ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΩ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΜΟΥ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Α. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Γενικά στοιχεία Η προϋπηρεσία του εργαζομένου λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό του μισθολογικού κλιμακίου που θα ενταχθεί, με βάση την Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. ή Υπουργική Απόφαση που καθορίζει τους όρους αμοιβής και εργασίας του τομέα, κλάδου ή ειδικότητας που ανήκει. Στην προϋπηρεσία περιλαμβάνεται τόσο ο χρόνος της πραγματικής απασχόλησης όσο και ο χρόνος της νόμιμης αναστολής της σύμβασης εργασίας. Για να υπολογιστεί η προϋπηρεσία πρέπει ο εργαζόμενος να προσκομίσει στον εργοδότη του, κατά την πρόσληψή τους είτε μεταγενέστερα, πιστοποιητικό των προηγούμενων εργοδοτών ή ασφαλιστικά βιβλιάρια, ένσημα, μισθολογικές καταστάσεις ή οτιδήποτε άλλο αποδεικτικό μέσο.(ΑΠ 638/63, 976/85 306/87, 1053/87, Τμ. Β’). Εφ’ όσον προσκομισθούν τα σχετικά αποδεικτικά - πιστοποιητικά συνυπολογίζεται και η προϋπηρεσία στην αλλοδαπή (ΑΠ 159/80 & 332/90). Ο υπολογισμός της προϋπηρεσίας γίνεται από την προσκόμιση των πιστοποιητικών και έπειτα, κατά την επικρατέστερη στην νομολογία άποψη (ΑΠ 947/82, 306/87). Το μειωμένο ημερήσιο ωράριο εργασίας δεν λαμβάνεται υπ’ όψη σαν πλήρη ημέρα απασχολήσεως (Γνωμ. Ν.Σ.Κ 793/70). Για να αναγνωρισθεί η μειωμένη απασχόληση σαν προϋπηρεσία για τον καθορισμό των αποδοχών θα πρέπει να αναχθεί πρώτα σε πλήρη. Η υποχρέωσή του εργοδότη για την έκδοση του πιστοποιητικού εργασίας υπάρχει έστω και αν η σύμβαση εργασίας είναι άκυρη για οποιοδήποτε λόγο (Μ.Π.Α. 6130/61). Ο χρόνος της στρατιωτικής υπηρεσίας λαμβάνεται ως προϋπηρεσία μόνο στον εργοδότη που υπηρετούσε ο εργαζόμενος πριν τη στράτευσή του και εφ’ όσον, μετά την αποστράτευσή του συνεχίζεται μαζί του η εργασιακή σχέση. (Εγκ. Υπ. Εργ. 34559/68, ΑΠ 1035/82). Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 609/14-6-62 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., σε περίπτωση στρατεύσεως μισθωτού, ο χρόνος της υπηρεσίας στο στρατό, λογίζεται ως χρόνος προϋπηρεσίας, που διανύθηκε στον εργοδότη, στον οποίο υπηρετούσε πριν την πρόσκλησή του με τις εξής προϋποθέσεις: α) ο μισθωτός πριν τη στράτευσή του να είχε υπηρεσία μεγαλύτερη των έξι (6) μηνών, β) να δηλώσει ο μισθωτός, εντός μηνός από την αποστράτευσή του, στον εργοδότη ότι επιθυμεί να απασχοληθεί πάλι σ’ αυτόν και γ) να προσέλθει πράγματι εντός 15 ημερών να αναλάβει υπηρεσία. Για τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας, λαμβάνονται υπόψη τα ομότιμα ή συναφή καθήκοντα του εργαζόμενου στους προηγούμενους εργοδότες. Ομότιμα καθήκοντα θεωρούνται εκείνα, που είναι του ίδιου βαθμού, της ίδιας αξίας με τα ασκούμενα στο παρόν από το μισθωτό και λόγω αυτής της ταυτότητας έχουν τις ίδιες ηθικές και υλικές απολαβές. Συναφή καθήκοντα είναι τα παρεμφερή, εκείνα που, συγκρινόμενα με τα ασκούμενα από το μισθωτό παρουσιάζουν ικανή ομοιότητα (Εφ. Αθ. 1857/73). Σε περίπτωση απόλυσης εργαζόμενου σαν χρόνος προϋπηρεσίας λογαριάζεται η τελευταία συνεχής κι αδιάκοπη απασχόληση του απολυόμενου στον ίδιο εργοδότη, με σύμβαση αορίστου χρόνου ανεξάρτητα του εάν εργάστηκε με διαφορετικές ειδικότητες σαν εργάτης ή υπάλληλος και η αποζημίωση θα υπολογισθεί με βάση την τελευταία προ της απόλυσης ειδικότητας, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά. Σε περίπτωση που έχει συναφθεί νέα σύμβαση στον ίδιο εργοδότη, ο χρόνος υπηρεσίας μετράει από τη δεύτερη αυτή χρονική στιγμή, για τον υπολογισμό της αποζημίωσης. Σύμφωνα με απόφαση 492/82 Εφετείου Κρήτης "Ως προυπηρεσία μισθωτού εργασθέντος εις τον αυτόν εργοδότην υπό διάφορον ειδικότητα εκείνης την οποία έχει νοείται και η διανυθείσα υπό την διάφορον ειδικότητα" Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας Ο μισθωτός δικαιούται να ζητήσει και ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγήσει πιστοποιητικό προϋπηρεσίας στον αιτούντα (άρθρα 678 ΑΚ, 2 Ν. 2112/20, 4 Β.Δ. 16/8.7.20). στο οποίο θα αναφέρεται το είδος και η διάρκεια της παρασχεθείσας εργασίας Χαρακτηρισμούς για το ποιόν της εργασίας και για τη διαγωγή του μισθωτού επιτρέπεται να περιλάβει ο εργοδότης στο πιστοποιητικό προϋπηρεσίας μόνο αν το ζητήσει στην αίτησή του ο εργαζόμενος. Σε περίπτωση πτώχευσης, ο σύνδικος της πτώχευσης εκδίδει το πιστοποιητικό. Αν ο εργοδότης είναι νομικό πρόσωπο, ανώνυμη εταιρεία κ.λ.π., αρμόδιος για την έκδοση του πιστοποιητικού είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος που δεσμεύει το νομικό πρόσωπο. Εάν ο εργοδότης αρνηθεί την έκδοση του πιστοποιητικού ή χορηγήσει ελλιπές πιστοποιητικό ως προς το χρόνο και το είδος της προϋπηρεσίας, ή περιλάβει σ’ αυτό χαρακτηρισμούς που δεν ζητήθηκαν από τον εργαζόμενο, κινδυνεύει να υποστεί συνέπειες της παράνομης πράξης του (Ν. 1545/85). Για το χρόνο υποβολής των πιστοποιητικών προϋπηρεσίας στο νέο εργοδότη δεν υπάρχει ενιαία ρύθμιση. Ορισμένες ΣΣΕ θέτουν ανατρεπτική προθεσμία για την προσκόμιση των πιστοποιητικών προϋπηρεσίας και την αναγνώρισή της από τους εργοδότες. Τούτο όμως δεν σημαίνει και έκπτωση των δικαιωμάτων του μισθωτού, εάν ο εργαζόμενος δεν μπορεί να προσκομίσει τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας εντός της προθεσμίας, εφ’ όσον εγκαίρως γνωστοποιήσει τούτο στον εργοδότη του. Στην περίπτωση εκπρόθεσμης γνωστοποίησης της προϋπηρεσίας ή μη γνωστοποίησής της κατά την πρόσληψη, τα σχετικά με την προϋπηρεσία δικαιώματα του μισθωτού, δεν χάνονται, απλώς μετατίθενται χρονολογικά στην ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών προϋπηρεσίας. Ποιος χρόνος δεν προσμετρείται στην προϋπηρεσία - Ο χρόνος ασθενείας του μισθωτού, εκτός αν αυτός διατήρησε την αξίωσή του στο μισθό σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 657-658 Α.Κ. και Υπ. Εργ. 50529/3399/4-6-69. - Η προϋπηρεσία συνταξιούχου που συνάπτει νέα σύμβαση εργασίας, μετά τη συνταξιοδότησή του, εάν η συγκεκριμένη προϋπηρεσία ελήφθη υπ’ όψη για τη χορήγηση της σύνταξης (Υπ. Εργ. 27389/1744/24-3-69). - Οι άδειες άνευ αποδοχών δεν θεωρούνται ως χρόνος προϋπηρεσίας όταν απαιτείται πραγματική απασχόληση (π.χ. υπολογισμός αποδοχών). Επειδή στην άδεια άνευ αποδοχών δεν καταλύεται η υφιστάμενη σχέση εργασίας, αλλά επέρχεται αναστολή των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η άδεια άνευ αποδοχών θεωρείται ως προϋπηρεσία για τον καθορισμό κάποιου δικαιώματος που προϋποθέτει διάρκεια εργασιακής σχέσεως (π.χ. υπολογισμός αποζημίωσης απολυόμενου). Β. ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Άρθρο 15 Ν.3205/2003 Υπηρεσία για μισθολογική εξέλιξη 1. Ως υπηρεσία για την εξέλιξη των υπαλλήλων στα μισθολογικά κλιμάκια του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, λαμβάνεται υπόψη: α. Η υπηρεσία που προσφέρεται στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου. β. Η προϋπηρεσία σε Υπηρεσίες Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και της Κυπριακής Δημοκρατίας, αντίστοιχες με αυτές του προηγούμενου εδαφίου. γ. Κάθε πραγματική και συντάξιμη δημόσια υπηρεσία που υπολογίζεται για τη συμπλήρωση της 35ετίας, ανεξάρτητα από το φορέα που έχει προσφερθεί. δ. Ο χρόνος αποδεδειγμένης υπηρεσίας στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες των πολιτικών προσφύγων, των συζύγων και των τέκνων αυτών, που έχουν επαναπατρισθεί μέχρι την 31.12.1996. ε. Κάθε προϋπηρεσία, που από ισχύουσες διατάξεις αναγνωρίζεται ως πραγματική δημόσια υπηρεσία στις θέσεις που υπηρετούν. στ. Η προϋπηρεσία που έχει προσφερθεί με την ιδιότητα του μόνιμου, εθελοντή ή ανακαταταγμένου στρατιωτικού στις Ένοπλες Δυνάμεις, στην Ελληνική Αστυνομία, στο Πυροσβεστικό και Λιμενικό Σώμα, μετά την αφαίρεση του χρόνου που θα υπηρετούσε ο υπάλληλος ως κληρωτός ή έφεδρος, εάν δεν είχε καταταγεί ως στρατιωτικός (μόνιμος, εθελοντής ή ανακαταταγμένος). ζ. Η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών σε σχολεία της Κύπρου και ισότιμα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, εφόσον δεν έχει χρησιμοποιηθεί για απονομή σύνταξης, καθώς και η προϋπηρεσία τους σε σχολεία της ιδιωτικής εκπαίδευσης. η. Χρόνος μέχρι οκτώ (8) έτη που έχει ληφθεί υπόψη ως προσόν διορισμού υπαλλήλων που υπηρετούσαν κατά την 31.12.1996. θ. Ο χρόνος απεργίας, κανονικής άδειας και διαθεσιμότητας λόγω νόσου. ι Ο χρόνος παροχής υπηρεσίας με σύμβαση μίσθωσης έργου ή με ανάθεση κατ’ αποκοπήν εργασίας, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές έχουν χαρακτηριστεί με διάταξη νόμου ή με δικαστική απόφαση ότι διανύθηκαν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (εξαρτημένης) ή εφόσον σύμφωνα με τα υπηρεσιακά έγγραφα συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: ί. απασχόληση κατά το σύνηθες δημοσιοϋπαλληλικό ωράριο, ίί. παροχή εργασίας στο χώρο της δημόσιας υπηρεσίας και με την άμεση εποπτεία της υπηρεσίας και ίίί. αμοιβή ανάλογη με των προσλαμβανομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. ια. Η ιεροψαλτική προϋπηρεσία με τις προϋποθέσεις που τίθενται από τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του Ν. 2320/1995 (ΦΕΚ 133Α).
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 08:29

Η Επικαιρότητα Τώρα