ΟΠΑΔ αρμοδιότητες οργανικών μονάδων

ΟΠΑΔ αρμοδιότητες οργανικών μονάδων Με κοινή υπουργική απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και του υπουργού Εργασίας καθορίζονται οι αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων του ΟΠΑΔ . Ακολουθούν οι αρμοδιότητες των Οργανικών μονάδων του ΟΠΑΔ Αρμοδιότητες του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης του ΟΠΑΔ Ο Γενικός Διευθυντής προΐσταται των υπηρεσιών του Οργανισμού και οι αρμοδιότητές του είναι οι εξής: α) Η παράσταση στο ΔΣ του ΟΠΑΔ , χωρίς δικαίωμα ψήφου, ως εισηγητής με τον αρμόδιο Προϊστάμενο Διεύθυνσης, ανάλογα με τη φύση του συζητούμενου θέματος. β) Ο προγραμματισμός των δραστηριοτήτων και της δράσης του Οργανισμού, καθώς και ο συντονισμός της λειτουργίας του, όπως επίσης η αξιολόγηση του κόστους και της ποιότητας των αποτελεσμάτων των οργανικών μονάδων τοΑ;υ. γ) Η εξειδίκευση, συγκριτική ανάλυση και αξιολόγηση της ακολουθούμενης πολιτικής και η διατύπωση εναλλακτικών προτάσεων προς τα υπερκείμενα όργανα. δ) Η εξασφάλιση συνεργασίας, συντονισμού και επικοινωνίας με άλλα Υπουργεία και λοιπούς φορείς στο χώρο της ευθύνης του. ε) Η αξιολόγηση των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 318/1992, όπως ισχύει, καθώς και η αξιοποίηση και ανάπτυξη του υπηρετούντος προσωπικού. στ) Η προσυπογραφή των εγγράφων που υπογράφονται από τα υπερκείμενα αυτού όργανα. ζ) Η άσκηση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων, τα οποία του ανατίθενται από τα υπερκείμενα όργανα. η) Ο συντονισμός και η βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών με προτάσεις και οδηγίες, καθώς και η εποπτεία ως προς τη νομότυπη, παραγωγική και αποτελεσματική λειτουργία τους και την εφαρμογή των κειμένων διατάξεων και εγκυκλίων οδηγιών. Διάρθρωση και αρμοδιότητες των Διευθύνσεων 1. Η Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού είναι αρμόδια για το χειρισμό όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού του Οργανισμού και της στελέχωσής του, καταρτίζει τα σχέδια του προϋπολογισμού, απολογισμού καθώς και ισολογισμού, μεριμνά για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, προγραμματίζει, παρακολουθεί και υλοποιεί τις προμήθειες, εποπτεύει την εκτέλεση των έργων και των μελετών, αναλαμβάνει τις δαπάνες του φορέα, καταρτίζει τις καταστάσεις αποδοχών του προσωπικού. Η Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα: α) Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού β) Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης-Λογιστηρίου γ) Τμήμα Προμηθειών-Διαχείρισης Περιουσίας Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής: α) Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού αα) Ο χειρισμός όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης και μεταβολών του προσωπικού του Οργανισμού καθώς και η μέριμνα για τη χορήγηση σε αυτό πάσης φύσεως αδειών. αβ) Η τήρηση και η ενημέρωση του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων του Οργανισμού, καθώς και η παροχή στοιχείων στα αρμόδια Υπουργεία. αγ) Η μέριμνα για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων του Οργανισμού, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. αδ) Η χορήγηση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών στους υπαλλήλους του Ταμείου. αε) Ο χειρισμός όλων των θεμάτων που αφορούν στην απασχόληση του προσωπικού του Οργανισμού, κατά το υποχρεωτικό ωράριο και πέραν αυτού καθώς και στις αποδοχές, στις αποζημιώσεις υπερωριακής και πρόσθετης απασχόλησης. αστ) Ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν στην εφαρμογή του πειθαρχικού δικαίου και η κίνηση της σχετικής διαδικασίας, για την επιβολή των προβλεπομένων ποινών. αζ) Ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν το ωράριο εργασίας του προσωπικού όλων των υπηρεσιών του Οργανισμού, καθώς και η επιμέλεια για την καθημερινή τήρησή του. αη) Η μέριμνα για τη συγκρότηση των συμβουλίων (διοικητικού, υπηρεσιακού και πειθαρχικού). αθ) Η συγκρότηση και η γραμματειακή υποστήριξη των συλλογικών οργάνων του ΟΠΑΔ. αι) Η τήρηση των πρακτικών του Δ.Σ. και η ανακοίνωση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού για την εκτέλεση των αποφάσεων αυτού. αια) Εισηγήσεις στο Δ.Σ. και στο Υ.Σ. αιβ) Η μέριμνα για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. σε άλλα όργανα και για την παροχή εξουσιοδοτήσεων σε υπηρεσιακά όργανα υπογραφής εντολών, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και διαφόρων εγγράφων και πράξεων. αιγ) Η επεξεργασία στοιχείων για την εκτίμηση των αναγκών του Οργανισμού σε θέσεις προσωπικού, ενέργειες για την κάλυψη αυτών των αναγκών και κατανομή του προσωπικού ανάλογα με τις κατηγορίες, τους κλάδους και τους βαθμούς των υπαλλήλων. αιδ) Η κατάρτιση και επεξεργασία σχεδίων κανονιστικών διοικητικών πράξεων που αφορούν τον Οργανισμό και μέριμνα για την προώθησή τους. αιε) Η μέριμνα για κάθε εργασία σχετική με την πολιτική σχεδίαση έκτακτης ανάγκης και εκπαίδευσης του προσωπικού σε θέματα ασφάλειας. αιστ) Η μέριμνα για τη διαδικασία συνταξιοδότησης των υπαλλήλων. αιζ) Ο υπολογισμός και η έκδοση μηνιαίων μισθοδοτικών καταστάσεων πάσης φύσεως αποδοχών του μόνιμου προσωπικού του ΟΠΑΔ, των υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και των με οιαδήποτε άλλη σχέση εργασίας απασχολούμενων στον Οργανισμό. αιη) Ο υπολογισμός και η έκδοση μηνιαίων μισθοδοτικών καταστάσεων αποζημιώσεων Προέδρου, Συμβούλων του Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. αιθ) Ο υπολογισμός και η έκδοση μηνιαίων καταστάσεων συντάξεων των συνταξιούχων- πρώην υπαλλήλων του ΟΠΑΔ και του Τομέα Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων. ακ) Ο υπολογισμός και η έκδοση καταστάσεων τρίμηνων αποδοχών των υπαλλήλων που συνταξιοδοτούνται. ακα) H υποβολή αναλυτικής περιοδικής δήλωσης και οριστικής δήλωσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών. ακβ) Η έκδοση ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών για την εφορία. ακγ) Η συγκέντρωση, ο έλεγχος και η διαβίβαση στο Ελεγκτικό Συνέδριο των υποβαλλόμενων ανά εξάμηνο δηλώσεων του άρθρου 2 του ν. 1256/1982 (Α΄65) από υπαλλήλους του Οργανισμού. ακδ) Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και η επικύρωση αντιγράφων. β) Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης – Λογιστηρίου βα) Η οικονομική οργάνωση και λογιστική λειτουργία του Οργανισμού. ββ) Η κατάρτιση ετήσιων προϋπολογισμών εσόδων και εξόδων του Οργανισμού (Τομέα Υγείας Ασφαλισμένων Δημοσίου και Τομέα Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων και των λειτουργικών δαπανών αυτών), των τροποποιήσεων αυτών, καθώς και η εκτέλεσή τους. βγ) Η τήρηση του μητρώου δεσμεύσεων και παροχή στοιχείων στα πλαίσια του Μηχανισμού Στήριξης της Ευρωζώνης και του Δ.Ν.Τ. βδ) Η κατάρτιση των ετήσιων απολογισμών και ισολογισμών του Οργανισμού. βε) Η έκδοση επιτροπικών ενταλμάτων προς τις Περιφερειακές Υπηρεσίες για την κάλυψη των αναγκών τους. βστ) Εισηγήσεις στο Δ.Σ. για θέματα της αρμοδιότητας του Τμήματος. βζ) Η σύνταξη της ετήσιας δήλωσης φόρου εισοδήματος. βη) Η λογιστική παρακολούθηση της έκδοσης και εξόφλησης των πάσης φύσεως δαπανών του Οργανισμού από την τράπεζα που ασκεί την ταμειακή διαχείριση. βθ) Η φύλαξη όλων των λογιστικών βιβλίων και η τήρηση αρχείου όλων των παραστατικών οικονομικής διαχείρισης. βι) Η αποστολή οικονομικών στοιχείων που ζητούνται από διάφορες υπηρεσίες και φορείς. βια) Η βεβαίωση και η είσπραξη των εισφορών ασφαλισμένων και εργοδοτών του Ν. Αττικής του Τομέα Υγείας Δημοσίων Υπαλλήλων και του Τομέα Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων. βιβ) Η βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων του ΟΠΑΔ από εισφορές δημοσίων υπαλλήλων, ο επιμερισμός των εισφορών και η απόδοση των προβλεπόμενων ποσοστών προς τον ΕΟΠΥΥ. βιγ) Οι ρυθμίσεις οφειλών και η έκδοση βεβαιώσεων οφειλών για την Κεντρική Υπηρεσία του ΟΠΑΔ. βιδ) Η ανάλυση extrait της Κεντρικής Υπηρεσίας ΟΠΑΔ, η παρακολούθηση τραπεζικών λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. βιε) Η ενσωμάτωση των οικονομικών στοιχείων των Περιφερειακών Υπηρεσιών στα οικονομικά στοιχεία της Κεντρικής Υπηρεσίας. βιστ) Η νομιμοποίηση κληρονόμων, οι εκχωρήσεις σε τρίτους καθώς και η αυτεπάγγελτη αναζήτηση ασφαλιστικών και φορολογικών ενημεροτήτων. βιζ) Η εκκαθάριση όλων των λειτουργικών δαπανών (π.χ ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, εξόδων κίνησης, διαμονής-δια-τροφής υπαλλήλων του ΟΠΑΔ , καθώς και όλων των λοιπών λειτουργικών δαπανών του Οργανισμού). βιη) Η χορήγηση δανείων στους υπαλλήλους του Οργανισμού καθώς και στους συνταξιούχους πρώην υπαλλήλους του ΤΥΔΚΥ. βιθ) Η επιστροφή κρατήσεων συμπληρωματικού εφάπαξ στους υπαλλήλους του Οργανισμού. βιι) Η παροχή πληροφοριών σχετικά με την εξόφληση των ενταλμάτων των δικαιούχων. βικ) Η έκδοση βεβαιώσεων για τις ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και η έκδοση βεβαιώσεων για φορολογική και για κάθε άλλη νόμιμη χρήση μετά την εξόφληση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής. βιλ) Η μέριμνα για την επιστροφή προς τους ασφαλισμένους των αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών. βιμ) Αποδόσεις κρατήσεων μισθοδοσίας και αποδόσεις προς τρίτους. βιν) Η έκδοση εντολών και ενταλμάτων πληρωμής μισθοδοσίας, συντάξεων και δαπανών. γ) Τμήμα Προμηθειών-Διαχείρισης Περιουσίας γα) Η κατάρτιση ετήσιων προγραμμάτων προμηθειών για τον εφοδιασμό όλων των μονάδων του Οργανισμού σε εξοπλισμό, έντυπα, υλικά και υπηρεσίες. γβ) Η διενέργεια της διαδικασίας των διαγωνισμών για την προμήθεια των παραπάνω και η μέριμνα για την κατάρτιση και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. γγ) Η παρακολούθηση των κατατεθειμένων εγγυητικών επιστολών των προμηθευτών, η φύλαξη και η καταχώρηση αυτών. γδ) Η μέριμνα για την εκμίσθωση ή μίσθωση των αναγκαίων κτιρίων για την εκμετάλλευση ή τη στέγαση των υπηρεσιών, η διαδικασία εκμίσθωσης ή μίσθωσης και η λήψη μέτρων για την ασφάλισή τους. γε) Η μέριμνα για την είσπραξη των μισθωμάτων της ακίνητης περιουσίας του Οργανισμού. γστ) Η εισήγηση για την ανάγκη αγοράς και πώλησης, ανταλλαγής και αντιπαροχής ακινήτων, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. γζ) Η τήρηση μητρώου της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Οργανισμού. γη) Η εισήγηση για τη διενέργεια επενδύσεων σε κινητές αξίες, μετά από εμπεριστατωμένη και πλήρως αιτιολογημένη οικονομική έκθεση, στην οποία θα αναφέρονται τα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής των κινητών αξιών. γθ) Η εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. για κάθε επένδυση ή ρευστοποίηση κινητών αξιών και η παρακολούθηση των χρηματικών διαθεσίμων στις τράπεζες. γι) Η ευθύνη της παρακολούθησης και της αποτίμησης του χαρτοφυλακίου της κινητής και ακίνητης περιουσίας των Τομέων του Οργανισμού. για) Η φύλαξη των τίτλων ιδιοκτησίας των ακινήτων του Τομέα ΥΔΚΥ του Οργανισμού καθώς και η σύνταξη της ετήσιας δήλωσης ακίνητης περιουσίας. γιβ) Η ευθύνη της παρακολούθησης των καταβολών προμηθειών, αμοιβών ή οποιασδήποτε άλλης φύσεως αντιπαροχής προς τους συμβούλους επενδύσεων, διαχειριστές κινητής και ακίνητης περιουσίας, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, χρηματιστηριακές εταιρείες και θεματοφύλακες, καθώς και της τήρησης των συμβάσεων που διέπουν την παροχή των υπηρεσιών αυτών. γιγ) Η μέριμνα για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων και την παροχή στοιχείων, ώστε να εξασφαλίζονται αποτελεσματικά οι πάσης φύσεως μηχανισμοί ελέγχου. 2. Η Διεύθυνση Ασφάλισης είναι αρμόδια για τη χορήγηση του ασφαλιστικού δικαιώματος, τη χορήγηση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης, την εκκαθάριση δαπανών σε χρήμα στους ασφαλισμένους του Δημοσίου, και του Τομέα Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, την επικοινωνία και τον συντονισμό των περιφερειακών μονάδων και την τήρηση πρωτοκόλλου. Η Διεύθυνση Ασφάλισης διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα: α) Τμήμα Περίθαλψης β) Τμήμα Περιφερειακών Υπηρεσιών γ) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματείας Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ασφάλισης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας ως εξής: α) Τμήμα Περίθαλψης αα) Η μέριμνα για την υπαγωγή στην ασφάλιση του Οργανισμού των προσώπων που καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας. αβ) Η έκδοση, θεώρηση και ανανέωση των ασφαλιστικών βιβλιαρίων στα ασφαλιζόμενα πρόσωπα του Οργανισμού στο νομό Αττικής. αγ) Η τήρηση ηλεκτρονικού αναλυτικού μητρώου ασφαλισμένων και συγκεντρωτικού μητρώου όλων των ασφαλισμένων των περιφερειακών των δικαιολογητικών που αφορούν τη χορήγηση παροχών σε χρήμα. αδ) Η χορήγηση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης. αε) Η χορήγηση κοινοτικών εντύπως σχετικών με την περίθαλψη. αστ) Εισηγήσεις στο Δ.Σ. για θέματα αρμοδιότητες του Τμήματος. αζ) Η χορήγηση βεβαιώσεων. αη) Η επιμέλεια για την παραλαβή και έλεγχο των δικαιολογητικών που αφορούν τη χορήγηση παροχών σε χρήμα. αθ) Η παροχή οδηγιών προς τους ασφαλισμένους. αι) Η εκκαθάριση δαπανών παροχών σε χρήμα (έξοδα κηδείας κλπ) σύμφωνα με τον κανονισμό παροχών του Οργανισμού στους ασφαλισμένους του. αια) Η εκκαθάριση των δαπανών των κατασκηνώσεων για τα παιδιά των ασφαλισμένων του Τομέα Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων καθώς και για τα παιδιά των υπαλλήλων του Οργανισμού που είναι ασφαλισμένα σε έναν από τους δύο Τομείς του. αιβ) Η κατάρτιση καταστάσεων εκκαθάρισης διαφόρων δαπανών. β) Τμήμα Περιφερειακών Υπηρεσιών βα) Η παρακολούθηση και παροχή οδηγιών στις περιφερειακές υπηρεσίες σε θέματα ασφάλισης. ββ) Η παροχή οδηγιών στις περιφερειακές υπηρεσίες σε θέματα βεβαίωσης ασφαλιστικών εισφορών των ασφαλισμένων του νομού τους. βγ) Η συγκέντρωση στοιχείων και η προεργασία των επιτροπικών ενταλμάτων προς τις Περιφερειακές Υπηρεσίες για την κάλυψη των ληξιπρόθεσμων οφειλών. βδ) Η μέριμνα για την αποστολή πιστώσεων χορήγησης παροχών (επιτροπικά εντάλματα). βε) Η μέριμνα για τη χορήγηση ασφαλιστικών βιβλιαρίων στους ασφαλισμένους του νομού τους. βστ) Η συγκέντρωση στοιχείων και η προεργασία σχετικά με προμήθειες, λειτουργικά έξοδα και μισθώσεις ακινήτων των περιφερειακών υπηρεσιών. βζ) Η μέριμνα για τη συλλογή μηνιαίων οικονομικών στοιχείων (έσοδα – έξοδα κ.λ.π.) και αποστολή τους στο εποπτεύον Υπουργείο. βη) Η μέριμνα και υποβολή προτάσεων στο Δ.Σ του Οργανισμού, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις, για την εύρυθμη λειτουργία των περιφερειακών υπηρεσιών. βθ) Η κοινοποίηση αποφάσεων του Δ.Σ., υπουργικών αποφάσεων, εγκυκλίων κ.λ.π. στις Περιφερειακές Υπηρεσίες. βι) Εισηγήσεις στο Δ.Σ. για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος. γ) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματείας γα) Η διακίνηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας. γβ) Η τήρηση του γενικού αρχείου της Κεντρικής Υπηρεσίας. γγ) Η τήρηση του κοινού και εμπιστευτικού πρωτοκόλλου της Κεντρικής Υπηρεσίας. γδ) Η αναπαραγωγή εγγράφων και λοιπών κειμένων και η βεβαίωση της ακρίβειας αυτών. γε) Η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών και επικύρωση αντιγράφων. γστ) Η παραλαβή και πρωτοκόλληση πάσης φύσεως εγγράφων και αιτημάτων. 3. Περιφερειακές Υπηρεσίες Οι αρμοδιότητες των Περιφερειακών Υπηρεσιών είναι οι εξής: α) H μέριμνα για την υπαγωγή στην ασφάλιση του Οργανισμού προσώπων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. β) Η μέριμνα για την έκδοση, θεώρηση και ανανέωση των βιβλιαρίων των ασφαλισμένων του νομού τους. γ) Η τήρηση αναλυτικού μητρώου ασφαλισμένων του νομού τους. δ) Η παρακολούθηση της είσπραξης των εσόδων σε συνεργασία με την κεντρική υπηρεσία. ε) Η χορήγηση στους ασφαλισμένους παροχών σε χρήμα σύμφωνα με τον κανονισμό παροχών του Οργανισμού. στ) Οι ρυθμίσεις οφειλών και η έκδοση βεβαιώσεων οφειλών για τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΠΑΔ. ζ) Η μέριμνα και η ενημέρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας για την αποστολή επιτροπικών ενταλμάτων ή συμπληρωματικών αυτών. η) Η μέριμνα και η ενημέρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας για τη λήξη των μισθώσεων των ακινήτων που στεγάζονται, καθώς και για τη λήξη κάθε άλλης σύμβασης, π.χ. συνεργείων καθαρισμού. θ) Η αποστολή μηνιαίων λογιστικών στοιχείων στην Κεντρική Υπηρεσία. ι) Η ενημέρωση των ασφαλισμένων του νομού τους για θέματα που τους αφορούν. Άρθρο 3 Κλάδοι προέλευσης προϊσταμένων των οργανικών μονάδων Των Διευθύνσεων Διοικητικού-Οικονομικού και Ασφάλισης προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού και ελλείψει αυτών, υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού. Των Τμημάτων και του Αυτοτελούς Γραφείου Γραμματείας προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ελλείψει αυτών υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και ελλείψει αυτών, υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού. Των Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΟΠΑΔ προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ελλείψει αυτών υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και ελλείψει αυτών, υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού και ελλείψει αυτών, υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Χειριστών Η/Υ.

Η Επικαιρότητα Τώρα