Φωτοβολταϊκά σε Στέγες

Φωτοβολταϊκα σε Στέγες και Δικαιολογητικά Οποιοσδήποτε ιδιώτης ή μικρή επιχείρηση μπορεί να συμμετέχει άμεσα στο πρόγραμμα για τα Οικιακά φωτοβολταικα αρκεί να υπάρχει σύνδεση με την ΔΕΗ. Δηλαδή το κτίριο στο οποίο θα γίνει η εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος να διαθέτει μια "χελώνα" σύνδεσης στο δίκτυο της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλετκρισμού. Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα Φωτοβολταϊκα σε Στέγες έχουν φυσικά πρόσωπα, μη επιτηδευματίες και φυσικά ή νομικά πρόσωπα επιτηδευματίες που κατατάσσονται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις (με προσωπικό ως 10 άτομα και τζίρο ως 2 εκατ. ευρώ). Ειδικότερα, δικαίωμα ένταξης έχουν είτε οι κύριοι των οριζόντιων ιδιοκτησιών εκπροσωπούμενοι από τον διαχειριστή έπειτα από συμφωνία του συνόλου, είτε ένας εξ αυτών μετά την παραχώρηση χρήσης του κοινόχρηστου χώρου από τους υπόλοιπους Βασική προϋπόθεση για την προσθήκη φωτοβολταϊκού συστήματος για την πώληση ενέργειας είναι η ύπαρξη ηλιακού θερμοσιφωνικού συστήματος. Ο λόγος είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ενοποιημένη γενικότερη αντίληψη στους καταναλωτές σχετικά με τα ζητήματα εξοικονόμησης ενέργειας. Τα Δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται μαζί με την αίτηση Δανείου για το πρόγραμμα , είναι: Κοινά Δικαιολογητικά για όλες τις αιτήσεις: - Αίτηση Δανείου. - Φωτοτυπία ταυτότητας ΑΔΤ. - Φωτοτυπία Ε9 πρόσφατου έτους. Δικαιολογητικά Μισθωτών και Συνταξιούχων: - Φωτοτυπία μισθοδοσίας τρέχοντος μήνα. - Φωτοτυπία φύλλου σύνταξης τρέχοντος μήνα. - Φωτοτυπία πράξης απονομής σύνταξης. - Φωτοτυπία εκκαθαριστικού τρέχοντος έτους. Δικαιολογητικά Ελεύθερων Επαγγελματιών – Μελών ΟΕ- ΕΠΕ- ΑΕ - Φωτοτυπίες Ε3 δύο(2) τελευταίων ετών. - Φωτοτυπίες δύο(2) τελευταίων εκκαθαριστικών. - Φωτοτυπίες Ε5 δύο (2) τελευταίων ετών (σε περίπτωση συμμετοχής του αιτουμένου σε ΟΕ, ΕΠΕ ). Δικαιολογητικά Εισοδηματιών: - Φωτοτυπία Ε2 δύο (2) τελευταίων ετών. - Φωτοτυπία Ε9 τρέχοντος έτους καθώς και προγενέστερα για τυχόν μεταβολές. 3) Τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν σε δεύτερη φάση, προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες στη ΔΕΗ για την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος : Αντίγραφο συμβολαίου επικυρωμένο από συμβολαιογράφο ή δικηγόρο. Αντίγραφο Κτηματολογικού Φύλλου από το Κτηματολογικό Γραφείο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει Κτηματολογικό Γραφείο στην περιοχή σας, θα πρέπει να προσκομίσετε Πιστοποιητικό μετεγγραφής από το Υποθηκοφυλακείο. Αντίγραφο της Οικοδομικής Αδείας, επικυρωμένο από την αρμόδια Πολεοδομία. Κάτοψη δώματος ή στέγη. Πρόσφατο τοπογραφικό (Μόνο για κτίρια που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως). Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν. 1599/86 επικυρωμένες για το γνήσιο της υπογραφής (επισυνάπτονται), όπως απαιτούνται από τη ΔΕΗ για την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκών συστημάτων σε δώματα και στέγες κτιρίων. Υπεύθυνη Δήλωση 1 Υπεύθυνη Δήλωση 2 Υπεύθυνη Δήλωση 3 ΕΠΙΣΗΣ Απαιτείται έγκριση εκτέλεσης εργασιών μικρής κλίμακας κατά την έννοια του άρθρου 7 παρ. 1 του Ν. 3212/2003 (ΦΕΚ Α΄ 308). Οι όροι εγκατάστασης θα ορισθούν με εγκύκλιο του υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Την έγκριση μας την προμηθεύει η οικεία πολεοδομία. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΗΜΑ 1: Ενημέρωση του ενδιαφερόμενου για την πλήρη κατανόηση του προγράμματος και έρευνα αγοράς των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στα φωτοβολταϊκά συστήματα. ΒΗΜΑ 2: Εκπόνηση ηλεκτρολογικού σχεδίου, τεχνικής μελέτης και της σχετικής αίτησης για προσφορά σύνδεσης από το τοπικό κατάστημα της ΔΕΗ. (Θα χρειαστεί κάποιος αδειούχος μηχανικός ή τεχνική εταιρεία για την υπογραφή των σχεδίων). Η ΔΕΗ θα πρέπει να απαντήσει σε 20 ήμερες. ΒΗΜΑ 3: Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας από την Πολεοδομία της Νομαρχίας. Οι όροι θα οριστούν με εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ, η έκδοση της οποίας θα πρέπει να γίνεται σε 5 μέρες. ΒΗΜΑ 4: Εάν θα χρησιμοποιηθεί δάνειο, εξασφάλιση της σχετικής δανειοδότησης. ΒΗΜΑ 5: Αίτηση σύμβασης σύνδεσης στην τοπική ΔΕΗ και υλοποίηση έργων σύνδεσης (ολοκλήρωση σε 20 ήμερες). Αφορά ουσιαστικά το κόστος εγκατάστασης της νέας "χελώνας" με διπλό μετρητή για την εισερχόμενη και εξερχόμενη ηλεκτρική ενέργεια (κόστος 300- 500 ευρώ). ΒΗΜΑ 6: Εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος από την εταιρεία στην οποία αναθέσατε την υλοποίηση της κατασκευής (διάρκεια από 2 έως 14 ημέρες) ΒΗΜΑ 7: Υπογραφή σύμβασης πώλησης με την ΔΕΗ ΒΗΜΑ 8: Ενεργοποίηση της σύνδεσης και πώληση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στην ΔΕΗ. Είστε πλέον ένας μικρός παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας! Καλά κέρδη! Εγκατάσταση ΦΒ Συστημάτων : Επένδυση ή Κίνηση Οικολογικής συνείδησης ; Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων (ΦΒΣ) σε στέγες/ταράτσες απευθύνεται κυρίως στους ιδιώτες και όχι σε επιχειρήσεις και έχει διπλό χαρακτήρα: α) αυτόν της επένδυσης, και β) αυτόν της καλλιέργειας και ενίσχυσης της οικολογικής συνείδησης των πολιτών. Αξίζει ιδιαίτερα να αντιμετωπιστεί ως επενδυτική πρόταση από τους πολίτες που έχουν ακίνητο στην κυριότητά τους λόγω τεσσάρων ισχυρών παραγόντων : 1. Της 25ετούς Σύμβασης με την ΔΕΗ, 2. Του ποσού πώλησης του ρεύματος προς τη ΔΕΗ προς 0,55€ την Κιλοβατώρα (KWh) που είναι από τις υψηλότερες τιμές στην Ευρώπη, 3. Της υψηλής ηλιοφάνειας της Ελλάδας που εξασφαλίζει κατά μέσο όρο απόδοση 1.300 κιλοβατώρες για κάθε 1 κιλοβάτ (KWh/KW) εγκατεστημένου ΦΒ Συστήματος, και τέλος 4. Του αφορολόγητου εισοδήματος που προκύπτει από την πώληση του ρεύματος στην ΔΕΗ
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 08:30

Η Επικαιρότητα Τώρα