Διευκρινίσεις για την έκπτωση σε ανέργους στα ΚΤΕΟ

Διευκρινίσεις για την έκπτωση σε ανέργους στα ΚΤΕΟ Διευκρινίσεις για την παροχή μειωμένων τελών τεχνικού ελέγχου οχημάτων ΚΤΕΟ ανέργων και οχημάτων του Δημοσίου, ΟΤΑ (α’ & β’ βαθμού) και ΝΠΔΔΣε συνέχεια του παραπάνω σχετικού εγγράφου μας, αναφορικά με την παροχή μειωμένων τελών τεχνικού ελέγχου των εν θέματι οχημάτων και κατόπιν σχετικών ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:Α. ΜΕΙΩΣΗ ΤΕΛΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ Στην περίπτωση που οι κάτοχοι ισχύοντος δελτίου ανεργίας δεν είναι αποκλειστικοί κύριοι ή κάτοχοι ενός οχήματος, αλλά έχουν κατοχή ή κυριότητα κατά ένα ποσοστό, ισχύει ότι οι αναφερόμενοι δικαιούνται μειωμένες τιμές τελών σε ποσοστό αντίστοιχο με το ποσοστό κατοχής ήκυριότητας του οχήματος υπολογιζόμενο επί του 25%, που προβλέπεται για την περίπτωση πλήρους κατοχής ή κυριότητας. Για παράδειγμα, σε περίπτωση οχήματος στο οποίο κάτοχος ισχύοντος δελτίου ανεργίας έχει συνιδιοκτησία σε ποσοστό 50%, το 50% του αρχικού τέλους πουαναλογεί στον μη άνεργο καταβάλλεται χωρίς μείωση, το δε υπόλοιπο 50% (που αναλογεί στον άνεργο) μειώνεται κατά 25%.Για τον κατά τα ανωτέρω περιγραφόμενο τρόπο αντιμετώπισης η Υπηρεσία μας έλαβε τη σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.Β. ΜΕΙΩΣΗ ΤΕΛΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΟΤΑ-ΝΠΔΔΑναφορικά με τη μείωση των τελών ελέγχου των οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου και δευτέρου βαθμού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), εφαρμογή έχει η περίπτωση γ’ της παραγράφου 2. του άρθρου 1, ηοποία αποτελεί ειδικότερη ρύθμιση που αφορά αποκλειστικά και μόνο τα ως άνω οχήματα και δεν είναι δυνατή η επιλογή του ποσοστού έκπτωσης (20%) της περίπτωσης α’ της ιδίας παραγράφου, όταν το πλήθος των εν λόγω οχημάτων υπερβαίνει τα πενήντα.

Η Επικαιρότητα Τώρα