ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΦΜ

Διαδικασία απόδοσής ΑΦΜ , Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ
 Εκδοση ΑΦΜ

Απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου

Ποιος ο ρόλος του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου;

    O ΑΦΜ είναι ένας μοναδικός αριθμός που αποδίδεται σε κάθε συναλλασσόμενο με το Υπουργείο Oικονομικών και με τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και τον «ταυτοποιεί» μοναδικά με βάση τα ατομικά του στοιχεία. O ΑΦΜ χρησιμοποιείται σε κάθε συναλλαγή με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, όπου απαιτείται από τη νομοθεσία.

Ποιοι υποχρεούνται και ποιοι δικαιούνται να έχουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου;

  Υποχρέωση να αποκτήσουν ΑΦΜ έχουν τα ημεδαπά κι αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα που:

     Είναι ή πρόκειται να γίνουν επιτηδευματίες.

     Είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.

    Αποκτούν περιουσιακά στοιχεία που προσδιορίζουν τεκμήριο (όπως Ε.Ι.Χ., μοτοσυκλέτα >50cc, σκάφος αναψυχής, αεροπλάνο, ελικόπτερο κ.λπ., καθώς και απόκτηση άδειας οδήγησης αυτών).

     Ζητούν Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας, Πιστοποιητικά ή Βεβαιώσεις από τις ΔOΥ.

    Πρέπει να υποβάλλουν δηλώσεις Κεφαλαίου (λόγω απόκτησης περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.).

     Είναι μέλη, εταίροι ή σχετιζόμενοι με επιχειρήσεις (O.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ, Α.Ε., κ.λπ.).

    Είναι εκπρόσωποι φορολογουμένων και διενεργούν πράξεις φορολογικού ενδιαφέροντος αντ� αυτών (κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς, εκκαθαριστής, φορολογικός αντιπρόσωπος, αντίκλητος κ.λπ.).

Δικαίωμα να αποκτήσουν ΑΦΜ έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, που κατοικούν στην Ελλάδα.

Από πού και πώς μπορούν να εξυπηρετηθούν;

    Αρμόδια ΔOΥ για την Απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου σε Μη Επιτηδευματία είναι η ΔOΥ στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η κατοικία του.

    Προκειμένου όμως να διευκολυνθεί η συναλλαγή του, μπορεί να αποδοθεί ΑΦΜ στον ενδιαφερόμενο από άλλη ΔOΥ και ταυτόχρονα να διευθετηθεί υπηρεσιακά η «ηλεκτρονική» (on-line) μεταγραφή του στην αρμόδια ΔOΥ.

Τι δικαιολογητικά χρειάζονται και από πού εκδίδονται;

    Απαραίτητο δικαιολογητικό για την απόδοση ΑΦΜ είναι η επίδειξη του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας (είτε κατά περίπτωση της ταυτότητας Σωμάτων Ασφαλείας για φορολογουμένους που υπηρετούν  αυτά) προκειμένου για Έλληνες πολίτες ή του διαβατηρίου για τους αλλοδαπούς.

    Όταν ο ΑΦΜ ζητείται για λογαριασμό του ενδιαφερομένου μέσω εξουσιοδοτημένου ατόμου, τότε απαραίτητη είναι η προσκόμιση του επικυρωμένου εξουσιοδοτικού εγγράφου.

Για την περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος στερείται ταυτότητας (π.χ., ανήλικος), τότε προσκομίζεται πιστοποιητικό γέννησης.

Τι άλλα στοιχεία χρειάζονται;

         Στην περίπτωση που στο διαβατήριο του αλλοδαπού ατόμου τα αναγραφόμενα στοιχεία δεν είναι με λατινικούς χαρακτήρες, πρέπει να προσκομίζεται και η επίσημη μετάφρασή του.

         Φωτοτυπία ταυτότητας/διαβατηρίου/πιστοποιητικού γέννησης, για να συνυποβληθούν με τη Δήλωση Απόδοσης ΑΦΜ.

Τι έντυπα χρειάζονται και από πού παραλαμβάνονται;

         Το Έντυπο «Δήλωση Απόδοσης ΑΦΜ» - Μ1.

         Το Έντυπο «Δήλωση Σχέσεων Φορολογουμένου» - Μ7.

        (Για την περίπτωση που πρέπει να δηλωθεί η σχέση του «Εξουσιοδοτημένου», του «Ασκούντος Γονική Μέριμνα» για τον ανήλικο κ.λπ.).

Τι έγγραφα και άλλα στοιχεία εκδίδονται και παραδίδονται στους πολίτες από τη ΔOΥ;

         «Βεβαίωση Απόδοσης ΑΦΜ».

         «Βεβαίωση Σχέσεων Φορολογουμένου».

        (Για την περίπτωση που δηλώθηκε σχέση «Εξουσιοδοτημένου», «Ασκούντος Γονική Μέριμνα» για τον ανήλικο).

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες για το θέμα αυτό;

         Η απόδοση του ΑΦΜ γίνεται μετά από ορισμένες σύντομες ενέργειες, προκειμένου να ελεγχθεί η πληρότητα των υποβαλλόμενων παραστατικών.

        Χρήσιμες πληροφορίες και λεπτομερείς οδηγίες συμπλήρωσης των Εντύπων αναγράφονται στην τελευταία σελίδα όλων των Δηλώσεων Μητρώου.

     Όλες οι δηλώσεις που υποβάλλονται στο Τμήμα Μητρώου έχουν θέση Υπεύθυνης Δήλωσης Ν. 1599/86.