεια να αυξηθεί στα 20 χρόνια ή και περισσότερο. Και αυτό θα έχει ως συνέπεια να μειωθεί η μηνιαία δόση. Όμως, η επιδότηση επιτοκίου, θα εξακολουθήσει να χορηγείται για 9 χρόνια. Όσοι λοιπόν αποφασίσουν να μπουν σε διαδικασία διαπραγμάτευσης –προφανώς υπό το βάρος της υψηλής δόσης- θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα θυσιάσουν χρήματα καθώς θα πληρώσουν περισσότερους τόκους ενώ το ποσό που θα εισπράξουν ως επιδότηση θα μειωθεί

Επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής δανείων, που χορηγήθηκαν σε δικαιούχους μέσω τραπεζών και επιδοτούνται από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας

Αριθ. 2575/84

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις

α) του άρθρου 2 του Ν.Δ. 2963/1954 «Περί Ιδρύσεως Αυτονόμου Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας», όπως ισχύει (ΦΕΚ 195/Α).

β) Του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α).

γ) Του άρθρου 37 του Ν. 2224/1994 «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει (Φ.Ε.Κ. 112/Α).

δ) Της παρ. 7 του άρθρου 2 του Ν. 2336/1995 «Ρύθμιση θεμάτων εποπτευομένων Οργανισμών του Υπουργείου Εργασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 189/Α).

ε) Της παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 2736/1999 «Στεγαστικά προγράμματα Ο.Ε.Κ. Και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 172/Α).

στ) Της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 4019/2011 «Κοινωνική Οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 216/Α).

2. Την αρ. 21738/78/25−11−2011 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Ιωάννη Κουτσούκο» (ΦΕΚ 2741/Β).

3. Το με αριθμ. 10484/9.2.2012 έγγραφο του Ο.Ε.Κ. με το οποίο μας υποβλήθηκε απόσπασμα πρακτικού της αριθμ. 28/21.12.2011 συνεδρίασης του Διοικητικού του Συμβουλίου.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη στον προϋπολογισμό του Ο.Ε.Κ.,

αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την απόφαση που ελήφθη από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, σύμφωνα με την οποία παρέχεται η δυνατότητα στους δικαιούχους του προγράμματος επιδότησης επιτοκίου, οι οποίοι έχουν δανειοδοτηθεί μέσω του προγράμματος μέχρι τη δημοσίευση της παρούσης, να προβαίνουν σε υπογραφή συμπληρωματικής, της δανειακής τους σύμβασης, πράξης, με την αντισυμβαλλόμενη Τράπεζα, προκειμένου να διαπραγματευθούν με αυτή το χρόνο αποπληρωμής του δανείου τους.

Ο Οργανισμός δεν παρεμβάλλεται σε αυτή τη διαπραγμάτευση και θα εξακολουθήσει να καταβάλλει την επιδότηση του επιτοκίου, με βάση τους προβλεπόμενους όρους στην αρχική σύμβαση, ήτοι η επιδότηση από πλευράς του Οργανισμού δεν θα υπερβαίνει τα εννέα (9) πρώτα χρόνια του συνολικού χρόνου αποπληρωμής του δανείου.