40 Προσλήψεις στο Δήμο Παιανίας

40 Προσλήψεις στο Δήμο Παιανίας Δήμος Παιανίας ανακοινώνει τις προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες , μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, συνολικού αριθμού σαράντα (40) ατόμων κλάδου ΥΕ16 εργατών για την κάλυψηαναγκών της υπηρεσίας Καθαριότητας.Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.Εξαίρεση : Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6). Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα σύμφωνα με την παρ.2 άρθρο 5 του Ν.2527/1997ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΟι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξήςδικαιολογητικά:• Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.• Υπεύθυνη δήλωση ότι «πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07» και ότι «τοτελευταίο 12μηνο (ο υπολογισμός του οποίου γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994) δεν έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικούεργαζόμενου ή για κάλυψη κατεπειγουσών, περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών»(παρέχεται από την υπηρεσία).• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.• Υπεύθυνη δήλωση προϋπηρεσίας.Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝΟι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου Παιανίας, οδός Καραολή & Δημητρίου 38α και στο πρωτόκολλο της Δημοτικής Ενότητας Γλυκών Νερών Όθωνος 15 & Σμύρνης εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, που αρχίζει από την επομένηημέρα ανάρτησης της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων του καταστήματος του Δήμου και της Δημοτικής Ενότητας Γλυκών Νερών.Γ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣΑνάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στον χώρο των ανακοινώσεων του Δήμου Παιανίας Δήμου και της Δημοτικής Ενότητας Γλυκών Νερών, συντασσόμενου κατ' άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει) πρακτικού ανάρτησης.
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 11:24

Η Επικαιρότητα Τώρα