Προσληψεις Φυλακων για Αρχαιολογικους Χωρους στην ΚΖ Εφορεια

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ

Προσληψεις Φυλακων για Αρχαιολογικους Χωρους στην ΚΖ Εφορεια

Η ΚΖ΄ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει τις προσληψεις φυλακων για αρχαιολογικους χωρους, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,συνολικά τριών (3) ατόμων για χρονικό διάστημα ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως το τέλος του έργου για την υλοποίηση του ενταγμένου στο ΕΣΠΑ 2007-2013 έργου, της πράξης ένταξης «Αρχαιολογικό Πάρκο Λειβήθρων Ν. Πιερίας» που υπάγεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» του Ε.Π. «Μακεδονίας – Θράκης» για την κάλυψη αναγκών της ΚΖ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων που εδρεύει στην Κατερίνη του Νομού Πιερίας .

ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ (ΗΜΕΡΑΣ)  1 προσληψη

ΦΥΛΑΚΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ (ΝΥΧΤΑΣ) 2 προσλήψεις

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Παρμενίωνος 32, Τ.Κ. 60100. απευθύνοντάς την στην ΚΖ΄ΕΠΚΑ
υπόψιν Λογιστηρίου (τηλ. επικοινωνίας:23510 - 47883, 47126).

ολη η προκηρυξη εδω