6 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΤ

5 0 Αξιολόγηση:0
(0 ψήφοι)

ERT

6 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΤ

Την πλήρωση έξι (6) θέσεων μουσικών και ενός (1) χορωδού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους, στην ΕΡΤ- Α.Ε. Οι ανωτέρω θέσεις ανά μουσικό σύνολο ορίζονται ως εξής: 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: α1. Οι μουσικοί Ε.Σ.Ο., ΟΣΜ : απολυτήριο λυκείου και πτυχίο ή δίπλωμα του αντίστοιχου οργάνου αναγνωρισμένου Ωδείου ή Μουσικής Σχολής ή Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου μουσικού εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής. Εφόσον δεν προσέλθει κανένας υποψήφιος που να πληρεί τις παραπάνω προϋποθέσεις, τότε κατ’ εξαίρεσιν θα μπορεί να γίνεται δεκτός υποψήφιος που έχει εξαιρετικό ταλέντο, κατά την κρίση της επιτροπής, ακόμα και εάν δεν έχει το αναγνωρισμένο πτυχίο ή δίπλωμα, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει απολυτήριο λυκείου. α2. Ο χορωδός: απολυτήριο λυκείου και πτυχίο ή δίπλωμα μονωδίας αναγνωρισμένου Ωδείου ή αναγνωρισμένης Μουσικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής. Εφόσον δεν προσέλθει κανένας υποψήφιος που να πληρεί τις παραπάνω προϋποθέσεις, τότε κατ’ εξαίρεσιν θα μπορεί να γίνεται δεκτός υποψήφιος που έχει εξαιρετικό ταλέντο, κατά την κρίση της επιτροπής, ακόμα και εάν δεν έχει το αναγνωρισμένο πτυχίο ή δίπλωμα, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει απολυτήριο λυκείου. β. Οι μουσικοί Ε.Σ.Ο., ΟΣΜ να έχουν τουλάχιστον εμπειρία ενός (1) έτους σε συμφωνικά σύνολα και ο Χορωδός να έχει τουλάχιστον εμπειρία ενός (1) έτους σε επαγγελματικά χορωδιακά σύνολα ή ερασιτεχνικά με συναυλιακή δραστηριότητα. γ. Συνεκτιμώμενα προσόντα : η επιπλέον εμπειρία, η γνώση ξένων γλωσσών, η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. δ. Οι υποψήφιοι χωρίς ελληνική ιθαγένεια θα πρέπει να αποδείξουν ότι, γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της αντίστοιχης ειδικότητας, προσκομίζοντας πιστοποιητικό ελληνομάθειας που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, ή το Σχολείο της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. ε. Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. στ. Να κριθούν υγιείς για την εργασία για την οποία θα προσληφθούν από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή της ΕΡΤ-Α.Ε..

ζ. Να μην είναι υπόδικοι για κακούργημα ή να μην έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα σε οποιαδήποτε ποινή για τέλεση κακουργήματος ή άλλου αδικήματος από τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 παρ. 2δ Γ.Κ.Π. της ΕΡΤ-Α.Ε. η. Να μην έχουν στερηθεί, τελεσίδικα από τα πολιτικά τους δικαιώματα, ως συνέπεια καταδίκης για διάπραξη ποινικού αδικήματος. θ. Να μην κατέχουν συγχρόνως έμμισθη θέση ή οποιαδήποτε απασχόληση στο Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο τομέα, όπως ορίζεται στο άρθρο 1, παρ. 1 του Ν. 3812/2009.
ι. Να μην κατέχουν συγχρόνως έμμισθη θέση ή οποιαδήποτε απασχόληση σε ανταγωνιστικό μέσο ή επιχείρηση. 2. Οι κατά τα ανωτέρω θέσεις, θα καλυφθούν κατόπιν ακροάσεων από υποεπιτροπή, η οποία θα συγκροτηθεί με απόφαση της Επιτροπής Επιλογής – Αξιολόγησης. Οι ακροάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ- Α.Ε. (Μεσογείων 432, Αγ. Παρασκευή), την Παρασκευή 5/4/2013 σε ώρες τις οποίες οι υποψήφιοι θα μπορούν να τις πληροφορηθούν στα τηλέφωνα 2106066802-03 (κα. Δημητροπούλου). Οι υποψήφιοι θα πρέπει κατά την προσέλευσή τους στις ακροάσεις να προσκομίζουν τους αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών τους πρωτότυπους ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα. Οι μουσικοί και ο χορωδός κατά τις ακροάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από πιανίστα της επιλογής τους. Την εξεταστέα ύλη οι υποψήφιοι θα την πληροφορηθούν από το διαδικτυακό τόπο της ΕΡΤ www.ert.gr ή στα τηλέφωνα 2106066802-3 (κα Δημητροπούλου). Τα υποχρεωτικά ορχηστρικά θα μπορούν να τα παραλαμβάνουν από τη Δ/νση Μουσικών Συνόλων της ΕΡΤ- Α.Ε., γραφείο Ρ107, Ραδιομέγαρο, Μεσογείων 432, Αγία Παρασκευή. Η Επιτροπή εισηγείται και το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την πρόσληψη. 3. Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας στον ημερήσιο τύπο, οι υποψήφιοι, με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας που θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της ΕΡΤ-Α.Ε. www.ert.gr, υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, σύντομο βιογραφικό σημείωμα και υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και ότι σε περίπτωση επιλογής αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η υποβολή αίτησης είναι δυνατή μόνο μέσω του διαδικτύου και με τη διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω.

Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα επιλεγούν πρέπει να δηλώσουν εγγράφως ότι δέχονται να προσφέρουν την εργασία τους σύμφωνα με τους όρους του Γ.Κ.Π. της ΕΡΤ-Α.Ε. και των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας που ισχύουν για το προσωπικό της και να αναλάβουν υπηρεσία προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (Παράρτημα), προκειμένου να υπογράψουν την σχετική ατομική σύμβαση εργασίας. Η ΕΡΤ-Α.Ε. δεν υποχρεούται σε ανανέωση των συμβάσεων που θα υπογραφούν. 5. Σε περίπτωση που οποτεδήποτε μετά την πρόσληψη διαπιστωθεί ότι από υπαίτια ενέργεια του επιλεγέντος δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρ. 1 της παρούσας, η πρόσληψη ακυρώνεται αυτοδίκαια
και ο εργαζόμενος απολύεται χωρίς καμία αποζημίωση. 6. Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες «ΤΑ ΝΕΑ» και «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» την Δευτέρα 11/3/2013 και τη Πέμπτη 14/3/2013 αντίστοιχα.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΥΛΗ ΑΚΡΟΑΣΕΩΝ ΧΟΡΩΔΙΑ ΣΟΠΡΑΝΟ 2013

ΥΛΗ ΑΚΡΟΑΣΕΩΝ ΟΣΜ 2013

ΥΛΗ ΕΣΟ 2013

ΦΟΡΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
(Η φόρμα υποβολής ατιτήσεων θα ενεργοποιηθεί από τις 15/03/2013 έως τις 25/03/2013)