Δικαιολογητικά έναρξης ατομικής επιχείρησης

epixirisi

 

Δικαιολογητικά και διαδικασία έναρξης ατομικής επιχείρησης

Οι τρεις εμπλεκομενοι φορεις στην ολη διαδικασια ειναι O OAEE, το επαγγελματικο επιμελητηριο οπου ανηκει η εκαστοτε επιχειρηση και η εφορια. Πριν πατε οπουδηποτε θα πρεπει να εχετε βρει τους ΚΑΔ ( Κωδικοι Αριθμησης Δραστηριοτητας ) που αντιστοιχουν σε αυτο που θελεται να κανετε. Θα πρεπει να ορισετe μια κυρια δραστηριοτητα και αν θελεται αλλες δευτερευουσες.

Μπορειτε να δειτε ολους τους ΚΑΔ εδω: αρχειο pdf

 

Για να κάνει κάποιος έναρξη επαγγέλματος πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:


Βήμα 1ο: Εγγραφή σε επιμελητήριο.
Για την έναρξη επαγγέλματος απαιτείται, καταρχάς, βεβαίωση εγγραφής από το επιμελητήριο που ανήκει ο ενδιαφερόμενος. (2 αντίτυπα)
Στην περίπτωση που γίνεται εγγραφή για πρώτη φορά, στο επαγγελματικό επιμελητήριο, χορηγείται βεβαίωση προεγγραφής την οποία καταθέτει ο ενδιαφερόμενος στην εφορία για την έναρξη επαγγέλματος. Αφού μετά ολοκληρώσει τη διαδικασία της έναρξης, καταθέτει το αντίστοιχο αποδεικτικό στο επιμελητήριο προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της εγγραφής του σε αυτό.


Βήμα 2ο: Προσωρινή εγγραφή σε ασφαλιστικό ταμείο.
Για την έναρξη επαγγέλματος απαιτείται, επιπλέον, βεβαίωση εγγραφής από ασφαλιστικό φορέα.
Για τον Ο.Α.Ε.Ε.


Δικαιολογητικά εγγραφής:
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας μαζί με την ταυτότητα.
Μια φωτοτυπία των πρώτων ενσήμων του πρώτου ασφαλιστικού φορέα και το πρωτότυπο (για ασφ/νους μετά την 01/01/1993)
Βεβαίωση απογραφής από το ΙΚΑ (για ασφ/νους μετά την 01/01/1993)
Μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο εφορία ή υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτησίας ή υπεύθυνη δήλωση παραχώρησης στέγης θεωρημένη από δημόσια αρχή και μία φωτοτυπία.
ΑΦΜ
ΑΜΚΑ
Δικαίωμα εγγραφής (111,10 ευρώ)
Εξουσιοδότηση επικυρωμένη από αστυνομία, σε περίπτωση που η εγγραφή γίνει από άλλο πρόσωπο, στην οποία να αναφέρεται ότι παρέχεται η δυνατότητα για συμπλήρωση και υπογραφή υπεύθ. δηλώσεων που απαιτούνται για την εγγραφή του στον Ο.Α.Ε.Ε. και την ταυτότητα του.
Υπεύθυνη δήλωση με ανάλογο κείμενο, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, όταν δεν αναφέρεται στην εξουσιοδότηση , ότι μπορεί ο εξουσιοδοτούμενος να υπογράψει Υπευθ. Δήλωση, που αφορά την εγγραφή.
Στην συνέχεια χορηγείται βεβαίωση προσωρινής εγγραφής στον Ο.Α.Ε.Ε. Ο ασφαλισμένος καταθέτει αυτή τη βεβαίωση στην εφορία για να κάνει έναρξη επαγγέλματος.


Βήμα 3ο: Έναρξη επαγγέλματος στην εφορία.
Ο ενδιαφερόμενος πηγαίνει στην εφορία οπού ανήκει η έδρα της επιχείρησης του, στο τμήμα μητρώου, και καταθέτει τα παρακάτω: (Για πρώτη εγγραφή)
Τη βεβαίωση εγγραφής στο επιμελητήριο.
Τη βεβαίωση εγγραφής από τον Ο.Α.Ε.Ε.
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της ταυτότητας του.
Το μισθωτήριο συμβόλαιο της έδρας ή αν πρόκειται για παραχώρηση, χρειάζεται το συμβόλαιο και αντίγραφο αυτού μαζί με υπευθ. δήλωση του ιδιοκτήτη ότι παραχωρεί το χώρο για να χρησιμοποιηθεί ως έδρα. (Αν άλλαξε κάποιο στοιχείο στη διεύθυνση της έδρας και το συμβόλαιο δεν το γράφει, χρειάζεται επιπλέον και ένας πρόσφατος λογαριασμός Δ.Ε.Η. Ο.Τ.Ε. κλπ.)


Βήμα 4ο: Ολοκλήρωση εγγραφής στο ασφαλιστικό ταμείο.
Στη συνέχεια ο ασφαλισμένος επιστρέφει στον Ο.Α.Ε.Ε. όπου καταθέτει το αποδεικτικό έναρξης επαγγέλματος. Έτσι ολοκληρώνεται η διαδικασία εγγραφής στο ταμείο και παραλαμβάνει και ειδική βεβαίωση την οποία καταθέτει στη συνέχεια στην εφορία για να κάνει θεώρηση βιβλίων-στοιχείων.


Βήμα 5ο: Θεώρηση βιβλίων-στοιχείων.
Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία έναρξης επαγγέλματος στην εφορία και εγγραφής στον Ο.Α.Ε.Ε. ο ασφαλισμένος μπορεί (και πρέπει) να θεωρήσει τα βιβλία και τα στοιχεία του. Αφού προμηθευτεί σφραγίδα, το βιβλίο που υποχρεούται από το νόμο να τηρεί, χειρόγραφο ή μηχανογραφημένο, καθώς και τα στοιχεία που αφορούν τη δραστηριότητα του (π.χ. απόδειξη παροχής υπηρ. κ.λ.π.), πηγαίνει στην εφορία, στο τμήμα του κώδικα, και καταθέτει:
Το βιβλίο και τα στοιχεία. Το βιβλίο πρέπει να είναι αριθμημένο και τα στοιχεία αριθμημένα και σφραγισμένα.
Τη βεβαίωση εγγραφής από το επιμελητήριο.
Τη βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Ε.
Το αποδεικτικό έναρξης επαγγέλματος.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για έναρξη επαγγέλματος για Ατομική επιχείρηση, Προσωπικές Εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ) ΕΠΕ και Ανώνυμη Εταιρεία είναι:
α) Ατομική επιχείρηση:
– Αστυνομική ταυτότητα
- Τίτλος κυριότητας ή μισθωτήριο συμβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση ν.1599/86 για δωρεάν παραχώρηση χώρου για κάθε επαγγελματική εγκατάσταση.
- Βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής από Ασφαλιστικό Φορέα (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΙΚΑ κ.λ.π).
- Βεβαίωση ελέγχου της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου των φυσικών προσώπων από το οικείο Επιμελητήριο, όπου απαιτείται από σχετικές διατάξεις.
- Εξουσιοδότηση του υπόχρεου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του σε περίπτωση που οι δηλώσεις υποβάλλονται από τρίτο πρόσωπο.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά πλην της αστυνομικής ταυτότητας, υποβάλλονται υποχρεωτικά στη Δ.Ο.Υ
Τα αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα υπήκοοι χωρών εκτός Ε.Ε. εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών, υποβάλλουν στη Δ.Ο.Υ. και άδεια διαμονής για εργασία στην Ελλάδα διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους.
β) Προσωπικές Εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ):
- Καταστατικό δημοσιευμένο στο οικείο Πρωτοδικείο.
- Τίτλος κυριότητας ή μισθωτήριο συμβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 περί δωρεάν παραχώρησης χώρου για κάθε επαγγελματική εγκατάσταση.
- Βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής των μελών από Ασφαλιστικό Φορέα (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΙΚΑ κ.λ.π).
- Εξουσιοδότηση του υπόχρεου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του σε περίπτωση που οι δηλώσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τρίτο πρόσωπο.
- Α.Φ.Μ. των μελών της Ο.Ε. και Ε.Ε. (φυσικών και νομικών προσώπων)
Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται υποχρεωτικά στη Δ.Ο.Υ
Τα αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα υπήκοοι χωρών εκτός Ε.Ε. εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών, υποβάλλουν στη Δ.Ο.Υ. και άδεια διαμονής για εργασία στην Ελλάδα διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους.
γ) Εταιρεία περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)
- Καταστατικό
- Το φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) ή το ΤΑΠΕΤ εάν δεν έχει τυπωθεί το ΦΕΚ και υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 υπογεγραμμένη από την εκπρόσωπο της Εταιρείας ότι θα προσκομιστεί το ΦΕΚ μετά την κυκλοφορία του.
- Τίτλος κυριότητας ή μισθωτήριο συμβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση ν.1599/86 περι δωρεάν παραχώρησης χώρου για κάθε επαγγελματική εγκατάσταση.
- Βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής των μελών από αρμόδιο Ασφαλιστικό Φορέα (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΙΚΑ)
– Εξουσιοδότητηση του διαχειριστή, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του σε περίπτωση που οι δηλώσεις υποβάλλονται από τρίτο πρόσωπο.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται υποχρεωτικά στη Δ.Ο.Υ
Τα αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα που είναι υπήκοοι χωρών εκτός Ε.Ε. και ορίζονται ως διαχειριστές στην ΕΠΕ, υποβάλλουν στη Δ.Ο.Υ. άδεια διαμονής για εργασία στην Ελλάδα διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους.
δ) Ανώνυμη Εταιρεία
- Καταστατικό
- Το φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) ή το ΤΑΠΕΤ εάν δεν έχει τυπωθεί το ΦΕΚ και υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 υπογεγραμμένη από την εκπρόσωπο της Εταιρείας ότι θα προσκομιστεί το ΦΕΚ μετά την κυκλοφορία του.
- Ανακοίνωση εγκριτικής απόφασης οικείας Νομαρχίας
Τίτλος κυριότητας ή μισθωτήριο συμβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση ν.1599/86 περί δωρεάν παραχώρησης χώρου για κάθε επαγγελματική εγκατάσταση.
- Βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής των μελών του Δ.Σ. από αρμόδιο Ασφαλιστικό Φορέα (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΙΚΑ κ.λ.π.)
- Εξουσιοδότηση του εκπροσώπου, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του σε περίπτωση που οι δηλώσεις υποβάλλονται από τρίτο πρόσωπο.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται υποχρεωτικά στη Δ.Ο.Υ


ΕΝΑΡΞΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ – ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Πριν απο λιγες μερες εκανα εναρξη επαγγελματος και επειδη εριξα απιστευτο τρεξιμο γιατι παντα υπηρχε καποιος που ζητουσαι και ενα χαρτι που δεν ειχα, θεωρω χρησιμο να δωσω εδω καποιες πληροφοριες για τα βηματα που πρεπει καποιος να ακολουθησει για να μην ταλαιπωρηθει ή σωστοτερα για να ταλαιπωρηθει οσο το δυνατον λιγοτερο.
Οι τρεις εμπλεκομενοι φορεις στην ολη διαδικασια ειναι το ΤΕΒΕ, το επαγγελματικο επιμελητηριο οπου ανηκει η εκαστοτε επιχειρηση και η εφορια. Πριν πατε οπουδηποτε θα πρεπει να εχετε βρει τους ΚΑΔ ( Κωδικοι Αριθμησης Δραστηριοτητας ) που αντιστοιχουν σε αυτο που θελεται να κανετε. Θα πρεπει να ορισεται μια κυρια δραστηριοτητα και αν θελεται αλλες δευτερευουσες. Παρακατω ειναι μερικοι κωδικοι που εχουν να κανουν σχεση με το διαδικτυο:
63.11.30 Διαθεση Διαφημιστικου χωρου και χρονου στο διαδυκτιο
63.12.10 Παραγωγη περιεχομενου δικτυακων πυλων
62.01.11.04 Υπηρεσιες Δημιουργιας Ιστοσελιδων
63.11.12 Υπηρεσιες Ιστοφιλοξενιας


Δικαιολογητικα για την εδρα της επιχειρησης
Για την εδρα της επειχηρησης υπαρχουν οι εξης επιλογες στις οποιες καθε φορα χρειαζεται το αντιστοιχο δικαιολογητικο:
1) Ενοικιαζομενο χωρο – Μισθωτηριο το οποιο εχει πριν υποβαλει ο ιδιωκτητης του στην εφορια, μαθαινουμε την δραστηριοτητα του προηγουμενου ενοικιαση και το ΑΦΜ και τα σημειωνουμε στο μισθωτηριο.
2) Εναρξη στον δικο μας χωρο – Χρειαζομαστε το Ε9 ή το μισθωτηριο του σπιτιου
3) Παραχωρηση χωρου – Για το ΤΕΒΕ θελει αντιγραφο του Ε9 και υπευθυνη δηλωση οπου δηλωνεται οτι ο ιδιωκτητης μας παραχωρει το χωρο σαν εδρα της επιχειρησης μας. Για την εφορια χρειαζονται επισης τα προηγουμενα + αντιγραφο Ε1 του ιδιωκτητη. Η υπευθυνη δηλωση πρεπει να εχει το γνησιο της υπογραφης του ιδιοκτητη κατι που γινεται στα ΚΕΠ ή στην αστυνομια.


Βημα 1:
Παμε στο ΤΕΒΕ της περιοχης μας με τα ακολουθα εγγραφα
- Φωτοτυπια Ταυτοτητας
- Δικαιολογητικα για την εδρα της επιχειρησης ( αναφερθηκαν παραπανω )
- Αν υπηρχε προηγουμενη ασφαλιση στο ΙΚΑ θα χρειαστει ενα αντιγραφο του τριμηνιεου αποσπασματος ατομικου λογαριασμου ασφαλησης
- Αν υπαρχει η καρτα ΑΜΚΑ ( Αριθμος Μητρωου Κοινωνικης Ασφαλισης ) θα χρειαστει μια φωτοτυπια της.
- Καταβολη του ποσου 111,10 Ευρω
Με αυτα τα βηματα εχει ολοκληρωθει η προσωρινη εγγραφη στο ΤΕΒΕ και μας δινουν την απαραιτητη βεβαιωση για να την παμε στην εφορια.


Βημα 2:
Παμε στο Επιμελητηριο που ανηκουμε για εγγραφη, το μονο που χρειαζεται ειναι ταυτοτητα και μια δηλωση που σημπληρωνουμε εκει. Θα μας δωσουν την προ-εγγραφη που ειναι απαραιτητη για την εφορια.


Βημα 3:
Φτιαχνουμε την σφραγιδα με τα στοιχεια μας (επωνυμια, διευθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ, τηλεφωνο )


Βημα 4:
Παμε στην εφορια οπου ανηκουμε και απο το τμημα μητρωου ( το μητρωο ειναι κλειστο καθε παρασκευη ) παιρνουμε και συμπληρωνουμε τα εντυπα Μ1 και Μ2 (στο Μ2 δηλωνουμε των κωδικο ΚΑΔ του επαγγελματος ). Με τα εντυπα αυτα και τα απαραιτητα δικαιολογητικα για την εδρα της επειχειρησης ( αναφερθηκαν παραπανω ) παμε στον ελεκτη ο οποιος αν θελει μπορει να ορισει αυτοψια στον επαγγελματικο χωρο ( συνηθως αυτο δεν γινεται ποτε ). Ο ελεκτης θα μας δωσει μια βεβαιωση με την οποια παμε στο μητρωο με τα ακολουθα δικαιολογητικα:
- Φωτοτυπια ταυτοτητας
- Προ-εγγραφη στο ΤΕΒΕ
- Προ- εγγραφη στο επιμελητηριο
- Διακιολογιτηκα για την εδρα της επιχειρησης
- Αδεια Ασκησεως Επαγγελματος ( οπου χρειαζεται )
Μετα απο ολα αυτα περνουμε την εναρξη απο την Εφορια.


Βημα 5:
Με το αντιγραφο της εναρξης απο την εφορια παμε στο ΤΕΒΕ και ολοκληρωνουμε την εγγραφη.


Βημα 6:
Με το αντιγραφο της εναρξης απο την εφορια και φωτοτυπια ταυτοτητας παμε στο επιμελητηριο και ολοκληρωνουμε την εγγραφη, πληρωνουμε παραβολο 25Ευρω.


Βημα 7:
Παμε σε ενα βιβλιοπωλειο και αγοραζουμε ενα βιβλιο εσοδων – εξοδων και τα απαραιτητα μπλοκ αποδειξεων ( Αποδειξη Παροχης Υπηρεσιων, Τιμολογιο Παροχης Υπηρεσιων, Δελτιο Αποστολης κτλ.)


Βημα 8:
Με τα βιβλία πάμε στην εφορία για θεώρηση.