ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

 

 

ΑΡΧΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ δικαιολογητικα διαδικασια

Για να ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτροδότησης για ένα ακίνητο θα πρέπει, σε πρώτη φάση, να υποβάλλετε στο τοπικό γραφείο της ΔΕΗ, τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση ηλεκτροδότησης (έντυπο ΔΕΗ)

2. Επικυρωμένο, ως προς το γνήσιο, Φωτοαντίγραφο Πολεοδομικού Εγγράφου.

3. Δήλωση του Μηχανικού σας για τον όγκο σε κυβικά μέτρα του ακινήτου.

4. Τοπογραφικό και κάτοψη ισογείου, εάν η ηλεκτροδότηση αφορά περισσότερες από τρεις παροχές.

Αργότερα, για την ηλεκτροδότηση, θα πρέπει να προσκομίσετε, μετά από ειδοποίηση από τη ΔΕΗ:

1. Επικυρωμένο αντίγραφο της οικοδομικής άδειας με την σφραγίδα της Πολεοδομικής Υπηρεσίας που θα αναφέρεται στην οριστική ηλεκτροδότηση του ακινήτου.

2. Υπεύθυνη Δήλωση του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου που έκανε την εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση.

3. Βεβαίωση από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ-πρώην Οικ. Εφορία) ότι έχουν κατατεθεί πίνακες επιτηδευματιών, για το ακίνητο.

4. Σε ειδικές περιπτώσεις ηλεκτροδοτήσεων που αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερο τρόπο (συγχωνεύσεις μετρητών, νέες παροχές από διαχωρισμό, εργοταξιακές παροχές, προσωρινές, βιομηχανικές - βιοτεχνικές, αγροτικών εκμεταλλεύσεων, φωτισμού οδών κ.λπ.), μπορεί να ζητηθούν πρόσθετα δικαιολογητικά.
Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να απευθυνθείτε στα τοπικά καταστήματα της ΔΕΗ ή να τηλεφωνήσετε στο 10500 για περισσότερες πληροφορίες.