Προσλήψεις στην ΔΕΗ Σητεία

Προσλήψεις στην ΔΕΗ Σητεία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΡΓΑΤΩΝ) Ο ΑΗΣ Αθερινόλακκου ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου ημερομίσθιου ανειδίκευτου προσωπικού (εργατών) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια) συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχιακών ή παροδικών αναγκών του Σταθμού. Υπηρεσιακή Μονάδα Έδρα Υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια Σύμβασης Αριθμός Ατόμων ΑΗΣ Αθερινόλακκου Χανδράς Σητείας Κρήτης Εργάτης(ΥΕ) 60 ημερομίσθια 2 Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να υποβάλουν από 10/06/2013 μέχρι 14/06/2013 και ώρα 08:00 έως 13:00 στη Γραμματεία του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου, την ειδική έντυπη Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση η οποία διανέμεται από την γραμματεία του Σταθμού, υποβάλλοντας συνημμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία τους. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης:1. Εντοπιότητα.2. Ανεργία και χρονικό διάστημα ανεργίας του αιτούντος.3. Στοιχεία κοινωνικής και οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος (άγαμος, έγγαμος, αριθμός τέκνων, τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, ειδικές ανάγκες σε μέλη της οικογένειας του υποψηφίου κ.λ.π.).4. Προηγούμενη εμπειρία στη ΔΕΗ Α.Ε. εντός της τελευταίας τριετίας.5. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. Σημείωση: Επαναπρόσληψη των ατόμων απαγορεύεται πριν παρέλθουν 12 μήνες από τη λήξη της προηγούμενης απασχόλησής τους στη ΔΕΗ Α.Ε.
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 11:58

Η Επικαιρότητα Τώρα