Πόσο φόρο θα πληρώσω το 2013

Πόσο φόρο θα πληρώσω το 2013 Τι φόρο θα πληρώσετε το 2013 με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης σε πόσες δόσεις θα πρέπει να πληρώσετε το φόρο όλες οι απαντήσεις θα τις βρείτε στις παρακάτω παραγράφους.Στις 20 Μαΐου θα ανοίξει το Taxisnet, για τις φορολογικές δηλώσεις του 2013 ωστε να δηλωθουν τα εισοδήματα του 2012 και να προκύψει ο φόρος που θα πληρωθεί απο μισθωτούς, συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες. Η προθεσμία για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων 2013 τελείωνει στις 30 Ιουνίου 2013 για όλους τους φορολογούμενους . Για πρώτη φορά οι φορολογούμενοι καλούνται, υποχρεωτικά, να δηλώσουν τους τόκους των καταθέσεων επιδόματα μέχρι και παροχές που έχουν λάβει αλλά και όλα τα εισοδήματά τους. Σε πόσες δόσεις θα πληρωθεί ο φόρος Ο φόρος που θα προκύψεις απο τις φορολογικές δηλώσεις 2013 θα πρέπει να εξοφληθεί σε 3 διμηνιαίες δόσεις, εφόσον η βεβαίωσή του γίνει μέχρι τις 31-7-2013. Εάν η βεβαίωση του ποσού γίνει τους μήνες Αύγουστο ή Σεπτέμβριο, η εξόφληση πρέπει να γίνει είτε εφάπαξ είτε σε δύο διμηνιαίες δόσεις, Εάν η βεβαίωση του ποσού γίνει από τον Οκτώβριο και μετά η εξόφληση πρέπει να γίνει υποχρεωτικά εφάπαξ. Κλιμάκιο Εισοδήματος Φορολ. συντελεστής % Φόρος κλιμακίου Σύνολο (ευρώ) (ευρώ) Εισοδήματος Φόρου (ευρώ) (ευρώ) 5.000 0 0 5.000 0 7000 10 700 12.000 700 4.000 18 720 16.000 1.420 10.000 25 2.500 26.000 3.920 14.000 35 4.900 40.000 8.820 20.000 38 7.600 60.000 16.420 40.000 40 16.000 100.000 32.420 Ανω των 100.000 45 Για τους νέους ηλικίας έως και τριάντα ετών, για τους συνταξιούχους άνω των εξήντα πέντε ετών και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, όπως ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού, ή συνταξιούχους ανεξαρτήτως ηλικίας με παιδιά με ειδικές ανάγκες, το αφορολόγητο ποσό ορίζεται στις εννιά χιλιάδες (9.000) ευρώ, εφόσον το δηλωθέν εισόδημα, πραγματικό ή αυτό που προκύπτει με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του φορολογουμένου, δεν υπερβαίνει τις εννιά χιλιάδες (9.000) ευρώ. Ειδικά για τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου, όταν το συνολικό τους εισόδημα είναι από εννιά χιλιάδες (9.000) ευρώ και άνω, το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την ανωτέρω κλίμακα περιορίζεται ώστε το συνολικό καθαρό εισόδημα που προκύπτει μετά την αφαίρεση του φόρου να μην υπολείπεται του ποσού των εννιά χιλιάδων (9.000) ευρώ.Το κατά περίπτωση αφορολόγητο ποσό ισχύει, εφόσον ο φορολογούμενος προσκομίσει αποδείξεις που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων για δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών, τις οποίες πραγματοποιεί ο ίδιος, η σύζυγος του και τα τέκνα που τους βαρύνουν. Οι δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή και τα λοιπά πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 47 του Κ.Φ.Ε., όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας, σε ψυχιατρικά καταστήματα, φυλακισμένοι και οι κάτοικοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα πλέον του ενενήντα τοις εκατό (90%) του συνολικού εισοδήματος τους, δικαιούνται το αφορολόγητο ποσό της κλίμακας χωρίς την προσκόμιση αποδείξεων. Στις πιο πάνω δαπάνες δεν περιλαμβάνονται αυτές που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 9, οι δαπάνες για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 17, οι δαπάνες που προβλέπονται στο άρθρο 23, οι δαπάνες ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρισμού και τηλεπικοινωνιών γενικά, καθώς και οι δαπάνες εισιτηρίων κάθε είδους μεταφορικών μέσων.Το ποσό των αποδείξεων δαπανών, που απαιτείται να προσκομισθούν, ορίζεται σε ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ατομικού εισοδήματος του φορολογουμένου του δηλούμενου και φορολογούμενου σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις και για ποσό εισοδήματος μέχρι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ. Αν το ποσό των προσκομιζόμενων αποδείξεων δαπανών του φορολογουμένου υπολείπεται του πιο πάνω ποσού, τότε επί της διαφοράς επιβάλλεται φόρος με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%). Οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί υπολογίζονται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους μόνον εφόσον έχουν περιληφθεί στην εμπρόθεσμη δήλωση και επιμερίζονται μεταξύ των συζύγων ανάλογα με το δηλούμενο και φορολογούμενο σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ατομικό εισόδημα της εμπρόθεσμης δήλωσής τους.Η καταγραφή των στοιχείων των αποδείξεων δαπανών που απαιτείται να προσκομισθούν σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων μπορεί να γίνεται μέσω διαδικτύου ή μαγνητικής κάρτας που είναι ανώνυμη και προαιρετική για τον φορολογούμενο. Τα δεδομένα που καταγράφονται για λογαριασμό του φορολογούμενου είναι: α) ο Α.Φ.Μ. του εκδότη της απόδειξης και β) η ημερομηνία και το ποσό της συναλλαγής. Αρμόδια αρχή για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων είναι η Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται: α) η διαδικασία και το σύστημα καταγραφής των στοιχείων των αποδείξεων μέσω διαδικτύου ή μαγνητικής κάρτας, β) οι φορείς, δημόσιοι ή ιδιωτικοί, που υποχρεούνται να παρέχουν την υποστήριξη και συνεργασία τους για την πραγματοποίηση του ως άνω συστήματος, καθώς και οι σχετικές διαδικασίες, γ) οι τεχνικές προδιαγραφές των απαιτούμενων εφαρμογών και υποδομών για τη λειτουργία του, δ) τα εν γένει οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων, ε) η έναρξη εφαρμογής της καταγραφής των στοιχείων των αποδείξεων δαπανών μέσω διαδικτύου ή μαγνητικής κάρτας και κάθε άλλο σχετικό θέμα.2. Το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας της προηγούμενης παραγράφου αυξάνεται κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για κάθε τέκνο από τα δύο πρώτα του φορολογούμενου που τον βαρύνουν και κατά τρείς χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε επόμενο τέκνο που τον βαρύνουν.Το ποσό με το οποίο προσαυξάνεται το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, μειώνει το ποσό του δεύτερου κλιμακίου και εάν αυτό δεν επαρκεί, το ποσό του τρίτου κλιμακίου και όποιου επόμενου απαιτείται.Εάν ο ένας σύζυγος δεν έχει εισόδημα ή αυτό που έχει είναι μικρότερο από το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας, το αφορολόγητο ποσό που αφορά τα τέκνα ή η διαφορά που προκύπτει και μέχρι το αφορολόγητο ποσό που αφορά τα τέκνα προστίθεται στο αφορολόγητο ποσό του άλλου συζύγου.3. Επίσης, το αφορολόγητο ποσό της κλίμακας αυξάνεται με το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ ως δαπάνη χωρίς δικαιολογητικά, για τον ίδιο φορολογούμενο και για καθένα από τα πρόσωπα που συνοικούν με αυτόν ή τον βαρύνουν, εφόσον:α) Παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, με βάση τη γνωμάτευση της οικείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, που εδρεύει σε κάθε νομό. Δεν λαμβάνεται υπόψη επαγγελματική ή ασφαλιστική αναπηρία.β) Είναι τυφλοί που είναι γραμμένοι στο γενικό μητρώο τυφλών, που τηρείται στην οικεία νομαρχία.γ) Είναι νεφροπαθείς που τελούν υπό αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν κάνει μεταμόσχευση νεφρού, καθώς και τα πρόσωπα που πάσχουν από μεσογειακή, δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία και κάνουν μεταγγίσεις αίματος.δ) Είναι ανάπηροι αξιωματικοί ή οπλίτες, οι οποίοι με την ιδιότητα του αναπήρου παίρνουν σύνταξη από το δημόσιο ταμείο ή αξιωματικοί οι οποίοι έχουν τεθεί σε κατάσταση πολεμικής διαθεσιμότητας ή αξιωματικοί που εξαιτίας πολεμικού τραύματος ή νοσήματος που επήλθε λόγω κακουχιών σε πολεμική περίοδο, βρίσκονται σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου ή πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 1579/1950 (Α' 286) και του ν.δ. 330/1947 (Α' 84).ε) Είναι θύματα πολέμου. Θύματα πολέμου κατά την έννοια του παρόντος είναι τα πρόσωπα που λαμβάνουν σύνταξη από πολεμική αιτία. Με τα θύματα πολέμου εξομοιώνονται και τα πρόσωπα τα οποία ως μέλη οικογενειών αξιωματικών και οπλιτών, οι οποίοι απεβίωσαν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας σε ειρηνική περίοδο, δικαιούνται σύνταξη από το δημόσιο ταμείο.στ) Παίρνουν σύνταξη από το δημόσιο ταμείο ως ανάπηροι ή θύματα εθνικής αντίστασης ή εμφυλίου πολέμου σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 1543/1985 (Α' 73) και 1863/1985 (Α' 204), όπως τροποποιήθηκαν με το ν. 1976/1991 (Α' 184). Αποδείξεις Το ποσό των αποδείξεων δαπανών, που απαιτείται να προσκομισθούν, ορίζεται σε ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του δηλούμενου και φορολογούμενου με την κλίμακα της παραγράφου αυτής ατομικού εισοδήμα- τος. Το ποσό των αποδείξεων που προσκομίζεται δεν απαιτείται να υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες πεντακόσια (10.500) ευρώ. Οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί γίνονται αποδεκτές μόνον εφόσον έχουν περιληφθεί στην εμπρόθεσμη δήλωση, λογίζονται συνολικά και για τους δύο συζύγους και επιμερίζονται μεταξύ τους ανάλογα με το δηλούμενο και φορολογούμενο σύμφωνα με την κλίμακα της παραγράφου αυτής ατομικό εισόδημα. Στην περίπτωση που δεν προσκομίζεται το απαιτούμενο ποσό αποδείξεων αγορών, τότε ο φόρος προσαυξάνεται κατά τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου ποσού αποδείξεων, με ανώτατο όριο τις δέκα χιλιάδες πεντακόσια (10.500) ευρώ και του προσκομισθέντος ποσού αποδείξεων, η οποία πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 22%. Εξαιρούνται της υποχρέωσης προσκόμισης αποδείξεων οι δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα λοιπά πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου Φορολογικος Οδηγός απο το TAXISNET 2013 εδω 47 του ΚΦΕ, όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας, σε ψυχιατρικά καταστήματα και οι φυλακισμένοι. Δεν μετράνε αποδείξεις που αφορούν σε δαπάνες για: - προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, υγραερίου και φυσικού αερίου - ενοίκια κύριας κατοικίας και ενοίκια παιδιών που σπουδάζουν σε άλλη πόλη - ασφάλιστρα κάθε είδους (ζωής, πυρός, μεταφορών κ.λπ.) - αγορά φωτοβολταϊκών συστημάτων - ύδρευση - αποχέτευση - ηλεκτρικό ρεύμα - δημοτικά τέλη - ιατρικές, οδοντιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες - νοσοκομειακή περίθαλψη - αγορά αυτοκινήτων - αγορά ακινήτων - αγορά λοιπών αντικειμένων αξίας άνω των 10.000 ευρώ, που λαμβάνονται υπόψη για τον τεκμαρτό προσδιορισμό του εισοδήματος - εισιτήρια λεωφορείων, τρένων, πλοίων και αεροπλάνων - ταχυδρομικές υπηρεσίες - τηλεφωνικές υπηρεσίες - υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης - τυχερά παιχνίδια - τέλη κυκλοφορίας. Για όλες τις υπόλοιπες δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών οι σχετικές αποδείξεις λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη του 25% του ετήσιου εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες. Ποιες αποδείξεις μετρουν Διατροφή - ποτά Oλα τα τρόφιμα Μη αλκοολούχα ποτά Kαφές Τσάι Kακάο Αναψυκτικά Μεταλλικό νερό Χυμοί Αλκοολούχα ποτά, καπνός Kρασιά Μπίρες Ούζο Ουίσκι Βότκα Τσιγάρα Πούρα 2 Ενδυση - Υπόδηση Υφάσματα Ρούχα Αξεσουάρ ένδυσης Παπούτσια Επιδιορθώσεις υποδημάτων Μεταποίηση ρούχων Καθαρισμός ενδυμάτων 3 Είδη νοικοκυριού Επιπλα Φωτιστικά Διακοσμητικά Χαλιά - μοκέτες Υφάσματα κουρτίνας Ριχτάρια Στρώμα Μαξιλάρια Σεντόνια Κουβέρτες Ηλεκτρικές συσκευές (ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, φούρνοι, κλιματιστικά και θερμάστρες) Μικρές οικιακές συσκευές Επισκευή ηλεκτρικών συσκευών Πιάτα - μαχαιροπήρουνα Υαλικά Σκεύη κουζίνας Εργαλεία Είδη κηπουρικής Εξαρτήματα (π.χ. λαμπτήρες, μπαταρίες) Είδη καθαρισμού Οικιακές υπηρεσίες (οικιακή βοηθός, φύλαξη παιδιών στο σπίτι) Φύλαξη και καθαρισμός χαλιών 4 Επισκευή και συντήρηση κατοικίας Υλικά οικοδομής (π.χ. χρώματα στόκος) Εργασίες υδραυλικού Εργασίες ηλεκτρολόγου Κλειδαράς Εργασίες ελαιοχρωματιστή 5 Μεταφορές Ανταλλακτικά αυτοκινήτου Ελαστικά Λιπαντικά Πυροσβεστήρας Καύσιμα. Σέρβις αυτοκινήτου - μοτοσικλέτας. Πλύσιμο αυτοκινήτου. Βαφή αυτοκινήτου Βουλκανιζατέρ Μίσθωση ταξί Μεταφορές πραγμάτων 6 Εκπαίδευση Δίδακτρα νηπιαγωγείου - δημοτικού Δίδακτρα γυμνασίου - λυκείου Δίδακτρα φροντιστηρίων ξένων γλωσσών 7 Αναψυχή - Πολιτιστικές δραστηριότητες Ράδιο CD Τηλεοράσεις Δορυφορική κεραία Αποκωδικοποιητής Συσκευή GPS Ψηφιακή κορνίζα Φωτογραφική μηχανή Βιντεοκάμερες Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Μέσα εγγραφής ήχου - εικόνας Επισκευές συσκευών Μουσικά όργανα Μεγάλα είδη αναψυχής (εξωλέμβια μηχανή, γουίντ - σέρφινγκ) Ηλεκτρονικά παιχνίδια Παιχνίδια (κούκλες, ποδήλατα, παζλ) Είδη άθλησης Ανθη Τροφές και είδη για κατοικίδια ζώα Κτηνιατρικές υπηρεσίες Εισιτήρια αθλητικών δραστηριοτήτων (ποδόσφαιρο, μπάσκετ κ.ά.) Γυμναστήρια Σχολές χορού Ωδεία Μαθήματα ποδοσφαίρου - μπάσκετ Μαθήματα κολύμβησης Λούνα παρκ Internet Cafe Κινηματογράφος Θέατρα Μουσεία Εκτυπώσεις φωτογραφίας Ενοικίαση DVD Βιβλία Εφημερίδες Περιοδικά Γραφική ύλη Σχολικά είδη Πακέτο διακοπών 8 Εστιατόρια, καφέ, ξενοδοχεία Εστιατόρια Ταβέρνες Ζαχαροπλαστεία Καφενεία Μπαρ Νυχτερινά κέντρα Εξοδα ξενοδοχείων 9 Διάφορα αγαθά, υπηρεσίες Κουρεία - κομμωτήρια Ηλεκτρική ξυριστική μηχανή Πιστολάκι μαλλιών Είδη ατομικής φροντίδας Κοσμήματα - ρολόγια Είδη ταξιδιού . Είδη καπνιστού Παιδικό καροτσάκι Παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου Βρεφονηπιακοί σταθμοί Οίκοι ευγηρίας Βοήθεια ηλικιωμένων στο σπίτι Τραπεζικές υπηρεσίες Υπηρεσίες χρηματιστών Υπηρεσίες συμβούλων φορολογίας Δικηγόροι Εξοδα θρησκευτικών τελετών (κηδείες) Υπηρεσίες μεσιτικών γραφείων Αγγελίες σε εφημερίδες Φωτοτυπίες Τα τεκμήρια διαβίωσης και ο τρόπος υπολογισμού της αξίας των αποδείξεων που απαιτούνται για την κάλυψη του αφορολογήτου ορίου θα λειτουργήσουν σαν παγίδες υπερφορολόγησης το 2013, για περίπου 2,4 εκατομμύρια φορολογουμένους με ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα του αφορολογήτου ορίου των 5000 ευρώ, Και τούτο διότι, όπως γράφει το money-money.gr, λόγω ιδιοκατοίκησης θα τους υπολογιστεί τεκμαρτό εισόδημα που υπερβαίνει το αφορολόγητο όριο και επομένως θα φορολογηθούν με υπέρογκο για τα οικονομικά τους δεδομένα φόρο. Την ώρα που οι άνεργοι ξεπερνούν το 1,3 εκατομμύρια ανθρώπους, το νέο σύστημα θα οδηγήσει πολλούς από αυτούς σε πληρωμή φόρου ακόμη κι αν δεν έχουν εισόδημα. Τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου συστήματος είναι: - Υποχρεωτική φέτος για όλους τους ενήλικες – πλην προστατευομένων τέκνων - η υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, έστω κι αν τα εισοδήματα του 2012 ήταν πενιχρά ή μηδενικά! - Με ελάχιστα τεκμήρια 3.000 ή 5.000 ευρώ θα χρεώνονται όλοι οι φορολογούμενοι – ακόμη κι όσοι δεν είχαν εισοδήματα το 2012 - μόνο και μόνο επειδή ... διαμένουν σε σπίτια! - Ακόμη χειρότερα τα πράγματα για όσους κατέχουν και ΙΧ αυτοκίνητα και δεν έχουν καταθέσει τις πινακίδες από τα τέλη του 2011! - Επιπλέον φόροι θα επιβάλλονται και όσους δεν συγκεντρώνουν τις απαιτούμενες αποδείξεις (25% του εισοδήματος). Παράδειγμα Χαμηλοσυνταξιούχος χήρος με ετήσιο εισόδημα 4.800 ευρώ το έτος 2012 διαμένει σε δική του μονοκατοικία 80 τ.μ. σε περιοχή με τιμές ζώνης κάτω των 2.800 ευρώ ανά τ.μ. Με βάση την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος, το εισόδημα των 4.800 ευρώ είναι αφορολόγητο διότι είναι χαμηλότερο του αφορολογήτου ορίου των 5.000 ευρώ. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή θα υπολογιστεί ελάχιστο τεκμήριο διαβίωσης των 3.000 ευρώ καθώς επίσης και το τεκμήριο διαβίωσης της κατοικίας, το οποίο ανέρχεται σε 3.200 ευρώ (40 ευρώ ανά τ.μ. Χ 80 τ.μ.).Με βάση τα ποσά αυτά το τεκμαρτό εισόδημα του χαμηλοσυνταξιούχου φτάνει στο ποσό των 6.200 ευρώ, που είναι υψηλότερο του πραγματικού εισοδήματος των 4.800 ευρώ αλλά και του αφορολογήτου ορίου των 5.000 ευρώ. Ως εκ τούτου στο συγκεκριμένο συνταξιούχο θα καταλογιστεί φόρος εισοδήματος ίσος με το 10% του ποσού των 1.200 ευρώ, δηλαδή για το ποσό πάνω από το αφορολόγητο των 5.000 ευρώ. Το αποτέλεσμα θα είναι ο συνταξιούχος αυτός να κληθεί τελικά να πληρώσει φόρο 120 ευρώ για τεκμαρτό εισόδημα 6.200 ευρώ, τη στιγμή που το πραγματικό του εισόδημα ήταν 4.800 ευρώ, δηλαδή χαμηλότερο του αφορολογήτου.Υψηλότερες επιβαρύνσεις για όσους κατέχουν και ΙΧ Ακόμη χειρότερα θα είναι τα πράγματα για όσους από τους φορολογούμενους αυτούς κατέχουν ΙΧ αυτοκίνητα και δεν είχαν καταθέσει τις πινακίδες τους από τα τέλη του 2011, καθώς στις περιπτώσεις αυτές οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι θα επιβαρύνονται και με επιπλέον τεκμήρια για τα οχήματά τους, οπότε τα τεκμαρτά εισοδήματα για τα οποία θα φορολογηθούν θα «φουσκώσουν» ακόμη περισσότερο. Δηλαδή στα ποσά των ελαχίστων τεκμηρίων και των τεκμηρίων για τις κατοικίες θα προστεθούν και τα ποσά των τεκμηρίων των αυτοκινήτων!Επιπλέον φόροι και λόγω... έλλειψης αποδείξεων! Για να επωφεληθεί ο φορολογούμενος από το αφορολόγητο των αποδείξεων πρέπει να έχει μαζέψει αποδείξεις ίσες με το 25% του εισοδήματός τους. Εάν όμως το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο, τότε δύσκολα θα έχει αποδείξεις για το 25% του τεκμαρτού. Οπότε θα πληρώσει παραπάνω φόρο. Είναι δηλαδή πιθανό πολλοί από τους φορολογούμενους αυτούς να μη γνωρίζουν ότι το εισόδημα το οποίο θα τους καταλογίσει φέτος η Εφορία δεν είναι αυτό που πραγματικά απέκτησαν αλλά ένα πολύ υψηλότερο ποσό, το οποίο προκύπτει βάσει των τεκμηρίων διαβίωσης. Ως εκ τούτου, δεν θα έχουν φροντίσει να μαζέψουν αποδείξεις συνολικής αξίας που θα καλύπτει το 25% του τεκμαρτού εισοδήματος, με συνέπεια να κληθούν να πληρώσουν επιπλέον φόρο ίσο με το 10% του «ακάλυπτου» ποσού!Αποδείξεις για το 25% του τεκμαρτού εισοδήματος Για παράδειγμα ένας φορολογούμενος που το συνολικό ετήσιο εισόδημά του ήταν μόλις 2.000 ευρώ το 2012 αλλά το τεκμαρτό εισόδημά του φθάνει τις 7.000 ευρώ είναι αμφίβολο εάν θα έχει καταφέρει να συγκεντρώσει αποδείξεις αξίας ίσης με το 25% του ποσού των 7.000 ευρώ, όπως τον υποχρεώνει η νομοθεσία για να τον απαλλάξει από την υποχρέωση πληρωμής του φόρου ποινής 10%. Το πιο πιθανό είναι να έχει μαζέψει αποδείξεις αξίας ίσης με το 25% του πραγματικού του εισοδήματος, δηλαδή αποδείξεις συνολικής αξίας 500 ευρώ, ενώ θα έπρεπε να είχε μαζέψει αποδείξεις αξίας 1.750 ευρώ (αξίας ίσης με το 25% των 7.000 ευρώ). Ως εκ τούτου θα κληθεί να πληρώσει φόρο 10% επί της διαφοράς μεταξύ των 500 και των 1.750 ευρώ, δηλαδή θα επιβαρυνθεί με ένα επιπλέον ποσό φόρου 125 ευρώ (10% Χ (1750-500)). Ουσιαστικά, με τις διατάξεις για τα τεκμήρια και τις αποδείξεις περίπου 2,4 εκατομμύρια φορολογούμενοι με εισοδήματα χαμηλότερα του αφορολογήτου ορίου των 5.000 ευρώ αν και θα έπρεπε κανονικά να μην πληρώσουν καθόλου φόρο για το 2012 θα υποχρεωθούν, τελικά, να καταβάλουν υπέρογκα ποσά φόρων, εξαιτίας της συνδυασμένης εφαρμογής των παραπάνω ρυθμίσεων. ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΟΔΗΓΟ 2013 ΕΔΩ
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 11:21

Η Επικαιρότητα Τώρα