Δήλωση όλης της περιουσίας για ενταχθεί κάποιος στην ρύθμιση

Δήλωση όλης της περιουσίας για ενταχθεί κάποιος στην ρύθμιση Εφόσον δηλώσουν το σύνολο των περιουσιακών τους στοιχείων, ακόμα και κοσμήματα και έργα τέχνης καθώς τα μελλοντικά έσοδα που πιθανόν να έχουν, μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση της τελευταίας ευκαιρίας οι οφειλέτες του Δημοσίου. Επί της ουσίας πρέπει μαζί με την αίτηση υπαγωγής να δηλώσουν με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 το σύνολο των περιουσιακών τους στοιχείων (κινητή και ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε μορφής). Οσοι δηλώσουν ανακριβή στοιχεία αυτομάτως θα βρεθούν εκτός ρύθμισης και αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 3 μηνών. Σύμφωνα με την Καθημερινή οι οφειλέτες του Δημοσίου για να μπορέσουν να υπαχθούν στη ρύθμιση θα πρέπει να δηλώσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία όπως το μηνιαίο εισόδημά τους, επενδύσεις/συμμετοχές κάθε μορφής, τους αριθμούς των τραπεζικών τους λογαριασμών (IBAN), μεταφορικά μέσα, τα ακίνητα επί των οποίων έχει εμπράγματο δικαίωμα, απαιτήσεις από τρίτους, καθώς και πληροφορίες που θα περιλαμβάνουν οφειλές του σε ασφαλιστικά Ταμεία ή άλλες υπηρεσίες του δημοσίου τομέα και άλλες πάγιες υποχρεώσεις προς τρίτους, εφόσον υφίστανται, το τρέχον και το αναμενόμενο εισόδημά τους (π.χ. εκτίμηση για τυχόν έσοδα από μελλοντική εκμίσθωση ακινήτου, εμπορική συμφωνία κ.λπ.). Επίσης στην υπεύθυνη δήλωση που θα συνοδεύει την αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση οι οφειλέτες του Δημοσίου αφού θα δηλώνουν ότι δεν έχουν καταδικαστεί και δεν τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για αδικήματα φοροδιαφυγής υποχρεούνται να εμφανίσουν: 1. Στοιχεία δηλούμενου μηνιαίου εισοδήματος: • Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (ποσό). • Πάγιες μηνιαίες υποχρεώσεις (από δάνεια κ.λπ.). • Αναμενόμενο (επιπλέον) μηνιαίο εισόδημα (περιγραφή, ποσό) όπως εκτίμηση για τυχόν έσοδα από μελλοντική εκμίσθωση ακινήτου, εμπορική συμφωνία κ.λπ. Περιουσιακά στοιχεία 2. Ακίνητη περιουσία. Εφόσον τα εμπράγματα δικαιώματα (πλήρης κυριότητα, επικαρπία, ψιλή κυριότητα) επί ακινήτων έχουν δηλωθεί στο έντυπο Ε9, οι οφειλέτες δεν θα χρειαστεί να τα δηλώσουν εκ νέου. Για μη δηλωθέντα εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων όπως εμπράγματα δικαιώματα που αποκτήθηκαν πρόσφατα ή εμπράγματα δικαιώματα στο εξωτερικό για τα οποία δεν υπάρχει υποχρέωση δήλωσης, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να αναγράψουν τα στοιχεία των ακινήτων (διεύθυνση, περιγραφή, εμπράγματο δικαίωμα, ποσοστό κυριότητας). 3. Μεταφορικά μέσα: • Αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, ελικόπτερα κ.λπ. εφόσον έχουν δηλωθεί στο έντυπο Ε1 δεν δηλώνονται ξανά. • Για μη δηλωθέντα μεταφορικά μέσα που αποκτήθηκαν πρόσφατα θα δηλωθούν τα στοιχεία όπως είδος, αριθμός κυκλοφορίας ή νηολογίου, ποσοστό κυριότητας κ.λπ. 4. Λοιπά περιουσιακά στοιχεία. Ομόλογα, μετοχές, ομολογίες, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα κ.λπ. Θα περιγράφονται το είδος, ο τίτλος, ο αριθμός χαρτοφυλακίου, η τρέχουσα αξία. 5. Συμμετοχή σε κάθε είδους επιχειρήσεις. Θα πρέπει να δηλωθούν το είδος συμμετοχής, το είδος της επιχείρησης κ.λπ. 6. Κινητά περιουσιακά στοιχεία μεγάλης αξίας όπως έργα τέχνης, συλλογές. Θα δηλωθούν το είδος, το πλήθος και η αξία. 7. Απαιτήσεις. Θα δηλωθούν απαιτήσεις από τρίτους, καθώς και πληροφορίες που θα περιλαμβάνουν οφειλές του σε ασφαλιστικά Tαμεία ή άλλες υπηρεσίες του δημοσίου τομέα και άλλες πάγιες υποχρεώσεις προς τρίτους. 8. Λογαριασμοί σε τράπεζες, ταμιευτήρια, ΕΛΤΑ και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα. Θα δηλωθούν αριθμοί λογαριασμών (ΙΒΑΝ). Με την υπεύθυνη δήλωση ο οφειλέτης υποχρεούται να δηλώσει τον IBAN με το οποίο θα συνδέσει την πάγια εντολή αυτόματης χρέωσης. Η καταβολή των δόσεων διενεργείται στους φορείς είσπραξης (συνεργαζόμενες τράπεζες, Τ.Τ., ΕΛΤΑ), με πάγια εντολή πληρωμής των επόμενων δόσεων, χωρίς να επιβάλλεται στον οφειλέτη οικονομική επιβάρυνση για την εντολή αυτή. Η πάγια εντολή αυτόματης χρέωσης είναι υποχρεωτική για όλους τους οφειλέτες δικαιούχους τραπεζικών λογαριασμών ή δικαιούχους λογαριασμών πληρωμών των ΕΛΤΑ Α.Ε.
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 12:17

Η Επικαιρότητα Τώρα