45 Θέσεις εργασίας Δήμος Ωραιοκαστρου

45 Θέσεις εργασίας Δήμος Ωραιοκαστρου Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, σαράντα πέντε (45) ατόμων για την κάλυψη εκτάκτων κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στην υπηρεσία καθαριότητας που εδρεύει στο Ωραιοκαστρο Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 101 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΩΡ ΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ) 2 ΜΗΝΕΣ 30 102 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΩΡ ΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 2 ΜΗΝΕΣ 15 Κωδικός θέσης Λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 101 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (παρ.2 άρθρο 5 του Ν.2527/1997) 102 Επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα κριτήρια της παρ. 2 άρθρο 169 Ν. 3584/2007.4. Υπεύθυνη δήλωση με τα συνημμένα δικαιολογητικά ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο γραφείο του Δήμου Ωραιοκάστρου (Δ/νση: Κομνηνών 76, τηλ: 2313304055-4020) και αρμόδιοι για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κα. Ζούτσου Αθηνά και κα. Λέττα Αναστασία-Μαρία (τηλ. επικοινωνίας: 2313304055 και 2313304020) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά από την 22-05-2013 έως και 24-05-2013.
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 11:36

Η Επικαιρότητα Τώρα