ΝΕΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ 2011

PIROSVESTIKH

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ 2011

«Κοινοποίηση Αναμορφωμένων Πινάκων Επιτυχόντων και Πινάκων όσων δεν πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για πρόσληψη στο Διαγωνισμό τεσσάρων χιλιάδων (4.000) Πυροσβεστών Πενταετούς υποχρέωσης στο Πυροσβεστικό Σώμα».

 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (ΕΠΟΧΙΚΟΙ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (ΙΔΙΩΤΕΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 70% ΓΕΛ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (ΙΔΙΩΤΕΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 30% ΤΕΛ)

ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΕΠΟΧΙΚΟΙ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΙΔΙΩΤΕΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 70% ΓΕΛ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΙΔΙΩΤΕΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 30% ΤΕΛ)

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΕΠΟΧΙΚΩΝ-ΙΔΙΩΤΩΝ)

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Β΄ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ 5ο ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Μουρούζη 4
Τ.Κ. 106 74 Αθήνα
Τηλέφωνο: 213215 7695/7728 - FAX: 210 7407898
Αριθμ. Πρωτ. 57842 Φ. 300.2
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2011
ΠΡΟΣ: Όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος
ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση Αναμορφωμένων Πινάκων Επιτυχόντων και Πινάκων όσων δεν
πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για πρόσληψη στο Διαγωνισμό
τεσσάρων χιλιάδων (4.000) Πυροσβεστών Πενταετούς υποχρέωσης στο
Πυροσβεστικό Σώμα».
ΣΧΕΤ: α.- Ν.3938/2011 «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 61).
β.- Η υπ’ αριθ. 12077 Φ.1618/15-7-2011 Απόφαση Υπουργού Προστασίας του Πολίτη
«Δικαιολογητικά και διαδικασία πρόσληψης Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης» (Β΄ 1618).
γ.- Η υπ’ αριθ. 34671οικ. Φ. 300.2 /28-7-2011 Απόφαση Α.Π.Σ. «Προκήρυξη διαγωνισμού
για την πρόσληψη στο Πυροσβεστικό Σώμα τεσσάρων χιλιάδων (4000) Πυροσβεστών πενταετούς
υποχρέωσης».
δ.- Το από 13-12-2011 & Ω/13.30 Πρακτικό Συνεδρίασης Τριμελούς Επιτροπής.
1.- Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών σας διαβιβάζουμε συνημμένα τους κάτωθι πίνακες:
Α. Πίνακες υποψηφίων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης που πληρούν τα προσόντα
και τις προϋποθέσεις για πρόσληψη, ανά κατηγορία (εποχικών - ιδιωτών) μετά την
πραγματοποίηση και των αναγκαίων διορθώσεων, λόγω των αιτήσεων μεταβολών –
ενστάσεων που είχαν υποβληθεί:
1. Πίνακας κατά σειρά επιτυχίας υποψηφίων με βάση το άθροισμα της βαθμολογίας που
προκύπτει κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στην παρ. 5 του άρθρου 15 του Ν.3938/2011 (Α’
61) και αφορά την κατηγορία των υποψηφίων της παρ. 3 του άρθρου 15 του ως άνω νόμου
(εποχικών).
2. Πίνακα κατά σειρά επιτυχίας υποψηφίων με βάση το άθροισμα της βαθμολογίας που
προκύπτει κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στην παρ. 5 του άρθρου 15 του Ν.3938/2011 (Α’
61) και αφορά την κατηγορία των υποψηφίων της παρ. 2 του άρθρου 15 του
προαναφερομένου νόμου (ιδιωτών), σε προσλήψιμη θέση σε ποσοστό 70% (οι πρώτοι 420
υποψήφιοι), υποψηφίων που κατέχουν οποιονδήποτε απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων
Λυκείου ή άλλου ισοτίμου Σχολείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της υπ’ αριθ.
12077/15-7-2011 Απόφασης Υπουργού Προστασίας του Πολίτη (ΦΕΚ 1618 Β΄).
3. Πίνακα κατά σειρά επιτυχίας υποψηφίων με βάση το άθροισμα της βαθμολογίας που
προκύπτει κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στην παρ. 5 του άρθρου 15 του Ν.3938/2011 (Α’
61) και αφορά την κατηγορία των υποψηφίων της παρ. 2 του άρθρου 15 του
προαναφερομένου νόμου (ιδιωτών), σε προσλήψιμη θέση σε ποσοστό 30% (οι πρώτοι 180
1
ΑΔΑ: 456ΖΙ-Ν4Ζ
υποψήφιοι), υποψηφίων που κατέχουν απολυτήριο τίτλο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου
(Ε.Π.Λ.) κλάδου σπουδών που δεν αντιστοιχεί σε δέσμη ή πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού
Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή πτυχίο Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε.) Β΄ Κύκλου
Σπουδών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της υπ’ αριθ. 12077/15-7-2011 Απόφασης
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη (ΦΕΚ 1618 Β΄).
Β. Πίνακες υποψηφίων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης που δεν πληρούν τα
προσόντα και τις προϋποθέσεις για πρόσληψη, ανά κατηγορία (εποχικών – ιδιωτών).
2.- Οι προαναφερόμενοι πίνακες θα αναρτηθούν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού
Σώματος www . fireservice . gr (για την διευκόλυνση των υποψηφίων οι πίνακες θα αναρτηθούν κατά
φθίνουσα σειρά μορίων και κατά αλφαβητική σειρά) και σε έντυπη μορφή στις κατά τόπους
Πυροσβεστικές Υπηρεσίες.
3.- Η διενέργεια των Υγειονομικών εξετάσεων και Ψυχοτεχνικών-Αθλητικών δοκιμασιών θα
καθοριστούν με νεώτερη διαταγή.
4.- Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή της παρούσης.-
Ο Αρχηγός
Παναγιώτης Α. Μπονάτσος
Αντιστράτηγος ΠΣ