24 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ 8ΜΗΝΑ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

nosokoma2

24 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ 8ΜΗΝΑ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Αρεταιείου Νοσοκομείου που εδρεύει στην Αθήνα και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα :

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια

σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

Αρεταίειο

Νοσοκομείο

Αθήνα

ΤΕ

Νοσηλευτικής

δμήνες

9

102

Αρεταίειο

Νοσοκομείο

Αθήνα

ΤΕ

Μαιευτικής

δμήνες

3

103

Αρεταίειο

Νοσοκομείο

Αθήνα

ΤΕ

Διοικητικού-

Λογιστικού

δμήνες

2

104

Αρεταίειο

Νοσοκομείο

Αθήνα

ΔΕ

Χειριστών Η/Υ

8 μήνες

2

105

Αρεταίειο

Νοσοκομείο

Αθήνα

ΔΕ

Τεχνικού

(Ηλεκτρολόγος)

8 μήνες

1

106

Αρεταίειο

Νοσοκομείο

Αθήνα

ΔΕ

Τεχνικού

(Κλιβανιστής)

8 μήνες

1

107

Αρεταίειο

Νοσοκομείο

Αθήνα

ΥΕ

Προσωπικό

Εστίασης

8 μήνες

2

108

Αρεταίειο

Νοσοκομείο

Αθήνα

ΥΕ

Βοηθητικό

Υγειονομικό

Προσωπικό

8 μήνες

4

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αρεταίειο Νοσοκομείο, Βασ.Σοφίας 76, Τ.Κ. 11528 - Αθήνα, απευθύνοντάς την στην Διεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Προσωπικού, υπόψιν κ. Μπολουδάκη Αλεξίας (τηλ. επικοινωνίας: 210-7286431, 210-7286433).  Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

ΒΕ2746Ψ8Χ4-ΜΒΗ