4 προσλήψεις Υπουργείο Πολιτισμού IB ΕΠΚΑ

4 προσλήψεις Υπουργείο Πολιτισμού IB' ΕΠΚΑ Την πρόσληψη του παρακάτω εργατοτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου, ως εξής: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & έργων Τέχνης (ομάδα Β) για τη διενέργεια άμεσων σωστικών επεμβάσεων συντήρησης επιτοίχιου κονιάματος αρχαίας δεξαμενής Μία (1) Έδρα: Αρχαιολογικός χώρος Καστρίτσας Ν. Ιωαννίνων (IB' ΕΠΚΑ) Τέσσερις (4) μήνες με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως τη λήξη του έργου       Έδοα: Πέντε (5) μήνες με     Αρχαιολογικός δυνατότητα ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες επτά (7) χώρος Καστρίτσας παράτασης η     Ν. Ιωαννίνων (IB' ανανέωσης έως τη     ΕΠΚΑ) ληξη του έργου Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΌσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία ληξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση: Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων, Πλατεία 25ης Μαρτίου 6, 45221 Ιωάννινα, υπόψιν κ. Ν. Κυραμάριου η κ. Α. Κάλιοση (τηλ. επικοινωνίας: 26510 01051, 26510 01053) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavqeia.qov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Τ. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας μας (από 23-5-2013 έως 29-5-2013).  Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση.   ολη η προκηρυξη εδω  
Τελευταία τροποποίηση στις 29/07/2013 - 18:33

Η Επικαιρότητα Τώρα