11 Θέσεις εργασίας Μαθητική Κατασκήνωση Αγίου Ιωάννη Ασπρονερίου

11 Θέσεις εργασίας Μαθητική Κατασκήνωση Αγίου Ιωάννη Ασπρονερίου Πρόσληψης έντεκα (11) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου της Ε.Μ.Κ.Φ. Αγ. Ιωάννη Ασπρονερίου Λοκρίδας, που εδρεύει στην Αταλάντη. Έχοντας υπόψη :Τις διατάξεις του άρθ. 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των Ν. 2225/1994, 2247/1994, 2266/1994, 2349/1995, 2527/1997, 2738/1999 και 3051/2002, 3146/2003, 3174/2003, 3200/2003, 3260/2004 και 3320/2005Και με την επιφύλαξη της υπογραφής της διυπουργικής απόφασης από τους αρμόδιους Υπουργούς, Ανακοινώνει Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη εποχιακών αναγκών λειτουργίας της Μαθητικής Κατασκήνωσης Αγίου Ιωάννη Ασπρονερίου Λοκρίδας για τις εξής θέσης εργασίας: ΕΙΔΙΚΟΤ ΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟ Σ ΕΙΔ. -ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Μάγειρες 1 Α) Απολυτήριο τίτλο αναγνωρισμένης κατωτέρας σχολής αντίστοιχης ειδικότητας ή (αν δεν υπάρχει) Β) εμπειρία στο αντικείμενο . Γ) Απολυτήριο Υ.Ε 1) Απολυτήριο Δημ. Σχολείου για αποφοιτήσαντες μέχρι το 1977 2) Απολυτήριο Δημ. Σχολείου ή Γ' Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από 1977 ως 1980 3) Απολυτήριο Γ' Γυμνασίου για τους αποφοιτήσαντες μετά το 1980. Ιούνιος Ιούλιος 2013 (30 ημέρες) Βοηθοί Μαγείρων 1 Ομοίως όπως παραπάνω Όπως Μάγειρες Εργάτες 2 Ομοίως όπως παραπάνω Όπως Μάγειρες Εργάτριες WC 2 Ομοίως όπως παραπάνω Όπως Μάγειρες Λαντζέρισ σες 2 Ομοίως όπως παραπάνω Όπως Μάγειρες Τραπεζοκ όμες Εργάτριες 1 Ομοίως όπως παραπάνω Όπως Μάγειρες Ιατροί 1 Ιατρός, κατά προτίμηση παιδίατρος- άδεια άσκησης επαγγέλματος.. Ιούνιος Ιούλιος 2013 (28 ημέρες) Νοσοκόμ οι 1 Πτυχίο Π.Ε ή Τ.Ε.Ι Νοσηλευτικής ή Διετούς Επαγγελματικής Σχολής Δ.Ε (σε περίπτωση έλλειψης) - άδεια άσκησης επαγγέλματος Ιούνιος Ιούλιος 2013 (28 ημέρες) Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Οι υποψήφιοι: 1. Πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 55 ετών.2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπειτην εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα( επιφύλαξη, Ν. 2207/1994 άρθρο 4. παρ. 6) Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ1. Κριτήριο εντοπιότητας.2. Κριτήριο χρόνου ανεργίας (βεβαίωση του ΟΑΕΔ και όχι κάρτα ανεργίας).3. Αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας.4. Αριθμός ανηλίκων τέκνων ή τέκνων μονογονεϊκής οικογένειας.5. Ηλικία.6. Εμπειρία (όπου απαιτείται).7. Πτυχίο (όπου απαιτείται). Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση- υπεύθυνη δήλωση ( έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ-1 - άρθρο 21 του Ν. 2190/1994 ) στο γραφείο της υπηρεσίας μας, οδός Χρ. Λυγδή. 1 - 35200 ΑΤΑΛΑΝΤΗ (2° Δημοτικό Σχολείο), εντός προθεσμίας δέκα ημερών , που αρχίζει από την επόμενη μέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας και συγκεκριμένα μέχρι 17 Ιουνίου 2013. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά :Ι.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους (όπου απαιτείται).3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος (όπου απαιτείται).4. Πιστοποιητικό εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας( όπου απαιτείται). 5.Βεβαίωση του ΟΑΕΔ, εάν επικαλούνται την ιδιότητα του μακροχρονίως ανέργου (πέραν των τεσσάρων μηνών) που να φαίνεται και η ημερομηνία έναρξης της ανεργίας.ό.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος να δηλώνει αν τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αίτησης του έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου και σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του.7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για τους επικαλούμενους πολυτεκνία) ή πιστοποιητικό της ΑΣΠΕ.8. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης προκειμένου για υποψήφιους που έχουν ανήλικα τέκνα.9. Πιστοποιητικό του Δήμου ή της κοινότητας στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένοι ή βεβαίωση μονίμου κατοικίας.ΙΟ.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (επιφύλαξη, Ν.2207/1994 άρθρο 4 παρ.6). Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας αποτελεί το συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για περισσότερες πληροφορίες - διευκρινήσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις στο ΑΣΕΠ, κατά των πινάκων κατάταξης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά την πάροδο δέκα (10) ημερών από την ανάρτησή τους. Για την υποβολή ενστάσεως απαιτείται η καταβολή στο Δημόσιο ταμείο παραβόλου σαράντα (40) ευρώ.
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 12:01

Η Επικαιρότητα Τώρα