10 Θέσεις εργασίας Δήμος Σαμοθράκης

10 Θέσεις εργασίας Δήμος Σαμοθράκης Ο ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, προς κάλυψη εκτάκτων και επειγουσών αναγκών πυροπροστασίας για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΕ Εργατών/τριών Πυρασφάλειας 10 Απολυτήριο τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο 3τάξιου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή Απολυτήριο Τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000, της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής. Δύο (2) μήνες Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: • Χρόνος ανεργίας ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)• Πολύτεκνος ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας (50 μονάδες για κάθετέκνο)• Ανήλικα τέκνα (30 μονάδες για καθένα από τα πρώτα τέκνα και 50μονάδες για το τρίτο τέκνο)• Γονέας ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας (50 μονάδες για κάθετέκνο) ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑ: προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι του δήμου Σαμοθράκης ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: ΟΙ υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΟι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους (έντυπο αίτησης- υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2) θα πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς και τα δικαιολογητικά για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων και των λοιπών ιδιοτήτων τους, νομίμως επικυρωμένα, όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «21-03-2012» το οποίο επισυνάπτεται της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος. Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Χώρα - τ.κ. 68002 Σαμοθράκη, απευθύνοντάς την στο Πρωτόκολλο υπόψιν κα. Σαμαρά Γαρυφαλλιά (τηλ. επικοινωνίας: 2551350819).Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες(υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της παρούσας στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος. ολη η προκητυξη εδω
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 11:58

Η Επικαιρότητα Τώρα