Έλεγχος απο την εφορία για εμβάσματα από 50000 ευρώ και άνω

Έλεγχος απο την εφορία για εμβάσματα από 50000 ευρώ και άνω Με εγκύκλιο του Γενικού γραμματέα εσόδων Χ.Θεοχάρη καθορίζεται ότι στην αρμοδιότητα του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) υπάγονται και οι υποθέσεις φορολογουμένων οι οποίοι τα ημερολογιακά έτη 2009, 2010 και 2011 απέστειλαν στο εξωτερικό χρηματικά εμβάσματα ποσού πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ και άνω σε οποιαδήποτε από τα παραπάνω έτη. Το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) καθίσταται αρμόδιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.2343/1995, όπως ισχύει, για την έκδοση των φύλλων ελέγχου, των πράξεων προσδιορισμού του φόρου και των λοιπών καταλογιστικών πράξεων καθώς και των τυχόν συμπληρωματικών φύλλων ή πράξεων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που αφορούν στις υποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και για την περαιτέρω διαδικασία επίλυσης των σχετικών φορολογικών διαφορών και βεβαίωσης των καταλογιζόμενων διαφορών φόρων, πρόσθετων φόρων, προσαυξήσεων, τελών, εισφορών και προστίμων με τη σύνταξη και αποστολή στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. των οικείων χρηματικών καταλόγων κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 12:10

Η Επικαιρότητα Τώρα