4 Θέσεις εργασίας ΔΙΑΚΑΠ ΑΕ ΟΤΑ

4 Θέσεις εργασίας ΔΙΑΚΑΠ ΑΕ ΟΤΑ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Η ΔΙΑΚΑΠ ΑΕ ΟΤΑ ύστερα από την υπ' αριθ. 11/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΑΚΑΠ ΑΕ ΟΤΑ, την υπ' αριθμ.: 9446/08-05-2013 έγκριση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τεσσάρων (04) ατόμων, προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών της επιχείρησης για τις εξής ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Φύλακες Πυρασφάλειας ΔΕ - ΥΕ 3 Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Απολυτήριος τίτλος τριταξίου γυμνασίου ή για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980 απολυτήριο Δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής. Δύο(2) μήνες Φύλακας-Ζυγιστής ΔΕ-ΥΕ 1 Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Απολυτήριος τίτλος τριταξίου γυμνασίου ή για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980 απολυτήριο Δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Δύο(2) μήνες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής. Οι Φύλακες Πυρασφάλειας και ο Φύλακας-Ζυγιστής πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: Αναφέρουμε ενδεικτικά: 1. Αντίγραφο ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.2. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εργάστηκε τους τελευταίους 12 (δώδεκα) μήνες σε δημόσιο φορέα.3. Βασικό τίτλο σπουδών.4. Βεβαίωση ΟΑΕΔ (για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας).5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.6. Για την απόδειξη γονέα μονογονεϊκής οικογένειας, απαιτείται:Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος ότι είναι γονέας μονογονεϊκής οικογένειας ο οποίος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης της πρόσληψης, ασκεί εν τοις πράγματι και κατά αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα ενός ή περισσοτέρων ανήλικων τέκνων. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από το γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους.7. Για την απόδειξη τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας, απαιτείται:Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος ότι είναι τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας και για το χρονικό διάστημα μέχρι την ενηλικίωση του τη γονική μέριμνα ασκούσε εν τοις πράγματι και κατ' αποκλειστικότητα η μετά από ανάθεση ένας μόνο γονέας. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από το τέκνο μέχρι και την συμπλήρωση του 30ου έτους της ηλικίας του.8. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για απόδειξη προϋπηρεσίας. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της ΔΙΑΚΑΠ ΑΕ ΟΤΑ (Δ/νση: Κασσάνδρεια, τηλ:23743.51.306) και αρμόδιοι για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Τράκα-Σχοινά Αναστασία και η υπάλληλος κ. Δριβελέγκα Μαριάννα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επόμενη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων της επιχείρησης.
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 12:01

Η Επικαιρότητα Τώρα