Ρυθμίσεις για τις ασφαλιστικές εισφορές

Θα αφορούν και τις μητέρες ανηλίκων Το κατώτατο όριο αποδοχών, επί του οποίου θα υπολογίζονται στο εξής οι ασφαλιστικές εισφορές, για τους έμμισθους ασφαλισμένους του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων, ρυθμίζει με εγκύκλιό του το υπουργείο Εργασίας. Για το 2011 η πρώτη ασφαλιστική κατηγορία διαμορφώνεται στα 693,35 ευρώ και συνεπώς η ασφαλιστική εισφορά δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 138,67 ευρώ, τα οποία επιμερίζονται σε 46,25 ευρώ για τον εργαζόμενο και 92,42 ευρώ για τον εργοδότη. Σε περίπτωση όμως που οι μηνιαίες αποδοχές υπολείπονται του ποσού της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας, οι διαφορές που προκύπτουν, καλύπτονται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο, το ανώτερο σε τρεις μηνιαίες δόσεις, εντός του πρώτου τριμήνου του νέου έτους. Για παράδειγμα εάν οι αποδοχές του έμμισθου είναι 580 ευρώ το μήνα, τότε οι ασφαλιστικές εισφορές του είναι 118 ευρώ, άρα υπολείπονται του κατώτατου ορίου, κατά 22,67 ευρώ ή 272,04 ευρώ το έτος. Το ποσό αυτό οφείλει να το καταβάλλει ο ασφαλισμένο είτε εφάπαξ, είτε σε τρεις μηνιαίες δόσεις, με τη ρύθμιση να τίθεται σε ισχύ από 1η Αυγούστου. Σύμφωνα με την ίδια εγκύκλιο, στη σύνταξη μπορούν να βγουν μόνο οι μητέρες ανηλίκων είναι ασφαλισμένες στο Ταμείο Νομικών και στο Ταμείο Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων (ΤΑΝΠΥ), δεδομένου ότι κάτι τέτοιο προβλέπεται από τις καταστατικές τους διατάξεις. Δεν ισχύει όμως το ίδιο και για τον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) και τον Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (ΤΣΑΥ). Επίσης, καταργείται η δυνατότητα που είχαν οι φαρμακοποιοί να διατηρούν φαρμακείο και να έχουν συνταξιοδοτηθεί, λαμβάνοντας τη μισή σύνταξη. Στο εξής, προβλέπεται αναστολή της σύνταξης, στην περίπτωση που ο συνταξιούχος ασκήσει εκ νέου επαγγελματική δραστηριότητα.

Η Επικαιρότητα Τώρα