66 Προσλήψεις στα κάμπινγκ Πρίνου Χρ. Αμμουδιάς

66 Προσλήψεις στα κάμπινγκ Πρίνου Χρ. Αμμουδιάς Η «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΑΣΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε» Ανακοινώνειότι θα προσλάβει προσωπικό για την αντιμετώπιση εποχιακών αναγκών της εταιρείας συνολικού αριθμού εξήντα έξη (66) ατόμων για τις ειδικότητες, τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών ως εξής: ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΑ ΧΡΟΝΚ ΔΙΑΡΚΕ 101 ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 12 (6 για το κάμπινγκ της Χρ. Αμμουδιάς και 6 για το κάμπινγκ του Πρίνου) Δύο μήν 102 ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΟΥΠΕΡ-ΜΑΡΚΕΤ 6 (για το κάμπινγκ της Χρ. Αμμουδιάς) Δύο μήν 103 ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΠΑΡ 5 (για το κάμπινγκ της Χρ. Αμμουδιάς) Δύο μήν 104 ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ/ΤΡΙΑ 1 (για το κάμπινγκ της Χρ. Αμμουδιάς) Δύο μήν 105 ΔΕ ΝΟΣΟΚΟΜΟΣ-Α 1 (για το κάμπινγκ της Χρ. Αμμουδιάς) Δύο μήν 106 ΥΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 4 (2 για το κάμπινγκ της Χρ. Αμμουδιάς και 2 για το κάμπινγκ του Πρίνου) Δύο μήν 107 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 2 (για το κάμπινγκ της Χρ. Αμμουδιάς) Δύο μήν 108 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 35 (5 για το Σούπερ-Μάρκετ του κάμπινγκ της Χρ. Αμμου­διάς, 2 για ξαπλώστρες στο κάμπινγκ της Χρ. Αμμουδιάς και 1 για το κάμπινγκ του Πρίνου, 17 για καθαριότητα Εσωτ.-εξωτερικών χώρων στο κάμπινγκ της Χρ .Αμμουδιάς ι 10 για καθαριότητα εσωτε ρικών και εξωτερικών χώρων στο κάμπινγκ του Πρίνου. Δύο μήν ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της εταιρείας μας, στην Παναγία Θάσου στο κτίριο της πρώην Κοινότητας Παναγίας, από 23-05-2013 , ημέρα Πέμπτη έως και 28-05-2013 , ημέρα Τρίτη. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει. ολη η προκηρυξη εδω
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 11:36

Η Επικαιρότητα Τώρα