Υποβολή Ε9 2013

5 0 Αξιολόγηση:5
(1 Ψήφος)

 Ε9 2013

Υποβολή Ε9 2013 ποιοι πρέπει να κάνουν δήλωση

Παράταση δόθηκε για την υποβολή του Ε9 μέχρι τον Ιούνιο 2013 ώστε οι φορολογούμενοι να δηλώσουν μεταβολές και νέες ιδιοκτησίες που ήρθαν στην κατοχή τους .Η παράταση για την υποβολή Ε9 αφορά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων και αφορά τις μεταβολές που έγιναν έως 31-12-2012.

Συγκεκριμένα υποβολή Ε9 καλούνται να υποβάλουν όμως όχι μόνον όσοι αγόρασαν ή πούλησαν ακίνητα, αλλά και όσοι θέλουν να διορθώσουν τυχόν περασμένες δηλώσεις Ε9.

Οδηγίες για το Ε9 2013

Η δήλωση Ε9 υποβάλλεται ηλεκτρονικά ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις στη Δ.Ο.Υ. σε δύο αντίτυπα, σε έντυπα που παρέχονται δωρεάν από το Ελληνικό Δημόσιο, υπογράφεται από τον υπόχρεο και τη σύζυγο, εφόσον έχει ακίνητα ή εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά, ή από τον πληρεξούσιο που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί γι' αυτό. Όταν η δήλωση υποβάλλεται από πληρεξούσιο, θα συνοδεύεται από τα αποδεικτικά έγγραφα της πληρεξουσιότητας.
Προσοχή χρειάζεται και σε συγκεκριμένα στοιχεία που ζητά η φόρμα της δήλωσης στοιχείων ακινήτων. Για παράδειγμα:

 Σε περίπτωση προσθήκης νέου ακινήτου ή διαγραφής ακινήτου που έχει δηλωθεί σε προηγούμενες δηλώσεις στοιχείων ακινήτων του υποχρέου, ο αριθμός και η ημερομηνία του συμβολαίου αγοράς ή πώλησης καθώς και το ονοματεπώνυμο του συμβολαιογράφου.

Σε περίπτωση εισαγωγής κληρονομητέων ακινήτων αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. ή η ταυτότητα και το ονοματεπώνυμο του αποβιώσαντος καθώς και η ημερομηνία θανάτου αυτού.

Σε περίπτωση μεταβολής που επήλθε σε ακίνητο εντός του έτους 2012, αναγράφονται η ημερομηνία και ο οικείος αριθμός του παραστατικού (συμβόλαιο, άδεια οικοδομής κ.λπ.) που αποδεικνύει τη μεταβολή.

Σε κάθε περίπτωση ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. μπορεί να ζητήσει την προσκόμιση οποιουδήποτε αποδεικτικού στοιχείου κατά τον έλεγχο της δήλωσης, όταν το κρίνει απαραίτητο.

Για τους αποβιώσαντες μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012 πάντως, δεν απαιτείται υποβολή νέας δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2013, εφόσον έχει δηλωθεί ο θάνατος στο μητρώο της αρμόδιας ΔΟΥ.

Επίσης ξεκαθαρίζεται πως για νομικά πρόσωπα, για τα οποία έχει ολοκληρωθεί στην αρμόδια ΔΟΥ, διακοπή εργασιών μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012, δεν απαιτείται υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2013.

πληροφορίες:Πρωτο Θεμα