136 προσλήψεις στις κατασκηνώσεις του Δήμου Αθηναίων

136 προσλήψεις στις κατασκηνώσεις του Δήμου Αθηναίων Ο Δήμος Αθηναίων κάθε ενδιαφερόμενο που έχει τα παρακάτω προσόντα και ιδιότητες να προσφέρει οικειοθελώς τις υπηρεσίες του στο κοινωνικό, εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό έργο που επιτελείται κατά την φιλοξενία παιδιών σας Παιδικές Εξοχές του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα Αττικής, για ης εξής κατ’ αριθμόν ατόμων θέσεις: ΘΕΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ή ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 1 Εν ενεργεία ή μη εκπαιδευτικός καθώς και πτυχιούχος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισοτίμων αντίστοιχης ειδικότητας Σχολών της Αλλοδαπής, ή πτυχιούχος Τ.Ε.Ι. από 26/06/2013 έως 31/08/2013 ΒΟΗΘΟΣ ΑΡΧΗΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 1 Εν ενεργεία ή μη εκπαιδευτικοί καθώς και πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισοτίμων αντίστοιχης ειδικότητας Σχολών της Αλλοδαπής, ή πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. από 26/06/2013 έως 31/08/2013 ΥΠΑΡΧΗΓΟΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 4 Εν ενεργεία ή μη εκπαιδευτικοί καθώς και πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισοτίμων αντίστοιχης ειδικότητας Σχολών της Αλλοδαπής, ή πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. από 26/06/2013 έως 31/08/2013 ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΕΣ - ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΙΣΣΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ (ηλικίας 18-30 ετών) 20 Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισοτίμων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, ή πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισοτίμων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, ή φοιτητές των ως άνω αναφερομένων σχολών. από 26/06/2013 έως 31/08/2013 ΟΜΑΔΑΡΧΙΣΣΕΣ (ηλικίας 18-22 ετών και εν ελλείψει αυτών ηλικίας 16-22 ετών) 110 Απολυτήριο Τρίτης Γυμνασίου τουλάχιστον. από 27/06/2013 έως 31/08/2013 Ενδεχόμενη προϋπηρεσία σε κατασκηνώσεις, θα συνεκτιμηθεί. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν σωματική και ψυχική υγεία, αποδεικνυόμενα από σχετικό πιστοποιητικό Υγείας.Η αποζημίωση για την εθελοντική κοινωνική, εκπαιδευτική και ψυχαγωγική προσφορά των ως άνω στελεχών θα καθοριστεί για κάθε κατασκηνωτική περίοδο με Κοινή Υπουργική Απόφαση. Σε περίπτωση που δεν γίνει εφικτή η έκδοση της ως άνω Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όσοι προσφέρουν οικειοθελώς τις υπηρεσίες τους, ουδεμία οικονομική απαίτηση για τον λόγο αυτό θα έχουν από το Δήμο Αθηναίων. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν έντυπη αίτηση (που διανέμεται στο δημοτικό κατάστημα της οδού Λιοσίων 22, 2°s όροφος, Τμήμα Πρωτοκόλλου - Διεκπεραίωσης και Αρχείου όπου και θα την καταθέσουν) εντός προθεσμίας, ήτοι για χρονικό διάστημα από 22/05/2013 έως και 31/05/2013. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ. Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται με την αίτησή τους να συνυποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά: 1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. 2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους, στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός αυτού. Σε κάθε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό πρέπει στη φωτοτυπία του τίτλου να περιλαμβάνεται και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό. 3. Βεβαίωση φοίτησης για υποψηφίους που είναι φοιτητές. 4. Βεβαίωση της οικείας προϊσταμένης αρχής Α' θμιας ή Β' θμιας εκπαίδευσης για τους εν ευεργεία εκπαιδευτικούς όπου θ’ αναφέρεται ο χρόνος διορισμού των και της πραγματικής υπηρεσίας των. 5. Πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης Όποιοι υποψήφιοι έχουν ανήλικα τέκνα, αντί του πιστοποιητικού γέννησης, και προκειμένου να συνεκτιμηθεί η ιδιότητά τους αυτή, θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολύτεκνων οικογενειών, αντί του πιστοποιητικού γέννησης, και προκειμένου να συνεκτιμηθεί η ιδιότητά τους αυτή, θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό της οικογενειακής τους κατάστασης Δήμου ή Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (άρθρο 6, παρ. 2, Ν. 3454/ 06). 6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (για ενήλικες υποψηφίους) ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση. 7. Βεβαίωση προηγούμενης απασχόλησης σε Κατασκηνώσεις δημοσίου, ιδιωτικού ή μη κερδοσκοπικού φορέα (μόνο για υποψηφίους θέσεων αρχηγού, βοηθού αρχηγού και υπαρχηγού). 8. Υποβολή ολοκληρωμένου προγράμματος απασχόλησης των παιδιών (μόνο για υποψηφίους θέσεων αρχηγού, βοηθού αρχηγού και υπαρχηγού). 9. Σε περίπτωση ανεργίας ενός ή και των δύο γονέων των υποψηφίων απαιτείται προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του Ο.Α.Ε.Δ.(όχι φωτοτυπία κάρτας ανεργίας ). ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ότι: (α) Οι υποψήφιοι των τριών (3) πρώτων κατηγοριών εφόσον επιθυμούν, δύναται να δηλώσουν κατά προτεραιότητα την προτίμησή τους και για τις τρεις θέσεις, ήτοι του αρχηγού, του βοηθού αρχηγού και του υπαρχηγού κατασκήνωσης.(β) Η επιλογή των ενδιαφερομένων θα διενεργηθεί κατόπιν της υποβολής των αιτήσεων και ύστερα από συνέντευξη που θα παραχωρήσουν ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης βάσει των στοιχείων των δικαιολογητικών που θα κατατεθούν και της εν γένει παρουσίας των.
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 11:36

Η Επικαιρότητα Τώρα