ΟΑΕΕ ασφάλιση εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών

21/05 / 2013 13:45
ΟΑΕΕ ασφάλιση εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών δικαιολογητικά Με εγκύκλιο του ο ΟΑΕΕ καθορίζει τις προυποθέσεις για την ασφάλιση εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών αλλά και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ασφάλιση στον Οργανισμό. Ακολουθεί η εγκύκλιος με τις προυποθέσεις και τα δικαιολογητικά για την ασφάλιση των εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών στον ΟΑΕΕ Ύστερα από τη διαπίστωση ότι οι καταστατικές διατάξεις του ΟΑΕΕ που αφορούν στην ασφάλιση των εκπαιδευτών οδηγών αυτοκινήτου δεν εναρμονίζονται με το ισχύον νομικό πλαίσιο της άσκησης του συγκεκριμένου επαγγέλματος διευκρινίζονται τα ακόλουθα: Σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του Οργανισμού (άρθρο 1 παρ.1 περ. ζ΄ του Π.Δ. 258/2005) στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ υπάγονται: Οι κατέχοντες άδεια εκπαιδευτή οδηγών αυτοκινήτου, εφόσον: α) ασκούν αυτοπρόσωπα το επάγγελμα αυτό με ιδιόκτητο εκπαιδευτικό αυτοκίνητο ή β) διατηρούν σχολή οδηγών αυτοκινήτου, η δε λειτουργία αυτής αποδεικνύεται με βεβαίωση της Δ.Ο.Υ ή γ) συμμετέχουν σε εταιρία με αυτό το αντικείμενο. Περαιτέρω σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφαλιστικής Λειτουργίας του ΟΑΕΕ (ΥΑ Φ80000/7228/308/2006 ΦΕΚ 1397/2006 τ. Β΄) για την εγγραφή των εκπαιδευτών οδηγών στα Μητρώα Ασφαλισμένων απαιτούνται μεταξύ των άλλων και τα εξής δικαιολογητικά: 1) Άδεια εκπαιδευτή οδηγών αυτοκινήτων σε ισχύ 2) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας εκπαιδευτικού αυτοκινήτου 3) Δελτίο καταλληλότητας του εκπαιδευτικού αυτοκινήτου σε ισχύ 4) Άδεια λειτουργίας Σχολής Οδηγών ( εφόσον έχει εκδοθεί) 5) Βεβαίωση Δ.Ο.Υ περί έναρξης λειτουργίας Σχολής Σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 208/2002, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, που αφορούν τους εκπαιδευτές υποψηφίων οδηγών, τις σχολές οδηγών και τα κέντρα θεωρητικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του ν.3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» και της κ.υ.α 52424/8501/2011 (φ. 2663/2011): Για την άσκηση του επαγγέλματος του εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να πληροί αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) Να έχει ισχύουσα άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή (για άδειες που έχουν εκδοθεί προ τη 3-7-2011 και εξακολουθούν να ισχύουν) , ή βεβαίωση ορθής αναγγελίας έναρξης επαγγέλματος / ανανέωσης ασκήσεως επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών. β) Να είναι κάτοχος άδειας λειτουργίας Σχολής Οδηγών ή σχολής Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (Κ.Ε.Θ.Ε.Υ.Ο.) που λειτουργεί νόμιμα, ή να είναι εταίρος ή μέτοχος νομικού προσώπου στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί άδεια λειτουργίας Σχολής Οδηγών ή σχολής Κ.Ε.Θ.Ε.Υ.Ο ή να εργάζεται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε σχολή οδηγών ή Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών, που λειτουργεί νόμιμα. γ) Να είναι ασφαλισμένος στον ασφαλιστικό φορέα που προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις με τη συγκεκριμένη κατά την περίπτωση β΄ ιδιότητα. Οι άδειες κυκλοφορίας εκπαιδευτικών οχημάτων χορηγούνται για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά και μόνο των αναγκών της μελλοντικά να λειτουργήσει Σχολής Οδηγών ή του Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (Κ.Ε.Θ.Ε.Υ.Ο.). Τα εκπαιδευτικά οχήματα, δηλαδή, ανήκουν σε Σχολές Οδηγών ή Κ.Ε.Θ.Ε.Υ.Ο., είτε αυτές είναι ιδιοκτησίας φυσικού προσώπου είτε νομικού προσώπου εταιρικής μορφής και δεν μπορεί να ανήκουν στον εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών. Κατά συνέπεια στην περίπτωση που εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών ασκεί το επάγγελμα αυτοπρόσωπα με ιδιόκτητο εκπαιδευτικό όχημα θα πρέπει να είναι συγχρόνως και κάτοχος Σχολής Οδηγών. Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία επιθυμούν να ιδρύσουν Σχολή Οδηγών και Υποκαταστήματα αυτής ή Κ.Ε.Θ.Ε.Υ.Ο πρέπει να είναι οι ίδιοι εκπαιδευτές. Οι εταίροι ή μέτοχοι Σχολής Οδηγών ή Κ.Ε.Θ.Ε.Υ.Ο δεν υποχρεούνται να είναι οι ίδιοι εκπαιδευτές υποψηφίων οδηγών. Εάν κανένας εκ των μελών της εταιρίας δεν έχει την ιδιότητα του εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών η Σχολή Οδηγών ή και το Υποκατάστημά της θα πρέπει να προσλάβει εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών. Με βάση τα προαναφερθέντα και σύμφωνα με το β΄ σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: Η α΄ προϋπόθεση που θέτει η περ. ζ΄ του άρθρου 1 του Καταστατικού του Ο.Α.Ε.Ε. για την ασφάλιση των εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών, δηλαδή της αυτοπρόσωπης άσκησης του επαγγέλματος με ιδιόκτητο εκπαιδευτικό αυτοκίνητο, είναι άνευ αντικειμένου, δεδομένου ότι ο εκπαιδευτής δεν είναι δυνατόν πλέον να ασκεί το επάγγελμα αυτοπρόσωπα και με ιδιόκτητο αυτοκίνητο, χωρίς να είναι ιδιοκτήτης ή μέτοχος εταιρίας Σχολής Οδηγών ή Κ.Ε.Θ.Ε.Υ.Ο. ▪ Οι εκπαιδευτές υποψηφίων οδηγών που απασχολούνται σε Σχολές Οδηγών ή Κ.Ε.Θ.Ε.Υ.Ο. υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ ως ελεύθεροι επαγγελματίες χωρίς να έχουν στην ιδιοκτησία τους εκπαιδευτικό αυτοκίνητο, έχοντας κάνει έναρξη επαγγέλματος στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. Εξαίρεση αποτελούν, σε κάθε περίπτωση, οι απασχολούμενοι ως μισθωτοί στις Σχολές Οδηγών με σχέση εξαρτημένης εργασίας, οι οποίοι ασφαλίζονται στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.. Για την εγγραφή τους στα Μητρώα Ασφαλισμένων υποβάλλεται ισχύουσα άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή (για άδειες που έχουν εκδοθεί προ τη 3-7-2011 και εξακολουθούν να ισχύουν) , ή βεβαίωση ορθής αναγγελίας έναρξης επαγγέλματος / ανανέωσης ασκήσεως επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών. ▪ Επίσης, στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ υπάγονται οι εκπαιδευτές υποψηφίων οδηγών που διατηρούν Σχολή Οδηγών ή Κ.Ε.Θ.Ε.Υ.Ο., της οποίας η λειτουργία αποδεικνύεται με βεβαίωση Δ.Ο.Υ ή συμμετέχουν σε εταιρία με αυτό το αντικείμενο. Για την εγγραφή τους στα Μητρώα Ασφαλισμένων υποβάλλονται κατά περίπτωση τα αναφερόμενα στον Κανονισμό Ασφαλιστικής Λειτουργίας δικαιολογητικά.
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 11:33

Η Επικαιρότητα Τώρα