Επιδοτουμενες Θεσεις Εργασιας στην Λευκαδα

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιδοτουμενες Θεσεις Εργασιας και ενισχυση ανεργων για νεες επιχειρησεις στην Λευκαδα

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΤΟΠΕΚΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» υλοποιεί προγραμμα για επιδοτουμενες θεσεις εργασίας και ενισχυση ανεργων για δημιουργια επιχειρησεων στο πλαισιο της δρασης  ««Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στην περιφερειακή ενότητα Λευκάδας» στο πλαίσιο της δράσης 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007‐2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)».
Η Πράξη υλοποιείται στην περιοχή Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας και συγκεκριμένα ο Δήμος Λευκάδας (νήσοι Λευκάδας, Καλάμου και Καστού) και ο Δήμος Μεγανησίου (νήσος Μεγανήσι). και απευθύνεται σε 100 ανέργους, που κατοικούν σε αυτούς τους Δήμους, ως εξής:
1. Μακροχρόνια άνεργοι1 άνω των 45 ετών με χαμηλά ή χωρίς τυπικά προσόντα
2. Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών
3. Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή επαπειλούμενα από φτώχεια2
4. Άτομα με αναπηρία
Σκοπός της Πράξης είναι η αποτελεσματική ενσωμάτωση στην απασχόληση 100 ανέργων,προερχόμενων από τις παραπάνω ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, μέσω της πολλαπλής υποστήριξής τους (συμβουλευτική, κατάρτιση, δικτύωση με φορείς κ.λπ.). Συγκεκριμένα, από
την υλοποίηση του Έργου αναμένεται:
 60 άτομα θα προωθηθούν στην απασχόληση σε υφιστάμενες επιχειρήσεις μέσω προγραμμάτων.
 20 άτομα θα υποστηριχθούν για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων.
 20 άτομα θα κατευθυνθούν στην ίδρυση κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης (Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού με βάση το Ν. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις).
1 Άνω των 12 μηνών.
2 Βάσει του τελευταίου δελτίου της ΕΛΣΤΑΤ (02/11/2012), το κατώφλι κινδύνου φτώχειας ανά άτομο είναι 6.591 € για το νοικοκυριό με ένα μέλος, για κάθε άλλο ενήλικο μέλος (14+) προστίθεται το 50% του 6.591 € και για κάθε παιδί (14‐) προστίθεται το 30% του 6.591 €. Δηλαδή για ανδρόγυνο είναι 6.591 € + 50%*6.591 € = 9.886,5 €. Για ανδρόγυνο με 1 παιδί είναι 9.886,5 + 30%*6.591 = 11.863,8 €, κλπ.

ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Η προώθηση των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων της Πράξης θα πραγματοποιηθεί μέσω ενός πλέγματος επιμέρους δράσεων, που θα υποστηρίξουν πολύπλευρα τους ωφελούμενους και οι οποίες, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν:
 Άμεση Δικτύωση των ωφελούμενων ανέργων του προγράμματος με επιχειρήσεις,προκειμένου να διευκολυνθεί η εξεύρεση εργασίας.
 Επιδοτούμενη Επαγγελματική Κατάρτιση ωφελούμενων που θα επιλεγούν ανάλογα με τις ανάγκες απασχόλησης του καθενός στα εξής αντικείμενα κατάρτισης:

1. «Τουρισμός / Εναλλακτικός Τουρισμός» 150 € 6,00
2. Αυτοματισμός Γραφείου με τη χρήση Η/Υ 150 € 6,00
3.«Σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, τυποποίησης και προώθησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας με έμφαση σε προϊόντα εναλλακτικών καλλιεργειών» 100 € 6,00
4.«Βασικές αρχές οργάνωσης, επικοινωνίας, πώλησης και χρήση Η/Υ για υπαλλήλους Μικρών επιχειρήσεων»
120 € 6,00
5. «Ανάπτυξη Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας3» 120 € 6,00

 Συμβουλευτική υποστήριξη των ωφελούμενων με στόχο την επαγγελματική ένταξη
και την απασχόλησή τους.
 Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για τη σύσταση νέων επιχειρήσεων από
ωφελούμενους του Έργου και δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη των ιδρυθεισών
επιχειρήσεων κατά τα πρώτα στάδια της λειτουργίας τους.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Έργο θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με
την αίτησή τους4 και τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά :
1. Αντίγραφο κάρτας ανεργίας σε ισχύ
2. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Φωτοτυπία Διαβατηρίου
3. Έγγραφο βεβαίωσης / πιστοποίησης τόπου διαμονής στους Δήμους που υλοποιείται το
Έργο :Δήμος Λευκάδας (νήσοι Λευκάδας, Καλάμου και Καστού) και Δήμος Μεγανησίου
(νήσος Μεγανήσι).
4. Αποδεικτικά τίτλων σπουδών ( αντίγραφο / α)
3 Αφορά ωφελούμενες με την πρόθεση να συμμετάσχουν σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Συλλογικού και
Παραγωγικού Σκοπού με σκοπό την παραγωγή και πώληση παραδοσιακών τροφίμων ‐ γλυκών αλλά και την παραγωγή
διάφορων χειροποίητων τοπικών προϊόντων της περιοχής παρέμβασης.
4 Αίτηση συμμετοχής διατίθεται στα γραφεία της ΔΕΠΟΚΑΛ – ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ και της Κοινοτικής Δημοτικής
Επιχείρησης Μεγανησίου

5. Αντίγραφο τελευταίου Εκκαθαριστικού σημειώματος εισοδήματος από την Εφορία (Οικονομικό έτος 2012)
6. Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
7. Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης (εάν υπάρχουν)
8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (να έχει εκδοθεί εντός 6μήνου)
9. Aπόφαση του αρμοδίου οργάνου του ασφαλιστικού φορέα/ υγεινομική επιτροπή με την οποία να πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας τους, το οποίο απαραίτητα θα πρέπει να είναι 50% και άνω5
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 18 Φεβρουαρίου 2013 έως 5 Mαρτίου 2013.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες αλλά και για την υποβολή αιτήσεων μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής, Οικονομικής, Τουριστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Λευκάδας (Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.) στο
Δημαρχείο Λευκάδας – 1ος όροφος, Μεσαίο Κτίριο‐ από Δευτέρα έως Παρασκευή ώρες 8:30π.μ. – 14:30, καθώς και στα γραφεία της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Μεγανησίου (ΚΟΙ.Δ.Ε.Μ.), Βαθύ Λευκάδας.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 26453 60603, 26453 61321 και 210 6725966 (υπεύθυνοι επικοινωνίας : Ασπασία Μπένου, Γαζή Ιωάννα, Δαλκίδης Γιώργος) και στην ιστοσελίδα www.topekolefkadas.gr.